0

 

 

Behandling av pasientopplysninger

– i lys av sentrale helselover og GDPR


 

 

Oversikt over alle kursene - Info om kurset Behandling av pasientopplysninger

kisspng-lock-screen-animation-computer-icons-padlock-lock-5ac35010ca6ec9.9838209515227494568292.png 

Denne videoen er en forsmak på kurset. 

Kjøp adgang for å se alle leksjonene og hente kursmaterialet.

Pris: kr 1950 eks. mva.

Allerede bestilt kurset? Klikk her

Om kurset

Behandling av pasientopplysninger, i lys av sentrale helselover og GDPR

I dette kurset vil du få en grunnleggende kunnskap om hvordan du håndterer pasientopplysninger, både i lys av sentrale helselover og GDPR.

 Fordypningskurs for leger og jurister 4 timer.png

Kursholder

Anne Kjersti Befring startet ved juridisk fakultet, UIO i oktober 2014 for å forske på genetisk kartlegging som grunnlag for persontilpasset medisin og leverte sin doktoravhandling i 2018. Befring veileder flere masterstudenter i helserett og biorett (bioteknologi, helseforskning mv), og underviser i helserett og forvaltningsrett. Befring har skrevet flere fagbøker og artikler siden slutten av 1990-tallet.  

Anne Kjersti koordinerer fakultetets satsning på «Life science» og der et mål er at forskere, studenter og andre skal kunne orientere seg om aktiviteten ved juridisk fakultet og å skape synergieffekter gjennom samarbeid.     

Befring har erfaring fra Helsedirektoratet, Helsetilsynet, Helse- og omsorgsdepartementet og som advokat. Før hun startet ved UIO var hun juridisk direktør/forhandlingsdirektør i Legeforeningen.

akbefrin-press.jpg

Modulene

Modul 1. Innledning

I denne modulen ses det nærmere på utviklingslinjene når det gjelder taushetsplikten – og det som i dag omtales som personvern. I tillegg undersøkes helserettslige kilder og hvordan de anvendes. Det gis en oversikt over rettighetshavere og pliktsubjekter.

Modul 2. Pasientinformasjon – «helseopplysninger» og GDPR

Her belyses legaldefinisjonen av helseopplysninger, og hvilken betydning opplysningens karakter har for om – og hvordan den kan behandles. Det gis en nærmere redegjørelse for plikten til å beholde taushets, og hvilke opplysninger som omfattes av denne plikten, og som kan behandles uten hinder av denne plikten.

Modul 3. Adgangen til å lagre pasientinformasjon – og krav til lagringssted

Denne modulen dreier seg om adgangen og plikten til å lagre pasientinformasjon. Sentrale begreper og bestemmelser gjennomgås. I tillegg vises det til krav til hvordan lagret informasjon skal beskyttes.

Modul 4. Sentrale unntak fra taushetsplikten

I denne modulen gis det en oversikt over sentrale regler som gir kriterier for å oppheve taushetsplikten uten at det oppstår en plikt til å gi opplysningene, og regler som erstatter taushetsplikten med opplysningsplikt.

Modul 5. Informasjon til pasient og pårørende

I denne modulen behandles plikten til å gi pasienter informasjon, og den motsvarende retten for pasienter til informasjon. Det gis en redegjørelse for reglene som gir adgang til å unnlate å gi pasienten informasjon, og for pasientens rett til å beskytte seg mot informasjon. Pårørende kan ha ulike roller overfor pasienten, og retten til informasjon kan både utledes av den rollen pårørende har og av pasientens uttrykte vilje. Det gis en oversikt over disse reglene.

Modul 6. Anvendelsen av pasientdata til å opparbeide ny kunnskap

I kurset avsluttende modul vises det til hvordan innsamlet pasientinformasjon i helsetjenesten kan overføres til helseregistre og benyttes i helseforskning. Det omtales ofte som sekundær anvendelse av pasientinformasjon.

 

Kursmaterialet

Kursmateriellet inkluderer en nedlastbar disposisjon, i tillegg til flere artikler/innlegg av Anne Kjersti Befring hvor hun uttaler seg om behandling av pasientinformasjon.

 

Til deg som ønsker å få godkjent etterutdanningstimer:

Kurset avsluttes med enkelte kontrollspørsmål du finner under «Godkjenning av kurstimer» på verktøylinjen. Testen er utformet etter kravene for etterutdanningstimer hos Advokatforeningen. Kurset gir 4 juridiske etterutdanningstimer.


Med ønske om riktig godt kurs!

Lexia Education


Logo Lexia Education Til ekstern bruk.png