Terms and conditions

 

Brukervilkår for Lexia Education sine nettkurs og tjnester

 

1. Avtalens omfang

Denne avtalen gir kunden rett til anvendelse av Lexia Educations nettkurs i en periode på 3 måneder fra kjøpsdatoen, med mindre annet er angitt på salgssiden til Lexia Education eller avtalt særskilt. Kurset er kjøpt for personlig bruk, og kan ikke videreformidles til andre, verken internt i organisasjonen eller eksternt. Avtalen kan ikke overføres til en tredjepart, uten etter skriftlig samtykke fra Lexia Education AS.

 

2. Produktet

Lexia Educations nettkurs er elektroniske kurs, som består av ulike virkemidler innen e-læring, slik som video, kursdokumentasjon og eventuelle spørsmål underveis. Nettkursene kjøres på en av Lexia Educations nettkursplattformer. Innenfor tidsfristen i punkt 1 kan brukeren gå gjennom kurset så mange ganger brukeren ønsker. Nettkurs inkluderer nødvendig teknisk brukerstøtte i forbindelse med pålogging og selve tilgangen til produktet. Nettkurs inkluderer ikke annen bruk av produktet, og heller ikke faglig support. Lexia Education AS forbeholder seg retten til å fjerne eller endre nettkurset hvis det på grunn av regelendringer eller av tekniske, juridiske eller kvalitetsmessige årsaker ikke lenger vurderes å være godt nok.

Som "produktet" regnes også øvrige tjenester slik som Personskade Portalen som er abonnementsbasert.

 

3. Brukerbegrensninger

Kunden plikter å oppgi korrekt navn på bruker(ne) ved avtaleinngåelsen. Det tillates ikke at en tilgang deles av flere personer. Tilgang til produktet gis kun for den(de) personlige brukeren(brukerne) som omfattes av denne avtalen. Kunden plikter å sikre at produktet eller deler av dette, ikke kopieres eller på annen måte gjøres tilgjengelig for de ansatte i kundens virksomhet som ikke har gyldig personlig brukeradgang for bruk av kurset. Kunden plikter videre å sikre at produktet ikke gjøres tilgjengelig for tredjeparter, herunder andre selskaper innenfor kundens konsern/organisasjon, eller til ansatte i slike selskaper.

 

4. Tilgjengelighet

Nettkurs vil normalt være tilgjengelig alle dager i tidsrommet 00.00 til 24.00. Det samme gjelder tjenester som Personskade Portalen. Supporthenvendelser kan sendes til Lexia Education AS hele døgnet per e-post: support@lexiaeducation.no Dersom det oppstår feil utenfor normal arbeidstid, vil feilretting og eventuell bistand påbegynnes neste arbeidsdag. Vedlikehold som kan medføre at produktet blir utilgjengelig for en periode, vil så langt det er mulig, foretas utenfor normal arbeidstid. Nedlastbare produkter som PDF-dokumenter og andre filer kan kun lastes ned én (1) gang.

 

5. Tekniske systemkrav

Produktet kan benyttes med operativsystemer og nettlesere som er mest vanlige i markedet på kjøpstidspunktet.

 

6. Priser og betalingsbetingelser

Nettkursene betales ved bestilling, og før det gis tilgang. Produktet har en engangspris om ikke annet er avtalt, og som fremgår av prislisten. Kjøper kan betale enten med kort eller ved overføring til oppgitt bankkontonummer. Det gis tilgang til kurset når betalingen er registrert mottatt. Faktura vil bli sendt med bekreftelse på betaling, til bruk for kjøpers regnskap, bli sendt til navn, firma og fakturaadresse som oppgitt ved bestillingen.

For Personskade Portalen gjelder egen prisstruktur knyttet til produktets (tjenestens) abonnementsordning. Jussystemer AS (org.nr. 867 599 002) er salgsdistributør av Personskade Portalen.

 

Ved feil meldt Lexia Education AS, som er forårsaket av kunden selv, kan Lexia fakturere kunden for den tid som går med til feilsøking og utbedring av feilen.

 

7. Eiendomsrett

Lexia Education AS har opphavsrett og alle andre immaterielle rettigheter til nettkurs og tjenester som Personskade Portalen, som omfattes av denne avtalen. Kunden har ikke rett til å kopiere innholdet i produktene uten etter skriftlig samtykke fra Lexia Education AS.

 

8. Personvern

Lexia Education AS har en egen personvernerklæring du kan lese her: www.lexiaeducation.no/personvern hvor det fremgår hvilke personopplysninger vi behandler og hvor det informeres om dine rettigheter. Erklæringen anses akseptert ved kjøpet.

 

9. Konfidensialitet

Lexia Education AS forplikter seg til å bevare taushet om personlige forhold og opplysninger selskapet kommer i befatning med som følge av kundeforholdet.

 

Lexia Education AS vil sørge for at alle sine kursholdere og ansatte utviser aktsomhet ved behandling av personopplysninger, og at tekniske systemer er på plass for å sikre at informasjon ikke kommer på avveie.

 

Taushetsplikten er tidsubegrenset og gjelder også etter at avtaleforholdet er opphørt.

 

10. Ansvar

Lexia Education AS er ikke ansvarlig for feil, eller følger av feil, i funksjoner eller innhold i de enkelte produktene. For å sikre kvaliteten på produktet bør eventuelle feil som kunden blir oppmerksom på, meldes Lexia Education AS så snart som mulig. Dersom det oppdages feil i innholdet i nettkurs, vil kursholder ta nærmere kontakt.  Dersom det oppdages feil i innholdet i Personskade Portalen, vil hovedredaktør Morten Kjelland ta nærmere kontakt.

 

Om kurset i vesentlig grad skulle være utilgjengelig for kunden på hverdager mellom kl. 07 og 19, grunnet forhold som Lexia Education AS er ansvarlig for, forlenges tilgangsperioden tilsvarende antall dager som produktet har vært utilgjengelig for kunden.

 

11. Mislighold

Lexia Education AS har rett til umiddelbart å si opp avtalen dersom kunden misligholder avtalen. Opphør av avtalen medfører at tilgangen til produktet blir sperret. En slik sperring endrer ikke kundens forpliktelse til å betale prisen for produktet.

 

Kunden kan bli holdt økonomisk ansvarlig for tap Lexia Education AS blir påført som følge av mislighold.

 

Ved vesentlig mislighold av avtalen fra Lexia Education sin side, og som Lexia Education ikke har klart å rette innen rimelig tid etter skriftlig varsel fra kunden, kan kunden heve avtalen med øyeblikkelig virkning og få refundert betalt kurspris for ikke gjennomførte nettkurs.

 

12. Varighet og oppsigelse

Avtalen trer i kraft og gjelder fra det tidspunkt kunden aksepterer avtalen og bestiller nettkurset. Det samme gjelder for tjenesten Personskade Portalen, med mindre annet følger av det konkrete avtaleforholdet.

 

13. Tvister

Partenes rettigheter og plikter etter denne avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett.

 

Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkningen eller rettsvirkningene av avtalen, skal tvisten først søkes løst gjennom forhandlinger.

 

Dersom en tvist i tilknytning til denne avtalen ikke blir løst etter forhandlinger, kan partene forsøke å løse tvisten ved mekling.

 

Dersom en tvist ikke blir løst ved forhandlinger eller mekling, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved norske domstoler.