0

Terms and conditions

Abonnementsavtale for Personskade Portalen

1. Dette er en juridisk forpliktende avtale mellom Dem og Jussystemer AS (org.nr. 867 599 002 | info@jussys.no | tlf: 920 60 510)/Lexia Education AS (org.nr. 988 343 803 | info@lexiaeducation.no | tlf: 917 56 292). Ved å ta i bruk programvaren, aksepterer De å være bundet av avtalens betingelser for bruk av Personskade Portalen.  Personskade Portalen er et nettbasert verktøy som leveres av Lexia Education AS i samarbeid med Jussystemer AS, og er beskyttet av lov om opphavsrett til åndsverk og kan derfor kun benyttes i samsvar med avtalens betingelser.

2. Abonnementsavtalen gir kunden tilgang (bruksrett) til Personskade Portalen innenfor det avtalte kalenderår og for det avtalte antall brukere. Abonnementet faktureres forskuddsvis og løper fra 1. januar til 31. desember. Abonnementet må sies opp med minst 30 dagers varsel (senest 1. desember). I motsatt fall gjelder abonnementet for ytterligere et år, med tilsvarende plikt til å betale abonnementsavgift. Ved første års abonnement faktureres det fra avtaledato til 31. desember (hele måneder).

3. Abonnementsavtalen gir kunden tilgang til Personskade Portalen i abonnementsperioden for det avtalte antall brukere. Ingen andre rettigheter følger denne avtalen. Brukerrettighetene kan ikke ved salg, leie, leasing eller på annen måte overføres til tredjepart. Utnyttelse av data fra Personskade Portalen til forlagsvirksomhet, distribusjon, drift av søkbare databaser, opplæringsvirksomhet eller bistand for andre enn egne klienter, krever særskilt avtale. Personskade Portalen (programvaren) må ikke kopieres i henhold til inngått avtale, likevel slik at det kan kopieres fra innholdet til bruk i egen saksbehandling i konkrete saker.

4. Ved samtidig bruk av Personskade Portalen i nettverk skal kunden betale for avtalt antall lisenser. Dersom kunden ønsker å endre det avtalte antall lisenser, plikter kunden å meddele dette til Jussystemer AS med 30 dagers skriftlig varsel (senest 30. november), slik at abonnementsavgiften kan justeres tilsvarende.

5. Abonnementet omfatter tilgang til Personskade Portalen innenfor abonnementsperioden. Passord og brukernavn er konfidensielle opplysninger mellom Jussystemer AS/Lexia Education AS og kunden, og skal ikke videreformidles til tredjepart. Passord og brukernavn skal kun benyttes av den som er omfattet av avtalen. Det vil si at brukernavn og passord er personlig.

6. Jussystemer AS/Lexia Education AS har rett til å foreta elektronisk lisensmåling av programmet.

7. Jussystemer AS/Lexia Education AS fraskriver seg ethvert ansvar for feil eller mangler ved programvaren. Feil som kunden blir oppmerksom på, bes meddelt Jussystemer AS/Lexia Education AS. Ut over dette fraskriver Jussystemer AS/Lexia Education AS seg ethvert ansvar for direkte eller indirekte tap og skade. Kunden har risikoen for egen maskin og programutrustning og eventuelle nettverksløsninger. Jussystemer AS/Lexia Education AS er ikke ansvarlig for kompatibilitet med eventuelle nye versjoner av kundens systemprogramvare.

8. Dersom kunden bryter nærværende avtalevilkår, kan Jussystemer AS/Lexia Education AS si opp avtalen med umiddelbar virkning. Ved overtredelse av avtalens pkt. 3 (omfang og bruksrett), vil Jussystemer AS i tillegg kreve erstatning. Ved brudd på avtalens pkt. 4 og 5 (bruk av programvaren i nettverk / Intranett, bruk av programvaren på Internett), skal kunden betale 5 ganger årlig lisensavgift for hver lisens som er opprettet i strid med nærværende avtale. Ved forsinket betaling av abonnement, jfr. pkt. 2 (abonnementsregler), påløper det 1 % rente pr. påbegynt måned og purregebyr med kr 100,-. Ved brudd på avtalevilkårene kan Jussystemer AS/Lexia Education AS tilbakeholde oppdateringer eller utestenge kunden fra Internett-adgang inntil forholdet er brakt i orden.

9. Ved oppstått tvist i forbindelse med nærværende avtale vedtas Oslo tingrett som sakens verneting. Ved domstolsbehandling skal norsk lov legges til grunn.


Jussystemer AS                       

Steven Portch                                                

Daglig leder


Lexia Education AS  

Anne Grethe Kjelland

Daglig leder
 

Brukervilkår for Lexia Education sine nettkurs og tjenester annet enn Personskade Portalen

 

1. Avtalens omfang

Denne avtalen er mellom Dem som kunde og Lexia Education AS (org.nr. 988 343 803 | info@lexiaeducation.no | tlf: 917 56 292). Avtalen gir kunden rett til anvendelse av Lexia Educations nettkurs i en periode på 12 måneder fra kjøpsdatoen, med mindre annet er angitt på salgssiden til Lexia Education eller avtalt særskilt. Kurset er kjøpt for personlig bruk, og kan ikke videreformidles til andre, verken internt i organisasjonen eller eksternt. Avtalen kan ikke overføres til en tredjepart, uten etter skriftlig samtykke fra Lexia Education AS.


2. Produktet

Lexia Educations nettkurs er elektroniske kurs, som består av ulike virkemidler innen e-læring, slik som video, kursdokumentasjon og eventuelle spørsmål underveis. Nettkursene kjøres på en av Lexia Educations nettkursplattformer. Innenfor tidsfristen i punkt 1 kan brukeren gå gjennom kurset så mange ganger brukeren ønsker. Nettkurs inkluderer nødvendig teknisk brukerstøtte i forbindelse med pålogging og selve tilgangen til produktet. Nettkurs inkluderer ikke annen bruk av produktet, og heller ikke faglig support. Lexia Education AS forbeholder seg retten til å fjerne eller endre nettkurset hvis det på grunn av regelendringer eller av tekniske, juridiske eller kvalitetsmessige årsaker ikke lenger vurderes å være godt nok.


3. Brukerbegrensninger

Kunden plikter å oppgi korrekt navn på bruker(ne) ved avtaleinngåelsen. Det tillates ikke at en tilgang deles av flere personer. Tilgang til produktet gis kun for den(de) personlige brukeren(brukerne) som omfattes av denne avtalen. Kunden plikter å sikre at produktet eller deler av dette, ikke kopieres eller på annen måte gjøres tilgjengelig for de ansatte i kundens virksomhet som ikke har gyldig personlig brukeradgang for bruk av kurset. Kunden plikter videre å sikre at produktet ikke gjøres tilgjengelig for tredjeparter, herunder andre selskaper innenfor kundens konsern/organisasjon, eller til ansatte i slike selskaper.


4. Tilgjengelighet

Nettkurs vil normalt være tilgjengelig alle dager i tidsrommet 00.00 til 24.00. Supporthenvendelser kan sendes til Lexia Education AS hele døgnet per e-post: support@lexiaeducation.no Dersom det oppstår feil utenfor normal arbeidstid, vil feilretting og eventuell bistand påbegynnes neste arbeidsdag. Vedlikehold som kan medføre at produktet blir utilgjengelig for en periode, vil så langt det er mulig, foretas utenfor normal arbeidstid.


5. Tekniske systemkrav

Produktet kan benyttes med operativsystemer og nettlesere som er mest vanlige i markedet på kjøpstidspunktet.


6. Priser og betalingsbetingelser

Nettkursene betales ved bestilling, og før det gis tilgang. Produktet har en engangspris om ikke annet er avtalt, og som fremgår av prislisten. Kjøper betaler ved overføring til oppgitt bankkontonummer, angitt på faktura som sendes i etterkant av bestillingen. Det gis tilgang til kurset umiddelbart etter bestilling.

Ved feil meldt Lexia Education AS, som er forårsaket av kunden selv, kan Lexia Education AS fakturere kunden for den tid som går med til feilsøking og utbedring av feilen.


7. Eiendomsrett

Lexia Education AS har opphavsrett og alle andre immaterielle rettigheter til nettkurs og tjenester som Personskade Portalen, som omfattes av denne avtalen. Kunden har ikke rett til å kopiere innholdet i produktene uten etter skriftlig samtykke fra Lexia Education AS.


8. Personvern

Lexia Education AS har en egen personvernerklæring du kan lese her: www.lexiaeducation.no/personvern hvor det fremgår hvilke personopplysninger vi behandler og hvor det informeres om dine rettigheter. Erklæringen anses akseptert ved kjøpet.


9. Konfidensialitet

Lexia Education AS forplikter seg til å bevare taushet om personlige forhold og opplysninger selskapet kommer i befatning med som følge av kundeforholdet.


Lexia Education AS vil sørge for at alle sine kursholdere og ansatte utviser aktsomhet ved behandling av personopplysninger, og at tekniske systemer er på plass for å sikre at informasjon ikke kommer på avveie.


Taushetsplikten er tidsubegrenset og gjelder også etter at avtaleforholdet er opphørt.


10. Ansvar

Lexia Education AS er ikke ansvarlig for feil, eller følger av feil, i funksjoner eller innhold i de enkelte produktene. For å sikre kvaliteten på produktet bør eventuelle feil som kunden blir oppmerksom på, meldes Lexia Education AS så snart som mulig. Dersom det oppdages feil i innholdet i nettkurs, vil kursholder ta nærmere kontakt.  Dersom det oppdages feil i innholdet i Personskade Portalen, vil hovedredaktør Morten Kjelland ta nærmere kontakt.


Om kurset i vesentlig grad skulle være utilgjengelig for kunden på hverdager mellom kl. 07 og 19, grunnet forhold som Lexia Education AS er ansvarlig for, forlenges tilgangsperioden tilsvarende antall dager som produktet har vært utilgjengelig for kunden.


11. Mislighold

Lexia Education AS har rett til umiddelbart å si opp avtalen dersom kunden misligholder avtalen. Opphør av avtalen medfører at tilgangen til produktet blir sperret. En slik sperring endrer ikke kundens forpliktelse til å betale prisen for produktet.


Kunden kan bli holdt økonomisk ansvarlig for tap Lexia Education AS blir påført som følge av mislighold.


Ved vesentlig mislighold av avtalen fra Lexia Education AS sin side, og som Lexia Education AS ikke har klart å rette innen rimelig tid etter skriftlig varsel fra kunden, kan kunden heve avtalen med øyeblikkelig virkning og få refundert betalt kurspris for ikke gjennomførte nettkurs.


12. Varighet og oppsigelse

Avtalen trer i kraft og gjelder fra det tidspunkt kunden aksepterer avtalen og bestiller nettkurset.  


13. Angrerett

Ved salg til bedriftsmarkedet er det ingen angrerett, med mindre annet er særskilt angitt. På livekurs gjelder egne avbestillingsfrister som angis for de enkelte kurs.

Også ved salg til privatpersoner ytes varen (onlinekurs og e-bøker) i sin helhet straks betaling er gjennomført, og i slike tilfeller er det ingen angrerett. Se Angrerettsloven § 22, samt nærmere informasjon på Forbrukertilsynet.  


14. Tvister

Partenes rettigheter og plikter etter denne avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett.


Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkningen eller rettsvirkningene av avtalen, skal tvisten først søkes løst gjennom forhandlinger.


Dersom en tvist i tilknytning til denne avtalen ikke blir løst etter forhandlinger, kan partene forsøke å løse tvisten ved mekling.


Dersom en tvist ikke blir løst ved forhandlinger eller mekling, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved norske domstoler.