0

 

 

Lexia Publishing

 

Minibokhandel som tilbyr

bøker til rabatterte priser og tilsending helt hjem eller til kontoret

 

 


Lexia Publishing er en del av Lexia AS, og driver salg av bøker og kompendier. Gjennom direktesalg kan vi tilby reduserte priser, og som kjøper kan du få bøkene til deg hvor som helst (i Norge).

Vår lille «bokhandel» inneholder først og fremst egne bøker, i tillegg til enkelte gratis artikler. Bestilling kan foretas ved å klikke på den grønne knappen.

Lexia Publishing LOGO (2020). GRÅ

Erstatningsrett - en lærebok (3. utg.), omslag

kr 899

Erstatningsrett

– en lærebok. 3. utgave

Universitetsforlaget 2023

Siden sist er boken oppdatert med nær 40 høyesterettsavgjørelser, i tillegg til nyere juridisk teori og andre kilder. I denne utgaven beskrives også den nye regelen om utmåling av barneerstatning i skadeserstatningsloven § 3-2 a og andre lovendringer.

Sentrale ansvarsgrunnlag som culpaansvar, arbeidsgiveransvar, ulovfestet objektivt ansvar og bilansvar dekkes. I tillegg beskrives reglene om årsakssammenheng og erstatningsutmåling samt reglene om skadelidtes medvirkning, lemping og solidaransvar. Både personskader, tingsskader og rene formueskader behandles.

En rekke avgjørelser er gitt nye kallenavn av hensyn til personvernet, i samsvar med Høyesteretts anvisninger i Sensitiseringsdommen i HR-2018-557-A avsnitt 21. Det er lagt vekt på å gi boken en pedagogisk innretning, blant annet ved en rekke instruktive figurer og tabeller.

Boken er velegnet som lærebok for juridiske studenter, men vil også være nyttig for dommere, advokater og andre som arbeider med erstatningsrett.

Bestill boke. Grønn.png

Doms- og kjennelsessamling i erstatningsrett, 2. utg..png

Sider: 506          Språk: Bokmål          ISBN: 9788269035629

kr 249

Doms- og kjennelsessamling i erstatningsrett

2. utgave

Tekstgården forlag 2019

Doms- og kjennelsessamling i erstatningsrett er en samling rettsavgjørelser som dekker de ulike hoveddelene i erstatningsretten. Avgjørelsene spenner tidsmessig fra Vannledningsdommen fra 1905 om det ulovfestede objektive ansvaret og til nyere dommer som Rideulykkedommen fra 2018, som presiserer reglene om aksept av risiko. Rettsavgjørelsene dekker hovedfeltene personskader, tingskader og rene formuesskader og favner et bredt spekter av livsområder innenfor disse kategoriene.

Utvalget er foretatt ut fra hvilke rettsavgjørelser som er særlig sentrale innenfor erstatningsrettens mange delemner. I tilfeller hvor det er flere avgjørelser innenfor samme område, er utvalget gjort ut fra den eller de avgjørelsene som er særskilt rettsavklarende eller rettsutviklende. Det er også lagt vekt på at boken skal reflektere erstatningsrettens europeiske og internasjonale dimensjon. Dommer som bygger på EU- og EØS-rett og menneskerettigheter, er derfor inkludert. Doms- og kjennelsessammendrag er skrevet av Morten Kjelland. Sammendragene fremhever de sentrale sidene av avgjørelsene samt inneholder indeksjusterte omregninger av erstatningsbeløp og eventuelle alternative domskallenavn.

Bestill boke. Grønn.png

Flypassasjerers rettigheter ved forsinkelse og kansellering. Omslag.jpg

Sider: 544         Språk: Bokmål          ISBN: 9788215021430

kr 690

Flypassasjerers rettigheter ved forsinkelse og kansellering

Universitetsforlaget 2013

Forsinkelse og kansellering kan utløse et bredt spekter av rettigheter, som rett til erstatning, omruting, refusjon/returflygning, forpleining, rettighetsinformasjon og forenklet klagebehandling.

I bokens juridiske del foretas det en helhetlig fremstilling av passasjerrettighetene, slik disse tolkes og anvendes av EU-domstolen og den norske Transportklagenemnda. Forfatteren går utførlig gjennom de generelle reglene, i tillegg til å analysere utvalgte typesituasjoner (bl.a. teknisk svikt, vanskelige værforhold og streik).

Boken er et nyttig verktøy for forbrukerorganisasjoner, flyselskaper og andre som effektivt vil plassere en konflikt i relasjon til EU-domstolens og Transportklagenemndas rettighetsvurderinger. 

Flypassasjerers rettigheter ved forsinkelse og kansellering er et dybdestudium på et lite utforsket område av transportretten. Fremstillingen adresserer et vanskelig emne, og formidler et stort og dels ubearbeidet tilfang av praksis fra EU-domstolen og Transportklagenemnda, i tillegg til andre kilder (forarbeider, utenlandsk nemndspraksis mv.). Boken har flere instruktive figurer
og tabeller, som bidrar til å konkretisere rettskildematerialet.

Bestill boke. Grønn.png

Kurshefte i forvaltningsrett. Omslag.jpg

Sider: 368         Språk: Bokmål          ISBN: 9788205429604

kr 299

Kurshefte i forvaltningsrett

– et tematisert utvalg av sentrale rettskilder, 2. utg.

Gyldendal Akademisk 2012

Kurshefte i forvaltningsrett er en oppdatert samling av eksamensoppgaver og rettsavgjørelser.

I tillegg inneholder boken utdrag av andre kilder, for eksempel utsnitt av forarbeider til forvaltningsloven og uttalelser fra Sivilombudsmannen.
Flere av avgjørelsene fanger inn internasjonalt rettsstoff, i tillegg til at boken har med et utdrag av Europarådscharteret av 1985 om kommunalt selvstyre. Dommer og andre rettskilder er strukturert etter temaer tilpasset hovedstrukturen i forvaltningsrettskursene (kursdagene). Hver av de åtte hoveddelene i domsgjennomgangen inneholder én kommentert avgjørelse, der forfatteren har satt inn fortløpende randbemerkninger.
Siden faget forvaltningsrett er lagt relativt tidlig i rettsstudiet, har boken en innledende metodedel. Den gir en enkel og praktisk orientert innføring i tolkning og anvendelse av dommer, belyst med eksempler. Forfatteren har også utarbeidet figurer, tabeller mv. Disse illustrerer forvaltningsrettslige emner og prinsipper, og kan brukes som en diskusjonsplattform.

Bestill boke. Grønn.png

Kurshefte-i-erstatningsrett_Fotokreditering-Gyldendal.jpg

Sider: 348         Språk: Bokmål          ISBN: 9788205394278

kr 299

Kurshefte i erstatningsrett 

– et tematisert utvalg av sentrale rettskilder, 2. utg.

Gyldendal Akademisk 2009

En sentral del av kursene i erstatningsrett er å finne frem til dommer, og anvende, og reflektere over, disse i løsningen av ulike rettsspørsmål.

Kurshefte i erstatningsrett er en oppdatert samling av oppgaver og rettsavgjørelser. I tillegg inneholder boken utdrag av andre rettskilder, som for eksempel forarbeidene til bilansvarsloven. For å signalisere betydningen av den europeiske dimensjonen, inneholder den også en avgjørelse fra EFTA-domstolen og et utsnitt av Principles of European Tort Law (PETL). Stoffet er strukturert etter temaer (kursdager).
Siden faget erstatningsrett er lagt tidlig i rettsstudiet, har boken en innledende metodedel. Den gir en enkel og praktisk orientert innføring i tolkning og anvendelse av dommer, belyst med eksempler. Forfatteren har også utarbeidet figurer, tabeller mv. Disse illustrerer erstatningsrettslige prinsipper, og kan brukes som en diskusjonsplattform på kursene.

Bestill boke. Grønn.png

ider: 56         Språk: Bokmål          

Gratis

Oppreisningserstatning ved fysiske og psykiske krenkelser 

– en analyse av høyesterettspraksis og sentrale utviklingslinjer

Særtrykk av festskriftartikkel i boken Rettsavklaring og Rettsutvikling. Festskrift til Tore Schei, Universitetsforlaget 2016

Hovedregelen om oppreisning ved personskade og integritetskrenkelser er i dag forankret i skadeserstatningsloven § 3-5. Oppreisning skal kompensere for tort og svie, som er en form for ikke-økonomisk
tap. Skadelidte kan bli påført slik idéell skade ved integritetskrenkelser som for eksempel voldtekt, eller ved å ha blitt påført en personskade. For å ha rett til oppreisning stilles det særskilte krav til ansvarsgrunnlaget. Det må bygge på kvalifisert skyld hos skadevolder, som må ha handlet forsettlig eller grovt uaktsomt. Utmålingen skjer enten konkret og individuelt, eller med utgangspunkt i veiledende normeringer som er utviklet av Høyesterett – alt etter hva slags krenkelse man står overfor.

Artikkelen setter avgjørelsene inn i et mer helhetlig system. Hovedtyngden i artikkelen ligger på en rent juridisk analyse, som deretter suppleres av empiriske analyser av doms- og  kjennelsesmaterialet. Underveis beskriver forfatteren sentrale utviklingstrekk i høyesterettspraksis.