Morten Kjelland 

er professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Kjelland er født i 1972, cand. jur. 2000 og dr. juris 2008. Han har fra 1999–2000 vært vitenskapelig assistent ved Institutt for rettssosiologi, og i perioden 2004–2011 vært stipendiat og postdoktor ved Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo. Kjelland har vært fagsekretær for Personskadeserstatningsutvalget (2008–2011), herunder en periode på fulltid etter oppdrag fra Justisdepartementets lovavdeling. Morten Kjelland har tidligere arbeidet som juridisk utreder hos advokatfirmaet Ness & Co (2001–2002) og advokatfirmaet Riisa & Co (2002–2003).

Kjelland underviste i erstatningsrett ved Høgskolen i Lillehammer i perioden 2014–2017, og fra 2017 har han vært professor II ved Universitetet i Sørøst-Norge.

       

Anne Grethe Kjelland

er advokat i Advokatfirmaet Robertsen AS og spesialisert i erstatningsrett og forsikringsrett. Anne Grethe er kurs- og foredragsholder i personskadeerstatning for advokater, dommere, saksbehandlere og utredende medisinske spesialister. Hun holder også foredrag om den juridiske siden ved personskadeoppgjør for ortopeder, kirurger, nevrologer, psykiatere og psykologer.

Kjelland har skrevet særavhandling innen rettsmekling etter tvisteloven § 99A og har utdannet flere advokater til rettsmeklere. Hun er også sensor ved ulike universitet og høgskoler som tilbyr juridisk utdanning i Norge.

Borgar Høgetveit Berg

er dommer i Norges Høyesterett. 

Berg ble cand.jur. ved Universitetet i Oslo i 1997, og har tidligere vært blant annet advokat hos Regjeringsadvokaten og i advokatfirmaet Thommessen.

Borgar Høgetveit Berg har skrevet en rekke bøker og artikler innenfor særlig prosessrett og dynamisk tingsrett. 

Thomas Frøberg

 

ble master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo i 2008 og ph.d. samme sted i 2014 på en avhandling om juridisk metode. 

Frøberg er jurist ved Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg og har tidligere vært kst. førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet.

Thomas Frøberg har skrevet en rekke artikler innenfor strafferett og straffeprosess og har undervist i disse fagene ved Universitetet i Oslo. 

Jørgen Vangsnes

er utdannet master i rettsvitenskap (2011) fra Universitetet i Oslo. Han har siden 2011 jobbet hos Regjeringsadvokaten, og da særlig med alminnelig forvaltningsrett og prosessuelle spørsmål. I tillegg har han erfaring som dommerfullmektig i Oslo tingrett (2014-2015) og seniorrådgiver ved Statsministerens kontor (2018-2019). Som advokat har Vangsnes prosedert saker for alle tre instanser, og har dessuten møterett for Høyesterett.

Vangsnes har undervist i sivilprosess ved Universitetet i Oslo siden 2012, og har i tillegg holdt flere kurs og foredrag om sivilprosessuelle emner. Han er dessuten forfatter av den populære innføringsboken Sivilprosess i et nøtteskall (2. utgave, 2018).

Beate Fahre

er jurist og økonom med flere års erfaring med pensjonsregler og pensjonssystemer. Beate har vært direktør i Aon der hun hadde ansvar for utvikling av pensjonsfaget fra 2009 til 2018. Før det har Beate lang og bred erfaring fra sitt arbeid som blant annet seniorrådgiver i Aon 2005–2007, Key Account Manager Storebrand 2002–2005, prosjektleder Skandia Life 2001–2002 og kunderådgiver Gjensidige 1988–2001.

Beate driver i dag sitt eget selskap BeateFahre AS, som gir rådgivning og undervisning innen alle deler av pensjonsfeltet. Hun uttaler seg som pensjonsekspert blant annet i direktesendinger på NRK, Dagens Næringsliv og Dagbladet. Beate har flere frivillige verv. Hun har blant annet vært leder av Liv- og Pensjonsutvalget i Forsikringsmeglerforeningen.

Tom Grinaker

er programutvikler. Tom arbeider i dag i Jussystemer AS, hvor han har utviklet beregningsverktøyet Compensatio. Han har i tillegg holdt en rekke forelesninger og kurs innen personskadeberegninger.

        Bilderesultat for tom grinaker

Nora Lund Lefdal

har siden 2014 vært advokat i If Skadeforsikring NUF, hvor hun jobber med alle typer skade-/forsikringssaker. Dit kom hun fra Tryg Forsikring, hvor hun var i 14 år.

Lund Lefdal har tidligere jobbet som dommerfullmektig i Tromsø og Oslo samt vært i påtalemyndigheten. Nora fikk møterett for Høyesterett våren 2019.

        Nora Lund Lefdal. Bilde.jpg

Anne Kjersti Befring

startet ved juridisk fakultet, UIO i oktober 2014 for å forske på genetisk kartlegging som grunnlag for persontilpasset medisin og leverte sin doktoravhandling i 2018. Befring veileder flere masterstudenter innen blant annet helserett og biorett (bioteknologi, helseforskning mv). Hun har skrevet flere fagbøker og artikler siden slutten av 1990-tallet. 

Anne Kjersti koordinerer fakultetets satsning på «Life science» og der et mål er at forskere, studenter og andre skal kunne orientere seg om aktiviteten ved juridisk fakultet og å skape synergieffekter gjennom samarbeid. Hun har erfaring fra Helsedirektoratet, Helsetilsynet, Helse- og omsorgsdepartementet og som advokat. Før hun startet ved UIO var hun juridisk direktør/forhandlingsdirektør i Legeforeningen.

Sverre Blandhol

er professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo og arbeider med kontraktsrett, tvisteløsning, forhandlinger og etikk.

Han har betydelig praktisk erfaring fra arbeid som advokat og mekler, og var gjesteforsker ved Program on Negotiation, Harvard Law School, våren 2017.

Sverre holder en rekke kurs og foredrag for offentlige og private virksomheter.

Øyvind Bø

er juridisk kyndig rettsmedlem i Trygderetten. Han har flere års erfaring med EØS-rett, blant annet fra EFTA-sekretariatet og EFTAs overvåkningsorgan. Han har prosedert en rekke saker for EFTA-domstolen og EU-domstolen, og har undervist i EU-rettslig sivilprosess ved Advocacy Academy i Budapest.

Øyvind jobbet tidligere som dommerfullmektig ved Haugaland tingrett og advokatfullmektig i Langseth Advokafirma DA. Han fikk advokatbevilling i 2009 og bevilling som solicitor i England og Wales i 2010. Han er cand.jur. (UiO) og LL.M. (King’s College London).

Eivind W. Grande

Eivind W. Grande er advokat og partner i Advokatfirmaet Henriksen Grande & Co ANS. Han har erstatnings- og forsikringsrett som et av sine sentrale fagområder, og har jobbet med det siden 2000. Han har jobbet mange år som advokat i forsikringsselskap (If og Tryg), og senere som advokat i advokatfirma på både selskaps-siden og skadelidt-siden.

Grande har bred erfaring med personskadesaker både i domstolene/prosess og utenrettslig saksbehandling.

Eivind Grande.jpg

Thomas Glott

er født i 1962 og et utdannet cand.med. ved Universitetet i Oslo i 1988. Godkjent spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering fra 2002 og europeisk sertifisering som spesialist fra 2015. Han har hatt stilling som overlege og senere avdelingsoverlege fra 2002 ved Sunnaas sykehus.

Glott har over 20 års erfaring med sakkyndigarbeid gjennom Forum for Spesialisterklæringer ved Sandvika Nevrosenter. Det har også vært rettsoppnevnte sakkyndigeoppdrag for tingretter og lagmannsretter. Thomas Glott har en rekke vitenskapelig publikasjoner om langtidsoppfølging av traumer.

Anne-Kristin Solbakk

er førsteamanuensis ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo (UiO). Hun er cand. psychol. fra Universitetet i Bergen 1993 og dr. psychol. fra UiO 2001. Doktoravhandlingen omhandler oppmerksomhetsforstyrrelser etter lette og alvorlige traumatiske hodeskader. I 2002-2004 var hun postdoktor ved Helen Wills Neuroscience Institute, UC Berkeley, USA.

Solbakk har siden 2016 hatt hovedstilling ved UiO hvor hun leder en forskningsgruppe (Front Neurolab) som blant annet undersøker konsekvenser av frontale hjerneskader ved hjelp av nevropsykologiske metoder og teknikker for funksjonell hjerneavbildning. Hun er partner i et senter for fremragende forskning. Solbakk har bistilling som forsker ved Nevrokirurgisk avdeling, OUS-Rikshospitalet. Hun underviser og veileder studenter på master- og doktorgradsnivå. Hun har en rekke vitenskapelige publikasjoner og har skrevet kapitler i lærebøker.  

Solbakk er spesialist i klinisk nevropsykologi fra 2005. Hun har arbeidet med nevropsykologiske problemstillinger ved Sunnaas sykehus, Akershus Universitetssykehus, Helgelandssykehuset og Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet. Hun har erfaring med sakkyndigarbeid gjennom Forum for Spesialisterklæringer ved Sandvika Nevrosenter siden 2001.

anne-kristin-solbakk-2016-foto-tron-trondal.jpg

Einar Kinge

er cand med fra Århus Universitet i 84 og ble godkjent spesialist i nevrologi i 92. Han har vært overlege ved Epilepsisenteret SSE, og har nå 20 års erfaring både som grunder og som avtalespesialist i nevrologi i Sandvika Nevrosenter.

Einar Kinge har skrevet spesialisterklæringer i Sandvika Nevrosenters «Forum for spesialisterklæringer» og hatt en rekke sakkyndige oppdrag for tingrett og lagmannsrett. Einar veileder yngre kolleger i sakkyndighetsarbeid og har skrevet flere artikler om kliniske temaer.

Einar KInge, med legefrakk.jpg

Arne Roger Nilsen

er utdannet ved det medisinske fakultet, Universitetet i Basel, Sveits i 1977. Etter endt utdanning og turnustjeneste i Norge startet Nilsen utdanning til generell kirurg i Sverige og var ferdig spesialist i generell kirurgi i 1983 og spesialist i ortopedi  i 1991. Han har mange års erfaring som overlege ved Sykehuset Østfold Fredrikstad. I denne perioden var Nilsens største arbeidsområde hofterevisjoner og operativ bruddbehandling. Fra 2001 begynte han som offentlig avtalespesialist i ortopedi og drev egen praksis fram til 2016. Han hadde under tiden også en deltidsstilling i ca. 2 år som rådgivende lege ved Norsk pasienterstatning.

Nilsen arbeider nå utelukkende med spesialisterklæringer med ortopediske problemstillinger, og har skrevet erklæringer siden begynnelsen av 1990-tallet.

Gunnar-Martin Kjenner

har vært advokat i 40 år hvorav de 30 siste med hovedtyngden innen idrettsjuss. Han var i mange år medlem av lovutvalget i Norges Fotballforbund og Norges idrettsforbund, han var leder av lovutvalget i Norges Bedriftsidrettsforbund og har siden 1997 vært leder av lovutvalget i Oslo idrettskrets. Siden 1997 har han vært fagansvarlig og foreleser i idrettsjuss ved NIH og holder kurs for særforbund og idrettskretsene. Han var initiativtaker til og første styreleder i Norsk Idrettsjuridisk forening og initiativtaker til Norges første idrettsgymnas LYN- Wang i 1983, nå Wang Toppidrett.

Kjenner har vært redaktør av 4 utgaver av Idrett og Juss og forfatter av Idrettslaget (2018). Han uttaler seg om Idrettsjuss til landets største aviser og er ekspertkommentator i idrettsjuss i NRK.

Kjenner-Gunnar-Martin_author_full.png

Tron Løkken Sundet

er nestleder i Arbeidsretten.

Sundet ble cand. jur. ved Universitetet i Bergen i 2000, og har tidligere vært advokatfullmektig i advokatfirmaet Wiersholm og utreder i Høyesterett.

Han har skrevet en rekke bøker og artikler om individuell, kollektiv og prosessuell arbeidsrett, og underviser jevnlig i arbeidsrett ved de juridiske fakulteter i Bergen og Tromsø, samt ved Handelshøyskolen BI og Høyskolen Kristiania.

Tron Løkken Sundet.jpeg

Gjermund Aasbrenn

Gjermund Aasbrenn er utreder i Norges Høyesterett.

Aasbrenn har vært advokatfullmektig i Arntzen de Besche Advokatfirma Trondheim AS, sekretær for tomtefestelovutvalget (NOU 2013: 11 Festekontrakter og folkerett) og dommerfullmektig og konstituert    tingrettsdommer ved Sør-Trøndelag tingrett.

Gjermund Aasbrenn foto Høyesterett.jpg