.

Morten Kjelland

er professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Kjelland er født i 1972, cand. jur. 2000 og dr. juris 2008. Han har fra 1999–2000 vært vitenskapelig assistent ved Institutt for rettssosiologi, og i perioden 2004–2011 vært stipendiat og postdoktor ved Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo. Kjelland har vært fagsekretær for Personskadeserstatningsutvalget (2008–2011), herunder en periode på fulltid etter oppdrag fra Justisdepartementets lovavdeling. Morten Kjelland har tidligere arbeidet som juridisk utreder hos advokatfirmaet Ness & Co (2001–2002) og advokatfirmaet Riisa & Co (2002–2003).

Kjelland underviste i erstatningsrett ved Høgskolen i Lillehammer i perioden 2014–2017, og fra 2017 har han vært professor II ved Universitetet i Sørøst-Norge.

       

.

Anne Grethe Kjelland

er advokat i Advokatfirmaet Robertsen AS og spesialisert i erstatningsrett og forsikringsrett. Anne Grethe er kurs- og foredragsholder i personskadeerstatning for advokater, dommere, saksbehandlere og utredende medisinske spesialister. Hun holder også foredrag om den juridiske siden ved personskadeoppgjør for ortopeder, kirurger, nevrologer, psykiatere og psykologer.

Kjelland har skrevet særavhandling innen rettsmekling etter tvisteloven § 99A og har utdannet flere advokater til rettsmeklere. Hun er også sensor ved ulike universitet og høgskoler som tilbyr juridisk utdanning i Norge.

Anne-Kristin Solbakk

er førsteamanuensis ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo (UiO). Hun er cand. psychol. fra Universitetet i Bergen 1993 og dr. psychol. fra UiO 2001. Doktoravhandlingen omhandler oppmerksomhetsforstyrrelser etter lette og alvorlige traumatiske hodeskader. I 2002-2004 var hun postdoktor ved Helen Wills Neuroscience Institute, UC Berkeley, USA.

Solbakk har siden 2016 hatt hovedstilling ved UiO hvor hun leder en forskningsgruppe (Front Neurolab) som blant annet undersøker konsekvenser av frontale hjerneskader ved hjelp av nevropsykologiske metoder og teknikker for funksjonell hjerneavbildning. Hun er partner i et senter for fremragende forskning. Solbakk har bistilling som forsker ved Nevrokirurgisk avdeling, OUS-Rikshospitalet. Hun underviser og veileder studenter på master- og doktorgradsnivå. Hun har en rekke vitenskapelige publikasjoner og har skrevet kapitler i lærebøker.  

Solbakk er spesialist i klinisk nevropsykologi fra 2005. Hun har arbeidet med nevropsykologiske problemstillinger ved Sunnaas sykehus, Akershus Universitetssykehus, Helgelandssykehuset og Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet. Hun har erfaring med sakkyndigarbeid gjennom Forum for Spesialisterklæringer ved Sandvika Nevrosenter siden 2001.

anne-kristin-solbakk-2016-foto-tron-trondal.jpg

.

Anders Brosveet

er advokat og managing partner i Advokatfirmaet Elden DA. Videre har han omfattende erfaring og oppdrag innenfor prosedyre og strafferett. Han har vært forsvarer i en rekke av de mest omfattende økonomiske straffesakene i Norge de siste 15 årene, og har derfor bred erfaring i å håndtere rettssaker med svært omfattende faktum.

Les mer

AMB-presse

.

Anne Kjersti Befring

startet ved juridisk fakultet, UIO i oktober 2014 for å forske på genetisk kartlegging som grunnlag for persontilpasset medisin og leverte sin doktoravhandling i 2018. Befring veileder flere masterstudenter innen blant annet helserett og biorett (bioteknologi, helseforskning mv). Hun har skrevet flere fagbøker og artikler siden slutten av 1990-tallet. 

Anne Kjersti koordinerer fakultetets satsning på «Life science» og der et mål er at forskere, studenter og andre skal kunne orientere seg om aktiviteten ved juridisk fakultet og å skape synergieffekter gjennom samarbeid. Hun har erfaring fra Helsedirektoratet, Helsetilsynet, Helse- og omsorgsdepartementet og som advokat. Før hun startet ved UIO var hun juridisk direktør/forhandlingsdirektør i Legeforeningen.

.

Anne Helsingeng

arbeider som advokat i Bull & Co Advokatfirma har bred og solid kompetanse innen konkursrett. Hun arbeider bredt innen eierstyring/selskapsledelse, risikovurderinger og etterlevelse. Anne Helsingeng var fast konkursbobestyrer hos Oslo Byfogdembete og har 25 år betydelig erfaring innen insolvensrettede problemstillinger, herunder bistand med utenomrettslige gjeldsforhandlinger og rådgivning til styre og ledelse i selskaper under økonomisk press. Hun er også medforfatter av Advokatforeningens «Retningslinjer for private granskninger».

Les mer

Anne-Helsingeng (1)

Anne Hazeland Tingstad

jobber for Matrix Advokater og arbeider spesialisert med barne- og familierett, herunder foreldretvister og saker etter barneloven, ektefelleskifte, barnevern og arverett, samt som bistandsadvokat i straffesaker. Tingstad arbeider også med saker om barnebortføring, psykisk helsevern. 

Les mer

Anne Hazeland

Arne Roger Nilsen

er utdannet ved det medisinske fakultet, Universitetet i Basel, Sveits i 1977. Etter endt utdanning og turnustjeneste i Norge startet Nilsen utdanning til generell kirurg i Sverige og var ferdig spesialist i generell kirurgi i 1983 og spesialist i ortopedi  i 1991. Han har mange års erfaring som overlege ved Sykehuset Østfold Fredrikstad. I denne perioden var Nilsens største arbeidsområde hofterevisjoner og operativ bruddbehandling. Fra 2001 begynte han som offentlig avtalespesialist i ortopedi og drev egen praksis fram til 2016. Han hadde under tiden også en deltidsstilling i ca. 2 år som rådgivende lege ved Norsk pasienterstatning.

Nilsen arbeider nå utelukkende med spesialisterklæringer med ortopediske problemstillinger, og har skrevet erklæringer siden begynnelsen av 1990-tallet.

Beate Fahre

er jurist og økonom med flere års erfaring med pensjonsregler og pensjonssystemer. Beate har vært direktør i Aon der hun hadde ansvar for utvikling av pensjonsfaget fra 2009 til 2018. Før det har Beate lang og bred erfaring fra sitt arbeid som blant annet seniorrådgiver i Aon 2005–2007, Key Account Manager Storebrand 2002–2005, prosjektleder Skandia Life 2001–2002 og kunderådgiver Gjensidige 1988–2001.

Beate driver i dag sitt eget selskap BeateFahre AS, som gir rådgivning og undervisning innen alle deler av pensjonsfeltet. Hun uttaler seg som pensjonsekspert blant annet i direktesendinger på NRK, Dagens Næringsliv og Dagbladet. Beate har flere frivillige verv. Hun har blant annet vært leder av Liv- og Pensjonsutvalget i Forsikringsmeglerforeningen.

Borgar Høgetveit Berg

er dommer i Norges Høyesterett. 

Berg ble cand.jur. ved Universitetet i Oslo i 1997, og har tidligere vært blant annet advokat hos Regjeringsadvokaten og i advokatfirmaet Thommessen.

Borgar Høgetveit Berg har skrevet en rekke bøker og artikler innenfor særlig prosessrett og dynamisk tingsrett. 

.

Cecilie Østensen Berglund

tiltrådte som høyesterettsdommer 1. januar 2017. Hun var tidligere juridisk utreder i Høyesterett, der hun også var utredningsenhetens nestleder. Berglund har også vært assisterende direktør i Høyesterett fra 2007 til 2009. Fra ‬2009 til og med 2016‭ ‬var hun lagdommer, senere lagmann i Borgarting lagmannsrett.  

Les mer


Egil Hjelmen

Egil Hjelmen er seniorkonsulent og prosjektleder i Jussystemer AS. Han har hatt ulike roller innen ledelse, salg og utvikling i IKT-bransjen siden 1984 i selskaper som; Cinet AS, Siemens Nixdorf og Siemens, TeleComputing (Visolit), InfoCare. Han har arbeidet med en mengde ulike løsninger innen områder som helse og sykehus, bank, ERP, kvalitet og compliance.

Hjelmen har siden 2018 vært Jussystemers prosjektleder innen arbeidet med hvitvaskingskontroll.

Les mer

Egil svart hvitt.jpg

Einar Kinge

er cand med fra Århus Universitet i 84 og ble godkjent spesialist i nevrologi i 92. Han har vært overlege ved Epilepsisenteret SSE, og har nå 20 års erfaring både som grunder og som avtalespesialist i nevrologi i Sandvika Nevrosenter.

Einar Kinge har skrevet spesialisterklæringer i Sandvika Nevrosenters «Forum for spesialisterklæringer» og hatt en rekke sakkyndige oppdrag for tingrett og lagmannsrett. Einar veileder yngre kolleger i sakkyndighetsarbeid og har skrevet flere artikler om kliniske temaer.

Einar KInge, med legefrakk.jpg

Eivind W. Grande

Eivind W. Grande er advokat i Protector Forsikring. Han har erstatnings- og forsikringsrett som et av sine sentrale fagområder, og har jobbet med det siden 2000. Han har jobbet mange år som advokat i forsikringsselskap (If og Tryg), og senere som advokat i advokatfirma på både selskaps-siden og skadelidt-siden.

Grande har bred erfaring med personskadesaker både i domstolene/prosess og utenrettslig saksbehandling.

Eivind Grande.jpg

Else-Cathrine Lund

har i flere år jobbet i påtalemyndigheten både ved Oslo politidistrikt og Økokrim med økonomisk kriminalitet som fagområde. I Økokrim  ledet hun i flere år Enheten for Finansiell Etterretning. Hun har arbeidet som stabsjef i Politiets sikkerhetstjeneste, rådgiver/advokat i PWC og Finans Norge samt sittet i lovutvalget som leverte NOU til ny hvitvaskingslov som trådte ikraft 2018. I dag er hun partner i Kvamme Associates.

Les mer

Else_C_Lund_Kvamme_Associates.png

Fredrik Strand

er Senior Manager i BDO compliance og gransking. Han har de siste 12 årene opparbeidet seg bred erfaring fra arbeid med avdekking av svindel, hvitvasking, terrorfinansiering og sanksjonsrisiko i bank- og finansnæringen. 

Fredrik har hatt roller tilknyttet hele verdikjeden, fra identifisering av risiko, til utvikling, implementering og evaluering av ulike tiltak.

Fredrik BDO.jpg

Gunnar-Martin Kjenner

har vært advokat i 40 år hvorav de 30 siste med hovedtyngden innen idrettsjuss. Han var i mange år medlem av lovutvalget i Norges Fotballforbund og Norges idrettsforbund, han var leder av lovutvalget i Norges Bedriftsidrettsforbund og har siden 1997 vært leder av lovutvalget i Oslo idrettskrets. Siden 1997 har han vært fagansvarlig og foreleser i idrettsjuss ved NIH og holder kurs for særforbund og idrettskretsene. Han var initiativtaker til og første styreleder i Norsk Idrettsjuridisk forening og initiativtaker til Norges første idrettsgymnas LYN- Wang i 1983, nå Wang Toppidrett.

Kjenner har vært redaktør av 4 utgaver av Idrett og Juss og forfatter av Idrettslaget (2018). Han uttaler seg om Idrettsjuss til landets største aviser og er ekspertkommentator i idrettsjuss i NRK.

Kjenner-Gunnar-Martin_author_full.png

Imran Haider

arbeider ved LOs juridiske avdeling, Norges største fagmiljø innen arbeidsrett. Han opparbeidet seg tidlig erfaring fra arbeid i Justisdepartementet (1998-2000), ved Norsk Regnesentral (2000-2001), og som vitenskapelig assistent ved Institutt for offentlig rett (2002-2003).

Imran Haider har arbeidet som prosjektleder og saksforbereder ved Trygderetten, hvor han gjorde en analyse av Trygderettens avgjørelser i saker om uføreperson; Årsaker til omgjøringer i uførepensjonssaker. Han disputerte i august 2013, på avhandlingen Folketrygdlovens inntektsbegreper. Dette var første gang det ble gjort en omfattende systematisering av rettsspørsmål knyttet til inntektsbegrepene. Haider er også en av forfatterne av boken Innføring i Trygderett

Les mer


Ingrid Humerfelt Eckhoff

jobber for Matrix Advokater og arbeider spesialisert med barne- og familierett, herunder foreldretvister og saker etter barneloven, skiftesaker både ved skilsmisse og samboerskap, samt arvesaker og arveplanlegging for både samboere og ektefeller. Ingrid tar også oppdrag innen saker som gjelder arbeidsrett, utlendingsrett, barnevernssaker for den private part; dvs foreldre og ungdommer/barn med partsrettigheter.

Les mer

Inger Humerfelt Eckhoff

.

John Christian Elden

har omfattende erfaring innen både strafferettslig og sivilrettslig prosedyre for alle landets domstoler. Han er den advokat i Norge som de siste år har prosedert flest saker for Høyesterett.

Les mer

pressebilde_john_christian_elden

Jørgen Vangsnes

er utdannet master i rettsvitenskap (2011) fra Universitetet i Oslo. Han har siden 2011 jobbet hos Regjeringsadvokaten, og da særlig med alminnelig forvaltningsrett og prosessuelle spørsmål. I tillegg har han erfaring som dommerfullmektig i Oslo tingrett (2014-2015) og seniorrådgiver ved Statsministerens kontor (2018-2019). Som advokat har Vangsnes prosedert saker for alle tre instanser, og har dessuten møterett for Høyesterett.

Vangsnes har undervist i sivilprosess ved Universitetet i Oslo siden 2012, og har i tillegg holdt flere kurs og foredrag om sivilprosessuelle emner. Han er dessuten forfatter av den populære innføringsboken Sivilprosess i et nøtteskall (2. utgave, 2018).

Karoline Stenberg

er advokat i Advokatfirma Kogstad Lunde & Co har solid erfaring innenfor blant annet forsikringsrett. 

Les mer

Karoline Stenberg (1)

.

Kitty Moss Sørensen

er senioradvokat i Codex Advokat. Hun arbeider i avdeling for fast eiendom, men har også omfattende prosedyreerfaring og bred erfaring med gjennomgang av og søk i historisk arkivmateriale tilknyttet fast eiendom.

Les mer

Kitty-Moss-Sørensen_1-1

Kristoffer Aasebø

advokat og er partner i Bull & Co Advokatfirma. Han har solid kompetanse innen konkursrett, bistår selskaper, styremedlemmer og norske og utenlandske kreditorer med spørsmål knyttet til insolvens og styreansvar. Han er også fast konkursbostyrer ved Oslo byfogdembete. Kristoffer Aasebø har publisert flere artikler som tar for seg problemstillinger i grenseland mellom forvaltningsrett og kontraktsrett. Har også vært dommerfullmektig ved Ytre Follo tingrett i Drøbak.

Les mer

KRISTOFFER-AASBOE-ny-1 (1)

.

Linn Kvade Rannekleiv

er advokat i Advokatfirmaet Arntzen de Besche. Rannekleiv har omfattende og bred erfaring innenfor prosedyre, voldgift og tvisteløsning. Hun har lang erfaring med å håndtere store og komplekse krav og tvister innenfor et vidt spekter av juridiske fagområder, men er særlig anerkjent for sin kompetanse innenfor profesjonsansvar, styre- og ledelsesansvar, og forsikringsrett. 

Les mer

Linn Kvade Rannekleiv

.

Nanette Arvesen

er senioradvokat i Advokatfirma Thommessen. Hun har kompetanse innenfor blant annet selskapsrett, og bistår norske og internasjonale aktører med børsnoteringer og kapitalmarkedstransaksjoner, samt fusjoner og oppkjøp. I tillegg jobber hun med tvister knyttet til profesjonsansvar og selskapsrett.

Les mer


Nils Kristian Lie

er partner i Kluge Advokatfirma. Han har lang og bred erfaring med arbeidsrettssaker. 

Les mer


Nils Kristian Lie

Ninja Roede

er advokat og partner i Codex Advokat. Hun arbeider hovedsaklig med eiendomsrettslige problemstillinger og entreprise, men hun har også bred erfaring innenfor prosedyre og sivilprosess. 

Les mer

Ninja-Roede (1)

Nora Lund Lefdal

har siden 2014 vært advokat i If Skadeforsikring NUF, hvor hun jobber med alle typer skade-/forsikringssaker. Dit kom hun fra Tryg Forsikring, hvor hun var i 14 år.

Lund Lefdal har tidligere jobbet som dommerfullmektig i Tromsø og Oslo samt vært i påtalemyndigheten. Nora fikk møterett for Høyesterett våren 2019.

 Nora Lund Lefdal. Bilde.jpg

Ole André Oftebro

har vært partner i Ræder og leder for faggruppen i arbeidsrett. Oftebro er i dag partner og advokat i Kluge Advokatfirma. Han har bistått en rekke arbeidsgivere i alle typer arbeidsrettslige spørsmål og har hatt en rekke større arbeidsrettslige oppdrag. I tillegg er han fast juridisk eksamenssensor ved UiO, HiNN og UiB, foredragsholder gjennom Talerlisten.no. og frivillig mentor i Barnas Jurist (Gatejuristen / Kirkens Bymisjon) innenfor fagene arbeidsrett og erstatning.

Les mer

Ole Andre og Regine

.

Randi Bull

er advokat og partner i Bull & Co Advokatfirma. Hun har spisskompetanse innenfor blant annet Familie-, arv- og skifterett. Randi Bull har hatt verv i Finansdepartementet, Innstillingsrådet for dommere, Styret for Domstolsadministrasjonen, Stiftelsen Lovdata, Hovedstyret i Den Norske Advokatforening mv. 

Les mer


Regine Rolfsen

er advokatfullmektig i Kluge Advokatfirma. Regine bistår virksomheter med alle typer arbeidsrettslige og immaterielle spørsmål samt tilgrensede områder. Regine skrev masteroppgave innenfor arbeidsrett og personvern hvor temaet var hvilke grenser arbeidstakers personvern setter for arbeidsgivers adgang til å iverksette kontrolltiltak og ble uteksaminert fra UiO i 2019.

Les mer

Regine-edited

Roar Østby

har tidligere jobbet i påtalemyndigheten i 15 år som bl.a. førstestatsadvokat i Økokrim og ved Riksadvokatembetet. I noen år har han vært leder av Enheten for Finansiell Etterretning ved Økokrim, advokat i PwC og Deloitte før han ble ansatt i som hvitvaskingsansvarlig i DNB-konsernet. I dag er han partner i Kvamme Associates.

Les mer

roar østby bilde

.

Stig Berge

er advokat og partner i Advokatfirma Thommessen. Han er en av Norges ledende advokater innen selskapsrett og har jobbet blant annet seks år i Justisdepartementets lovavdeling. Stig Berge har lang erfaring med løpende selskapsrettslig rådgivning til en rekke forskjellige virksomheter. Han prosederer også saker innen selskapsrett og profesjonsansvar. I tillegg har han erfaring innen komplekse M&A og kapitalmarkedstransaksjoner.

Les mer

Sverre Blandhol

er professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo og arbeider med kontraktsrett, tvisteløsning, forhandlinger og etikk.

Han har betydelig praktisk erfaring fra arbeid som advokat og mekler, og var gjesteforsker ved Program on Negotiation, Harvard Law School, våren 2017.

Sverre holder en rekke kurs og foredrag for offentlige og private virksomheter.

Thea Totland 

er cand. jur. fra Universitetet i Oslo og har i tillegg en mastergrad i barns rettigheter (Advanced Master in Children’s Rights) fra University of Fribourg/ Institut Universitaire Kurt Bösch i Sveits. Dette studiet er utviklet og gjennomføres i samarbeid med FNs barnekomité i Genève. Hun er den eneste i Norge med denne spesielle mastergraden i barns rettigheter. Hun er en av grunnleggerne av stiftelsen BARNAS (Barnas rettigheter) og Daglig leder i advokatfirmaet Barneadvokatene DA siden oppstart i 2018.  Thea er også veileder for masterstudenter og sensor i barnerett ved Universitetet i Oslo.

Les mer

Thea.jpg

Thomas Frøberg

ble master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo i 2008 og ph.d. samme sted i 2014 på en avhandling om juridisk metode. 

Frøberg er jurist ved Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg og har tidligere vært kst. førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet.

Thomas Frøberg har skrevet en rekke artikler innenfor strafferett og straffeprosess og har undervist i disse fagene ved Universitetet i Oslo. 

Thomas Glott

er utdannet cand.med. ved Universitetet i Oslo i 1988. Godkjent spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering fra 2002 og europeisk sertifisering som spesialist fra 2015. Han har hatt stilling som overlege og senere avdelingsoverlege fra 2002 ved Sunnaas sykehus.

Glott har over 20 års erfaring med sakkyndigarbeid gjennom Forum for Spesialisterklæringer ved Sandvika Nevrosenter. Det har også vært rettsoppnevnte sakkyndigeoppdrag for tingretter og lagmannsretter. Thomas Glott har en rekke vitenskapelig publikasjoner om langtidsoppfølging av traumer.

Thorstein Danielsen

er Senior Manager i BDO compliance og gransking. Han har de siste syv årene opparbeidet seg solid kompetanse og erfaring innenfor arbeid mot hvitvasking, terrorfinansiering og sanksjonsrisiko; både som rådgiver og fra sentrale funksjoner i bank- og finansnæringen.

Thorstein har innehatt både operativt og faglig ansvar innenfor anti-hvitvasking og terrorfinansiering, og har bred erfaring med implementering av risikoreduserende tiltak.

Thorstein Danielsen 2.jpg

Tobias Behncke

er advokatfullmektig i Advokatfirmaet Arntzen de Besche. Han bistår norske og utenlandske klienter med ulike former for tvisteløsning, herunder prosedyre, forhandlinger og alminnelig forretningsjuridisk rådgivning. Han har bred kompetanse innenfor kontraktsrett, erstatningsrett og forsikringsrett, og har vært involvert i flere omfattende og komplekse tvister for domstolene. 

Les mer

Tobias og Linn

Tom Grinaker

er programutvikler. Tom arbeider i dag i Jussystemer AS, hvor han har utviklet beregningsverktøyet Compensatio. Han har i tillegg holdt en rekke forelesninger og kurs innen personskadeberegninger.

 C14B1961-Tom-kvadr

.

Tone Kaarbø

er advokat og partner i Advokatfirmaet Ræder. Hun har mange års erfaring innen skatterett og skatteadministrasjon. Både fra det offentlige og det private har hun opparbeidet seg bred erfaring med skatterettslige problemstillinger. Hun har god kompetanse innen næringsbeskatning, aksjebeskatning, internasjonal skatterett, personbeskatning og selskapsrett. Tone Kaarbø er medlem i regjeringsoppnevnt ekspertutvalg som skal vurdere vannkraftbeskatningen.

Les mer


.

Tron Løkken Sundet

er nestleder i Arbeidsretten.

Sundet ble cand. jur. ved Universitetet i Bergen i 2000, og har tidligere vært advokatfullmektig i advokatfirmaet Wiersholm og utreder i Høyesterett.

Han har skrevet en rekke bøker og artikler om individuell, kollektiv og prosessuell arbeidsrett, og underviser jevnlig i arbeidsrett ved de juridiske fakulteter i Bergen og Tromsø, samt ved Handelshøyskolen BI og Høyskolen Kristiania.

Tron Løkken Sundet.jpeg

.

Øyvind Bø

er juridisk kyndig rettsmedlem i Trygderetten. Han har flere års erfaring med EØS-rett, blant annet fra EFTA-sekretariatet og EFTAs overvåkningsorgan. Han har prosedert en rekke saker for EFTA-domstolen og EU-domstolen, og har undervist i EU-rettslig sivilprosess ved Advocacy Academy i Budapest.

Øyvind jobbet tidligere som dommerfullmektig ved Haugaland tingrett og advokatfullmektig i Langseth Advokafirma DA. Han fikk advokatbevilling i 2009 og bevilling som solicitor i England og Wales i 2010. Han er cand.jur. (UiO) og LL.M. (King’s College London).

.Øyvind Dybvik Øyen 

er seniorrådgiver i Utlendingsnemnda med asyl- og flyktningrett som spesialområde. Han har tidligere arbeidet for Justisdepartementet og FNs høykommissær for flyktninger. Øyvind Dybvik Øyen er også redaktør og medforfatter av Lærebok i utlendingsrett (Universitetsforlaget) og medforfatter av Utlendingsloven Kommentarutgave (Universitetsforlaget). 

Les mer