0

Hovedsiden for Flexikursene - Oversikt personskaderettskursene - Sårbarhetsprinsippet i norsk rett

Sårbarhetsprinsippet i norsk rett

– hvilken funksjon har prinsippet og hvor langt rekker det?

På denne forelesningen lærer du: Vilkårene for å anvende prinsippet om at skadevolder må «ta skadelidte som han/hun er» (sårbarhetsprinsippet). I tillegg diskuteres prinsippets ulike funksjoner for ansvarsetablering og erstatningsutmåling, herunder hvilke begrensninger i prinsippets rekkevidde. Forelesningen er basert på Kjellands doktoravhandling. Sentrale temapunkter er: 

 • Sentrale begreper og hensyn
 • Grunnleggende forutsetninger for å kunne anvende prinsippet; påpekning av vanlige misoppfatninger av prinsippet
 • Fysisk, psykisk og økonomisk sårbarhet, med eksempler
 • Selvforskyldt sårbarhet og grensen mot medvirkning og aksept av risiko
 • Kan adekvansgrensene påvirkes av sårbarhetsprinsippet?
 • Sårbarhetsprinsippets betydning for menerstatning og oppreisning
 • Juridisk-medisinske problemstillinger og illustrasjoner
 • En sammenfattende hjelpeskisse
Sårbarhet 7

Nøkkelinfo

Målgruppe: Advokater/advokatfullmektiger, saksbehandlere

Gjennomføring: Videokonferanse eller tilstedeværelse

Mulighet for aktiviserende oppgaver: JA

Kursmateriale (digitalt): JA

Varighet: normalt 60 min. Kan innskrenkes til 15 min

Onlinekurs som repetisjonsverktøy: JA

Kursbevis: JA

Forskningsbasert: JA

Relaterte forelesninger

Denne forelesningen settes ofte sammen med disse andre foredragene:

 • Pasientskadeansvaret
 • Bilansvaret
 • Årsakssammenheng og bevis i personskaderetten: grunnleggende prinsipper
 • Årsakssammenheng og bevis i personskaderetten: «De fire vilkår», vanskelig konstaterbare skader
 • Hovedlinjer i erstatningsutmålingen

Foreleser: Morten Kjelland 

er professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Kjelland er født i 1972, cand. jur. 2000 og dr. juris 2008. Han har fra 1999–2000 vært vitenskapelig assistent ved Institutt for rettssosiologi, og i perioden 2004–2011 vært stipendiat og postdoktor ved Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo. Kjelland har vært fagsekretær for Personskadeserstatningsutvalget (2008–2011), herunder en periode på fulltid etter oppdrag fra Justisdepartementets lovavdeling. Morten Kjelland har tidligere arbeidet som juridisk utreder hos advokatfirmaet Ness & Co (2001–2002) og advokatfirmaet Riisa & Co (2002–2003).

Kjelland underviste i erstatningsrett ved Høgskolen i Lillehammer i perioden 2014–2017, og fra 2017 har han vært professor II ved Universitetet i Sørøst-Norge.