Flexikurs

– skreddersy ditt eget kursprogram

 

 

 

 

Velkommen

til Lexias Educations Flexikurs!

Lexia Educations Flexikurs tar utgangspunkt i at læringsbehov er forskjellige, på tvers av virksomheter og mennesker. Med Flexikurs kan kurset settes sammen slik at det tilpasses dine ønsker og behov, og konseptet innebærer

  • flex på temaer
  • flex vinklinger: innføringsnivå eller dybdenivå – eller noe mellom?
  • flex på gjennomføring: stedbasert eller videokonferanse med 1-klikks oppkobling; begge gir mulighet for at deltakerne kan stille spørsmål underveis (forskjell fra rene onlinekurs)
  • flex på omfang: konferanse, kurs med eller uten innbudte gjester, onboarding av nyansatte – eller bare en faglunsj?
  • flex på målgruppe: fra 1 deltaker og oppover 
  • flex på tid: de fleste kurs kan gjennomføres nært i tid
Flexikurs 4

Slik går du frem

for å komponere ditt eget kursprogram

Se gjennom listen over foredragstemaer nedenfor. Listen er ikke fullstendig og du kan føre opp emner du ønsker i et eget felt i nettskjemaet nedenfor. Der skriver du også inn tidsrammen for kurset og om du ønsker at det gjennomføres som vanlig tilstedeværelseskurs, videokonferanse eller en kombinasjon. Etter skjemaet er sendt inn vil vi ta kontakt med deg for en prat og bli enige om et godt opplegg og pris. Innsending av skjemaet er med andre ord uforpliktende for deg.

Kombikurs 2

Personskaderett


Onboardingkurs

innføringskurs for nyansatte i personskaderett for å komme raskt i gang

LES MER

Bilansvaret

med vekt på gjer-kriteriet

LES MER

Yrkesskadeansvaret

med vekt på arbeidsulykkebegrepet

LES MER

 

Reiseveien

– når er man yrkesskadedekket?

LES MER

Pasientskadeansvaret

oversikt over de mange ansvarsreglene

LES MER

Arbeidsgiveransvaret

– en oversikt

LES MER

Årsakssammenheng og bevis i personskadesaker

– generelle prinsipper

LES MER

Årsakssammenheng og bevis i personskadesaker

– «De fire vilkår», vanskelig konstaterbare skader

LES MER

Sårbarhetsprinsippet i norsk rett

– hvor langt rekker prinsippet og hvilken funksjon har det?

LES MER

 

PTSD og årsaksvurderinger

 

LES MER

Årsakskrav i trygd og erstatning

En sammenliknende fremstilling

LES MER

Artroser og årsaksvurderinger

Juridiske og medisinske sider

LES MER

Utmåling av personskadeerstatning

Hovedlinjer og utvalgte emner 


Begrepet «nødvendig og rimelig»

et sammensatt avgrensningskriterium


Pleie- og omsorgserstatning

Gjennomgang av rettspraksis, med utarbeidelse av sjekkliste for saksbehandlingen


 

Hjemmearbeidserstatning

Vilkår og utmålingsprinsipper


Barneerstatning

ny og gammel modell, med regneeksempler


Menerstatning

når skadelidte har inngangsinvaliditet


 

Oppreisningserstatning

ved fysiske og psykiske krenkelser


Nærstående erstatningsvern

egentlige og uegentlige tredjepersonstap


Skadelidtes medvirkning

– prinsipper for avkortning og sentrale utviklingstrekk i høyesterettspraksis


Kombinerte ansvarsgrunnlag

– hva er viktig å tenke på i valget?


Tings- og formuesskader

hovedprinsipper for erstatningsutmålingen


Trygderett


Sykepenger

Innføring i grunnleggende vilkår og utmålingsprinsipper


 

Uføretrygd

Innføring i grunnleggende vilkår og utmålingsprinsipper


Alderspensjon

fra folketrygden: en kort innføring


Årsakskrav

i normaltrygd og yrkesskadetrygd


Yrkesskadedekning

– bedriftsvilkår og arbeidsulykkebegrep


 

Bevisprinsipper

med presentasjon av et bevisvektingsskjema


Helserett


Helsepersonelloven

Praktisk rettet helserettskurs, med vekt på forsvarlighetskravet


 

Taushetsplikt

for helsearbeidere


Dokumentasjonsplikt

i helsetjenesten


Allmennhelsetjenesten

sentrale lover, begreper og systemer


Spesialisthelsetjenesten

sentrale lover, begreper og systemer


 

Sanksjoner og reaksjoner

ved brudd på helselovgivningen


Forsikringsmedisin

med vekt på sakkyndigrollen og årsaksvurderinger i skadesaker


Juridiske vs. medisinske tenke- og uttrykksmåter

Et overblikk over utvalgte problemstillinger


Psykisk helsevern

Gjennomgang av sentrale dommer om og utviklingstrekk i psykisk helsevernloven § 3-3


Øvrige emner


Etikk for advokater

med eksempler fra erstatningsrett, trygderett og helserett


Flypassasjerers rettigheter

ved forsinkelse og kansellering


 

Hvordan tolke dommer?

Innføring i domstolkning, med eksempler


Har du spørsmål?

Ta kontakt med oss i Lexia Education, og vi gir deg svar på priser, rabatter ved gruppebestillinger, teknisk support og annet du ønsker svar på.

kisspng-email-iphone-telephone-computer-icons-contact-5abf07b71279a4.7081643615224687910757