Årsakskrav i trygd og erstatning

En sammenstillende fremstilling

På denne forelesningen lærer du: Hvilke årsakskrav som gjelder i trygden, hvor hver enkelt bestemmelse må tolkes konkret for å avgjøre om den inneholder et årsakskrav og hva dette i så fall går ut på. Fremstillingen belyser både årsakskrav i normaltrygd og yrkesskadetrygd, og knytter an mot erstatningsrettens årsakskrav. Konsekvenser av ulikheter i årsakskravene i trygd og erstatning påpekes underveis. Forelesningen er basert på Kjelland doktoravhandling og etterfølgende arbeider. Sentrale temapunkter:

  • Gjenomgang av Eidedommen fra Høyesterett
  • Årsakskrav i normaltrygden; grensen mot sosialretten
  • Årsakskrav for rett til yrkesskadefordeler, med vekt på sykdomsbaserte ytelser og andre som er praktiske i personskadesaker
  • Sammenlikninger med årsakskravene i erstatningsretten
  • Bevisvektingsregler; trygdens «import» av prinsipper utviklet i erstatningsretten; presentasjon av et hjelpeskjema
Årsakskrav i trygd og erstatning 2

Nøkkelinfo

Målgruppe: Advokater/advokatfullmektiger, saksbehandlere, utredende medisinske spesialister

Gjennomføring: Videokonferanse eller tilstedeværelse

Mulighet for aktiviserende oppgaver: JA

Kursmateriale (digitalt): JA

Varighet: normalt 2 x 45 min. Kan innskrenkes til 45 min

Onlinekurs som repetisjonsverktøy: JA, hvis det gjennomføres som videokonferanse

Kursbevis: JA

Forskningsbasert: JA

Relaterte forelesninger

Denne forelesningen settes ofte sammen med disse andre foredragene:G

  • Forsikringsmedisin
  • Årsakssammenheng og bevis i personskaderetten (både oversiktsforelesningen og den som utdyper «De fire vilkår»)
  • Yrkesskadeansvaret, oversiktsforelesningen
  • Hovedlinjene i erstatningsutmålingen

Foreleser: Morten Kjelland 

er professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Kjelland er født i 1972, cand. jur. 2000 og dr. juris 2008. Han har fra 1999–2000 vært vitenskapelig assistent ved Institutt for rettssosiologi, og i perioden 2004–2011 vært stipendiat og postdoktor ved Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo. Kjelland har vært fagsekretær for Personskadeserstatningsutvalget (2008–2011), herunder en periode på fulltid etter oppdrag fra Justisdepartementets lovavdeling. Morten Kjelland har tidligere arbeidet som juridisk utreder hos advokatfirmaet Ness & Co (2001–2002) og advokatfirmaet Riisa & Co (2002–2003).

Kjelland underviste i erstatningsrett ved Høgskolen i Lillehammer i perioden 2014–2017, og fra 2017 har han vært professor II ved Universitetet i Sørøst-Norge.