Voldgift – en praktisk innføring

 Kursbeskrivelse

I dette kurset vil du få en innføring i voldgift, med utgangspunkt i voldgiftsloven 2004. Hovedvekten i fremstillingen er lagt på å gi en oversikt. Det vil bli lagt vekt på å få frem de særlige kjennetegn ved voldgift og voldgiftsbehandling - og forskjellen fra alminnelig domstolsbehandling. En rekke praktiske emner vil bli berørt; herunder hva som kan, bør og skal behandles ved voldgift.

Pris 2450 kr eks. mva (4 timer)

Kjøp kurset nå Gratis prøvetilgang

Kursholder

Borgar Høgetveit Berg er dommer i Norges Høyesterett. 

Han ble cand.jur. ved Universitetet i Oslo i 1997, og har tidligere vært blant annet advokat hos Regjeringsadvokaten og i advokatfirmaet Thommessen.

Borgar Høgetveit Berg har skrevet en rekke bøker og artikler innenfor særlig prosessrett og dynamisk tingsrett. 

Modulene

Modul 1. Innledning

I denne modulen gis det en foreløpig definisjon av hva voldgift er, samt en oversikt over rettskildene og noen særskilte metodespørsmål.

Modul 2. Hvilke tvister kan løses ved voldgift; rettslige rammer

Her belyses vilkårene for voldgift, slik de fremkommer av voldgiftsbegrepet og de ytterligere avgrensningene i voldgiftsloven.

Modul 3. Hvilke tvister bør løses ved voldgift; fordeler og ulemper

I denne modulen gis det en oversikt over fordeler og ulemper ved bruk av voldgift, samt noe om utforming av voldgiftsklausuler. Dette er viktig å kjenne til når en skal vurdere bruk av voldgift.

Modul 4. Hvilke tvister skal løses ved voldgift; tolking av voldgiftsavtaler

Voldgift er basert på partenes avtale. Voldgiftsavtaler (-klausuler) reiser en rekke tolkingsspørsmål. I kurset vil de mest sentrale bli belyst.

Modul 5. Oppnevnelse av voldgiftsretten

Det er krav til hvem som kan oppnevnes som voldgiftsdommer. Videre er det et spørsmål for seg hvem som bør oppnevnes som voldgiftsdommer.

Modul 6. Saksbehandlingen for voldgiftsretten

Voldgiftsloven inneholder bare en minimumsregulering av saksbehandlingen. Tvisteloven gjelder ikke for voldgift. Hvilke prinsipper er styrende for saksbehandlingen?

Modul 7. Overprøving, ugyldighet og anerkjennelse

Voldgiftsdommer kan ikke ankes. Den eneste muligheten til å få overprøvd en voldgiftsdom er ugyldighetssøksmål. Hovedtrekkene i disse reglene presenteres i denne avsluttende modulen.

 

 

Disposisjon

 Kursmaterialet

Kursmateriellet inkluderer en nedlastbar disposisjon, i tillegg til en kildeliste.

 

Til deg som ønsker å få godkjent etterutdanningstimer:

Kurset avsluttes med enkelte kontrollspørsmål du finner under «Godkjenning av kurstimer» på verktøylinjen, dersom du ønsker kurstimene godkjent som etterutdanningstimer hos Advokatforeningen. 

  

Med ønske om godt kurs!

Lexia Education

Logo-Lexia-Education