Erstatnings- og forsikringsrettskonferansen 2022

Lily Country Club 14.-15. september 2022 

 

Nytt kurskonsept i erstatningsrett og forsikringsrett!

 

Todagers kurs med kombinasjon av erstatningsrett og forsikringsrett, samt juss og medisin - alt praktisk vinklet og med erfarne foredragsholdere. De er i tillegg representert fra begge partssider, for å gi kurset en god balanse.

 

Med ønske om godt kurs,

Morten Kjelland, stifter av Lexia Education

Logo-Lexia-Education

PROGRAM


09:30-09:50 Registrering

Sal: Yard I, samme plan som resepsjonen 

14. SEPTEMBER

FELLESDEL DAG 1

 

09:50-10:00 Velkommen til kurs!

v/ professor Morten Kjelland, Universitetet i Oslo

 

10:00-11:00 Nyheter i erstatningsretten

v/ advokat Karoline Stenberg, advokatfirmaet Kogstad Lunde & Co og professor Morten Kjelland, UiO

 • Nytt om etablering av bilansvar, yrkesskadeansvar og enkelte andre ansvarsgrunnlag
 • Årsaksvurderinger; nyere rettspraksis om "de fire vilkår"
 • Oppdatering av reglene om erstatningsutmåling
 • Presentasjon av tematiserte domstabeller og andre hjelpeskisser


11:00-11:15 Pause

 

11:15-11:45 Nyheter i forsikringsretten

v/ advokat Jardar Aas, Gjensidige forsikring

 • Endringer i forsikringsavtaleloven, etter 1. juli 2022


11:45-13:00 Lunsj og innsjekk

 

 

PARALLELLSESJONER DAG 1

Parallellsesjon 1

Sal: Yard I


13:00-13:45 Pleie- og omsorgserstatning

v/ advokat Cecilie Sethil Stuberg, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig og Per-Morten Bjørgmo, Gjensidige forsikring

 • Samspillet mellom kompensasjonsordningene, erstatning, trygd og forsikring
 • Amerika-saken; når skadelidte ikke mottar norske velferdsytelser
 • Skjønnsmomenter for saksbehandlingen - hvordan avgjøre hva som er en nødvendig og rimelig supplementserstatning?
 • Erstatningsnivåer for ulike typesituasjoner, i lys av nyere praksis
 • Samspillet mellom erstatningspostene

 

13:45-14:00 Pause


14:00-14:45 Skadelidtes medvirkning

v/ Thorsteinn Skansbo, Advokatfirmaet Robertsen

 • Medvirkningsvurderingens kronologi
 • Utviklingstrekk i høyesterettspraksis
 • Kort om passiv identifikasjon
 • Praktiske typesituasjoner fra trafikkskadesaker, yrkesskadesaker mv.
 • Fal. § 13-9; terskelen for grov uaktsomhet


14:45-15:00 Pause


15:00-15:45 Frister i personskadesaker, med vekt på fristenes starttidspunkt

v/ advokat Maja Agnes Simonsen, Advokatfirmaet Halvorsen & Co

 • Oversikt over foreldelsesfrister og andre typer frister
 • Fristavbrytelse og fristlengde
 • Eksempler fra ulike ansvarsområder
 • Praktisk sjekkliste og råd for saksbehandlingen


15:45 Kursslutt dag 1


19:00 Aperitiff


19:30 Middag

Parallellsesjon 2
Sal: Yard II


13:00-13:45 Nyheter i forsikringsavtaleloven

v/ advokat Nora Lund Lefdal, If skadeforsikring xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 • Prekontraktuelle plikter - hva går de ut på og hva er konsekvenser av pliktbrudd?
 • Selskapenes informasjonsansvar; endrer loven rettstilstanden sammenliknet med ulovfestede regler etter Rt. 2003 s. 1524?
 • Forbudet mot koblingssalg; Vil det f.eks. være adgang til å ha automatisk/obligatorisk forsikring for medlemmer i en forening?
 • Hva ligger i kapittel 1D om angrerett? Materielle endringer?

 

13:45-14:00 Pause


14:00-14:45 Fordypninger i forsikringsavtaleloven

v/ advokat Truls Nygård, If skadeforsikring

 • Aktivitetsplikten etter fal. § 4-14
 • Aktivitetsplikten etter fal. § 13-13


 


14:45-15:00 Pause


15:00-15:45 Covid 19-relaterte problemstillinger

v/ advokat Trond Werner Lunde, Advokatfirma Kogstad Lunde & Co

 • Sentrale problemstillinger i forsikringsretten - og et blikk mot erstatningsretten
 • Hvor står de fleste sakene per i dag
 • Oversikt over rettspraksis
 • Praktisk råd for saksbehandlingen


15:45 Kursslutt dag 1


19:00 Aperitiff


19:30 Middag

 

15. SEPTEMBER

PARALLELLSESJONER DAG 2

 

Parallellsesjon 1

Sal: Yard I


09:00-09:45 Når er man yrkesskadedekket på reisevei og ved hjemmekontor?

v/ professor Morten Kjelland, Universitetet i Oslo

 • Tjenestereiser med og uten overnatting
 • Reiser ifbm hjemmekontor
 • Fall og overfall tilknyttet parkeringsplasser og inngangspartier
 • EU/EØS rettslige dimensjoner
 • Systematisering av rettspraksis med hjelpeskjemaer

 

09:45-10:00 Pause


10:00-10:45 Erstatningansvar med svikt i barnevern, mobbeskader mv.

v/ Advokat Monica Bjøndal Andrésen, Advokatfirmaet Bjønness & Steen og advokat Terje Marthinsen, Advokatfirma Kogstad Lunde & Co

 • Arbeidsgiveransvar/organansvar
 • Årsakssammenheng
 • Utmåling, herunder barneerstatning
 • Foreldelse og andre frister
 • Forsikringsdekninger


10:45-11:00 Pause


11:00-11:45 Pensjonstapet i et praktisk personskadeperspektiv

v/ Tom Ødegård, Gjensidige pensjonsavdelingen

 • Oversikt over nyheter innen pensjon
 • Betydning for skadeoppgjør
 • Eksempler på beregninger
 • Praktisk sjekkliste og råd for saksbehandlingen


11:45-12:30 Lunsj og utsjekk

 

 

Parallellsesjon 1
Sal: Yard I


09:00-09:45 Oversikt over avtaleforsikringer, med sjekkliste for saksbehandlingen

v/ advokat Lene Tønset, Advokatfirmaet Tønset

 • Individuelle og kollektive forsikringer, herunder HTA-dekninger
 • Tolkning av forsikringer
 • Hvordan få en oversikt over sikredes forsikringsdekninger? Praktiske råd
 • Samordning og regress
 • Nyere praksis - en oversikt


09:45-10:00 Pause


10:00-10:45 Forsikringsavtaleloven ved kombinerte ulykkeshendelser

v/ advokat Eivind Wentzel Grande, Protector forsikring

 • Ulike årsaksregler
 • Fristregler
 • Svikregler
 • Tips for saksbehandlingen


10:45-11:00 Pause


11:00-11:45 Ansvarsforhold ved førerløse kjøretøy

v/ professor Trond Solvang, Universitetet i Oslo

 • Kunstig intelligens, herunder anti-kollisjonssytemer
 • Gamle ansvarsmodeller under press?
 • hvem skal forsikre og hvor skal det forsikres?
 • Regress
 • Et utblikk mor EU/EØS-retten og engelsk rett


11:45-12:30 Lunsj og utsjekkFELLESDEL DAG 2

 
12:30-14:00 Post commotio – tre medisinskfaglige perspektiver

Innledning fra et nevrologisk perspektiv v/ nevrolog Einar Kinge, Sandvika Nevrosenter

 • Hvordan klassifisere og diagnostisere tilstanden?
 • Hva vet vi om årsaken til post-commtio symptomer?
 • Hvilken nytte har billeddiagnostikk som MR og CT?
 

Innledning fra et nevropsykologisk perspektiv v/ nevropsykolog Anne-Kristin Solbakk, Sandvika Nevrosenter og Psykologisk institutt, UiO

 • Hvilke kognitive symptomer er typiske?
 • Hvordan kan en nevropsykolog bidra til å utrede?
 • Hvordan skiller symptomer og funn seg fra andre årsaker?
 

14:00-14:15 Pause

 

14:15-14:45 Innledning fra fysikalsk-medisinsk perspektiv

v/ spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering Thomas Glott, Sandvika Nevrosenter og Sunnaas sykehus

 • Hvilken nytte har trening og rehabilitering?
 • Hvordan sette post-commotio inn i en biopsykososial modell
 • Hvordan vurdere funksjonssvikt?
 
14:45-15.30 Post commotio – erstatningsrettslige og forsikringsrettslige perspektiver

v/ advokat Elisabeth Aaby Trætteberg, advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen

 • Årsaksvurderinger ved post commotio; betydningen av «de fire vilkår» i ansvarsforsikringer og avtaleforsikringer – og hva legger Nav til grunn for vurderingen av yrkesskadedekning?
 • Post commotio og medisinsk invaliditet; betydning for bl.a. menerstatning og ulike avtaleforsikringer
 • Om post commotio er forårsaket av ansvarshendelsen – foreligger det også årsakssammenheng i tapsleddet? Forholdet til psykososiale årsaks- og forklaringsmodeller
 • Refleksjoner i lys av rettspraksis
 
15:30 Avsluttende ord ved Morten Kjelland
 
15.35 Kursslutt