Trygd i EØS – grunnleggende prinsipper og utvalgte emner

 Formål

EØS-avtalen gir arbeidstakere rett til å søke jobb i hele EØS. Personer som bor eller jobber i mer enn ett EØS-land har behov for trygghet rundt sine trygde- og pensjonsrettigheter. EØS-avtalen inneholder regler som koordinerer de nasjonale trygdeordningene. Reglene sikrer at personer som krysser landegrensene i så stor grad som mulig beholder opparbeidede rettigheter og trygdetid.  

Dette kurset gir deg en innføring i EØS-avtalens koordineringsregler på trygdeområdet.

Pris 1450 kr eks. mva (2 juridiske timer)

Kjøp kurset nå Gratis prøvetilgang

Kursholder

Øyvind Bø er juridisk kyndig rettsmedlem i Trygderetten. Han har flere års erfaring med EØS-rett, blant annet fra EFTA-sekretariatet og EFTAs overvåkningsorgan. Han har prosedert en rekke saker for EFTA-domstolen og EU-domstolen, og har undervist i EU-rettslig sivilprosess ved Advocacy Academy i Budapest.

Øyvind jobbet tidligere som dommerfullmektig ved Haugaland tingrett og advokatfullmektig i Langseth Advokafirma DA. Han fikk advokatbevilling i 2009 og bevilling som solicitor i England og Wales i 2010. Han er cand.jur. (UiO) og LL.M. (King’s College London).

 

Modulene

Modul 1 Rettskilder

Rettskildebildet i EØS-retten kan være ukjent for mange. I denne modulen får du en oversikt over de viktigste rettskildene på trygdeområdet og praktisk informasjon om hvor rettskildene er tilgjengelige.

Modul 2 Trygdeforordningen

De viktigste trygderettslige reglene i EØS-retten finner du i forordning (EF) nr. 883/2004. I denne modulen gir vi en innføring i forordningens virkeområde, struktur og hovedprinsipper.

Modul 3 Lovvalg

Hvor har grensearbeideren rett til trygdeytelser? I denne modulen behandler vi lovvalgsreglene, som utpeker hvilket lands trygdelovgivning en person er undergitt.

Modul 4 Familieytelser

Når kan barnetrygd og kontantstøtte eksporteres? I denne modulen går vi gjennom de viktigste reglene for familieytelser.

Modul 5 Kontantytelser ved sykdom

Har du krav på sykepenger og arbeidsavklaringspenger under ferieopphold i utlandet? I denne modulen ser vi på de viktigste reglene for kontantytelser ved sykdom.

Modul 6 Arbeidsløshetstrygd

Kan du få dagpenger når du søker jobb i utlandet? I denne modulen får du en oversikt over reglene for arbeidsløshetsytelser.

Modul 7 Pensjoner

Personer som har jobbet i Norge i en kort periode kan ha krav på alderspensjon fra folketrygden. I denne modulen ser vi nærmere på de viktigste reglene for alderspensjon og uføretrygd. 

Kursmaterialet

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 883/2004 av 29. april 2004 om koordinering av trygdeordninger (trygdeforordningen) er vedlagt, i tillegg til Forordning (EF) nr. 987/2009 (gjennomføringsforordningen). Kursmateriallet inneholder også veiledningen fra Den administrative kommisjon, som har utformet en praktisk veiledning til lovvalgsreglene.

Vedlagt er også praksis fra EU-domstolen, slik som EU-domstolens dom i sak C-430/15 i den såkalte Tolley-dommen. Den gjennomgås i modul 5.

 

Til deg som ønsker å få godkjent etterutdanningstimer:

Kurset avsluttes med enkelte kontrollspørsmål du finner under «Godkjenning av kurstimer» på verktøylinjen (eller klikk HER), dersom du ønsker at vi søker kurstimene godkjent som etterutdanningstimer hos Advokatforeningen. Kurset søkes godkjent med 2 kurstimer.

  

Med ønske om riktig godt kurs!

Professor dr. juris Morten Kjelland, Lexia Education