Trygd i EØS

– grunnleggende prinsipper og utvalgte emner


 

 

Oversikt over alle kursene - Info om kurset Trygd i EØS

 kisspng-lock-screen-animation-computer-icons-padlock-lock-5ac35010ca6ec9.9838209515227494568292.png 

EØS-avtalen gir arbeidstakere rett til å søke jobb i hele EØS. Personer som bor eller jobber i mer enn ett EØS-land har behov for trygghet rundt sine trygde- og pensjonsrettigheter. EØS-avtalen inneholder regler som koordinerer de nasjonale trygdeordningene. Reglene sikrer at personer som krysser landegrensene i så stor grad som mulig beholder opparbeidede rettigheter og trygdetid.  

Dette kurset gir deg en innføring i EØS-avtalens koordineringsregler på trygdeområdet. Videoen er en forsmak på kurset. 

Kjøp adgang for å se alle leksjonene og hente kursmaterialet.

Pris: kr 1450 eks. mva (2 juridiske timer)

Allerede bestilt kurset? Klikk her

Kursholder

Øyvind Bø er juridisk kyndig rettsmedlem i Trygderetten. Han har flere års erfaring med EØS-rett, blant annet fra EFTA-sekretariatet og EFTAs overvåkningsorgan. Han har prosedert en rekke saker for EFTA-domstolen og EU-domstolen, og har undervist i EU-rettslig sivilprosess ved Advocacy Academy i Budapest.

Øyvind jobbet tidligere som dommerfullmektig ved Haugaland tingrett og advokatfullmektig i Langseth Advokafirma DA. Han fikk advokatbevilling i 2009 og bevilling som solicitor i England og Wales i 2010. Han er cand.jur. (UiO) og LL.M. (King’s College London).

 

Modulene

Modul 1 Rettskilder

Rettskildebildet i EØS-retten kan være ukjent for mange. I denne modulen får du en oversikt over de viktigste rettskildene på trygdeområdet og praktisk informasjon om hvor rettskildene er tilgjengelige.

Modul 2 Trygdeforordningen

De viktigste trygderettslige reglene i EØS-retten finner du i forordning (EF) nr. 883/2004. I denne modulen gir vi en innføring i forordningens virkeområde, struktur og hovedprinsipper.

Modul 3 Lovvalg

Hvor har grensearbeideren rett til trygdeytelser? I denne modulen behandler vi lovvalgsreglene, som utpeker hvilket lands trygdelovgivning en person er undergitt.

Modul 4 Familieytelser

Når kan barnetrygd og kontantstøtte eksporteres? I denne modulen går vi gjennom de viktigste reglene for familieytelser.

Modul 5 Kontantytelser ved sykdom

Har du krav på sykepenger og arbeidsavklaringspenger under ferieopphold i utlandet? I denne modulen ser vi på de viktigste reglene for kontantytelser ved sykdom.

Modul 6 Arbeidsløshetstrygd

Kan du få dagpenger når du søker jobb i utlandet? I denne modulen får du en oversikt over reglene for arbeidsløshetsytelser.

Modul 7 Pensjoner

Personer som har jobbet i Norge i en kort periode kan ha krav på alderspensjon fra folketrygden. I denne modulen ser vi nærmere på de viktigste reglene for alderspensjon og uføretrygd. 

Kursmaterialet

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 883/2004 av 29. april 2004 om koordinering av trygdeordninger (trygdeforordningen) er vedlagt, i tillegg til Forordning (EF) nr. 987/2009 (gjennomføringsforordningen). Kursmateriallet inneholder også veiledningen fra Den administrative kommisjon, som har utformet en praktisk veiledning til lovvalgsreglene.

Vedlagt er også praksis fra EU-domstolen, slik som EU-domstolens dom i sak C-430/15 i den såkalte Tolley-dommen. Den gjennomgås i modul 5.

 

Til deg som ønsker å få godkjent etterutdanningstimer:

Kurset avsluttes med enkelte kontrollspørsmål du finner under «Godkjenning av kurstimer» på verktøylinjen, dersom du ønsker kurstimene godkjent som etterutdanningstimer hos Advokatforeningen. Kurset gir 2 juridiske etterutdanningstimer.

  

Med ønske om riktig godt kurs!

 

Lexia Education


Logo Lexia Education Til ekstern bruk.png