Tolkning av tariffavtaler


 

 

Oversikt over alle kursene - Info om kurset Tolkning av tariffavtaler

Om kurset

Tolkning av tariffavtaler

 

Dette kurset gir en oversikt over materielle og prosessuelle sider ved tariffavtaletolkning. Fremstillingen fokuserer på de argumentkilder man benytter når man tolker tariffavtaler. Kurset gir også en oversikt over tariffavtalebegrepet, tariffavtalens betydning for arbeidsavtalene og den spesielle prosessordningen som finnes for løsning av tolkningstvister.

 Innføringskurs 3 timer.png

Kursholder

Tron Løkken Sundet er nestleder i Arbeidsretten. Sundet ble cand. jur. ved Universitetet i Bergen i 2000, og har tidligere vært advokatfullmektig i advokatfirmaet Wiersholm og utreder i Høyesterett.

Han har skrevet en rekke bøker og artikler om individuell, kollektiv og prosessuell arbeidsrett, og underviser jevnlig i arbeidsrett ved de juridiske fakulteter i Bergen og Tromsø, samt ved Handelshøyskolen BI og Høyskolen Kristiania.

Tron Løkken Sundet.jpeg

Modulene

Modul 1. Tariffavtalens betydning i arbeidsretten

Modul 2. Tariffavtaletolkning – en innføring

Modul 3. Felles forståelse og forutsetninger

Modul 4. Ordlydens betydning

Modul 5. Kontekst, historikk, tilblivelse mv.

Modul 6. Kontekst – rettspraksis

Modul 7. Tariffpraksis

Modul 8. Tolkningsregler og formodningsregler

Modul 9. Tolkningstvister

 

Kursmaterialet

Kursmateriellet inkluderer en disposisjon, i tillegg til et kompendium om tolkning av tariffavtaler.

 

Til deg som ønsker å få godkjent etterutdanningstimer:

Kurset avsluttes med enkelte kontrollspørsmål du finner under «Godkjenning av kurstimer» på verktøylinjen. Testen er utformet etter kravene for etterutdanningstimer hos Advokatforeningen. Kurset gir 3 juridiske etterutdanningstimer.


Med ønske om riktig godt kurs!

Lexia Education

Logo-Lexia-Education

Lexia Education

“Grundig e-kurs om tolkning av tariffavtaler

Den kollektive arbeidsretten er ikke velsignet med den samme overfloden av litteratur som den individuelle delen. Dette gjør at det kan være vanskelig å orientere seg på rettsområdet, både for jurister og ikke-jurister. Dybdekunnskap om den kollektive arbeidsretten er forbeholdt en engere krets med arbeidsrettsjurister med bakgrunn fra arbeidslivsorganisasjoner, arbeidsretten og akademia.

Tron Sundets e-kurs «Tariffavtaletolkning» gir en sjelden mulighet til å fordype seg i sentrale deler av tariffjussen hjemme i egen stue. Sundets kompetanse er udiskutabel. Han har i en årrekke vært nestleder i Arbeidsretten, og han underviser i arbeidsrett ved flere av landets fremste læresteder. Sundet har skrevet flere arbeidsrettslige bøker, og er medforfatter til Universitetsforlagets kommentarutgave til arbeidsmiljøloven og boken med samme tittel som e-kurset, «Tariffavtaletolkning».

E-kurset er inndelt i ni moduler, som igjen består av til sammen 28 tematisk ordnede leksjoner. Inndelingen gjør det enkelt å dele opp kurset ut fra den tiden man har tid rådighet. Samtidig sikrer den at både nybegynnere i faget og erfarne arbeidsrettsjurister kan nyttiggjøre seg kurset. Nybegynneren kan gå tilbake og ta enkeltleksjoner eller moduler på nytt, og den erfarne kan plukke én spesifikk modul eller ett eller flere spesifikke undertemaer som er av interesse.

Innholdsmessig balanserer kurset elegant mellom hensynet til grundighet og oversiktlighet. Sundet tar for seg sentrale utgangspunkter, som hva en tariffavtale er, hvordan blir den til samt grensedragningen mellom de alminnelige domstolene og Arbeidsrettens domsmyndighet. Som erfaren kursholder og foreleser holder Sundet en rød tråd igjennom de ulike temaene, og han minner om tidligere behandlede spørsmål når de tjener som premisser senere i kurset. Det brukes jevnlig eksempler fra rettspraksis fra Arbeidsretten og Høyesterett, som letter forståelsen og levendegjør faget.

Kurset behandler en rekke praktiske spørsmål som dukker opp ved tolkning av tariffavtaler. En typisk problemstilling gjelder bestemmelser som refererer til, eller er gitt samme utforming som, bestemmelser i andre tariffavtaler. Det behandles videre hvilken betydning det har at tariffbestemmelser har hentet formuleringer eller begreper fra lovgivningen, samt hvordan en tariffavtale skal forstås når partenes eller medlemmenes praksis avviker fra ordlyden.

Til kurset følger en oversiktlig disposisjon og presentasjon med henvisninger til rettspraksis mv. I tillegg kan kursdeltaker laste ned et femtisiders kompendium, som er basert på kapittel IV om tariffavtaletolkning i Sundets bok «Tariffavtaler – utvalgte emner» fra 2014.

Utformingen av kurset gjør at det bør ha en relativt bred målgruppe. Det er opplagt meget egnet for arbeidsrettsjurister, advokater og jusstudenter. I tillegg kan det passe for tillitsvalgte, ledere og HR-personell, som ønsker kunnskap om tariffavtaler og metoden for tolkning av slike. For advokater gir kurset tre juridiske etterutdanningstimer. ”

Advokat og Partner i Advokatfirmaet Ræder AS