Sivilprosess

En praktisk innføring

Kursbeskrivelse

Formålet med kurset er å gi en overordnet innføring i sivilprosessen, og å gi en oversikt over de mest grunnleggende regelsettene i tvisteloven av 2005.

I kursets seks moduler gjennomgås prosessforutsetningene (vilkår for å reise sivilt søksmål) og sakens avvikling i første instans. I tillegg omhandles reglene om anke og gjenåpning, rettens forhold til partenes prosesshandlinger, rettskraft og sakskostnader. Til sammen gir dette et bilde av de mest grunnleggende prinsippene for rettens behandling av sivile saker.

Pris 650 kr (3 timer)

Kjøp kurset nå Gratis prøvetilgang

Kursholder

Jørgen Vangsnes er utdannet master i rettsvitenskap (2011) fra Universitetet i Oslo. Han har siden 2011 jobbet hos Regjeringsadvokaten, og da særlig med alminnelig forvaltningsrett og prosessuelle spørsmål. I tillegg har han erfaring som dommerfullmektig i Oslo tingrett (2014-2015) og seniorrådgiver ved Statsministerens kontor (2018-2019). Som advokat har Vangsnes prosedert saker for alle tre instanser, og har dessuten møterett for Høyesterett.

Vangsnes har undervist i sivilprosess ved Universitetet i Oslo siden 2012, og har i tillegg holdt flere kurs og foredrag om sivilprosessuelle emner. Han er dessuten forfatter av den populære innføringsboken Sivilprosess i et nøtteskall (2. utgave, 2018).

Modulene

Modul 1 Innledning

I denne modulen gis det en oversikt over sentrale rettskilder, i tillegg til en presentasjon av sentrale hensyn og formål.

Modul 2 Prosessforutsetningene

Prosessforutsetningene er en betegnelse på de vilkårene som må være oppfylt for å kunne reise et sivilt søksmål. Dersom prosessforutsetningene ikke er oppfylt, vil søksmålet normalt bli avvist uten realitetsbehandling. I denne modulen gis det en gjennomgang av alle prosessforutsetningene i tvisteloven. Den viktigste er søksmålsvilkårene i tvisteloven § 1-3, som stiller vilkår om rettskrav, aktualitet og tilknytning.

Modul 3 Sakens avvikling i første instans

Langt de fleste sivile tvister får sin endelige avgjørelse i tingretten. I denne modulen er temaet sakens avvikling i første instans, fra stevning og tilsvar, frem mot avsluttet saksforberedelse, og til slutt hovedforhandling og dom.

Modul 4 Rettsmidler – anke og gjenåpning

Etter at tingretten har avsagt dom, må partene vurdere om de vil anke dommen. Anke er det ordinære rettsmiddelet etter tvisteloven. I denne modulen gjennomgås de sentrale reglene for anke – hva det kan ankes over, og hvilke formelle krav som stilles til en anke.

Modul 5 Rettens forhold til partenes prosesshandlinger

I sivile saker gjelder disposisjonsprinsippet. Det innebærer at det er partene som trekker opp rammene for saken. Retten må holde seg innenfor partenes krav, påstander og påstandsgrunnlag.

Modul 6 Rettskraft

Når en dom ikke lenger kan påankes, blir den rettskraftig. Rettskraften innebærer at dommen blir bindende for partene. I denne modulen gis det en gjennomgang av rettskraftens virkninger og rekkevidde. Det sentrale spørsmålet er ofte hvilket krav som tidligere er rettskraftig avgjort, og om det er det samme kravet som nå reises.

Modul 7 Sakskostnader

Reglene om sakskostnader er praktisk viktige. Tvisteloven kapittel 20 inneholder regler om når man kan få tilkjent sakskostnader fra motparten i en sivil sak. I modul 6 gis en oversikt over de sentrale reglene om når man kan få tilkjent sakskostnader, og hvilke kostnader man i så fall har krav på å få dekket. 

Disposisjon

Kursmaterialet

Til kurset hører også materiale, bestående av blant annet disposisjon og sentrale rettsavgjørelser som omtales underveis i presentasjonene.

Vedlagt er også et utdrag fra boken Sivilprosess i et nøtteskall.

 

Til deg som ønsker å få godkjent etterutdanningstimer:

Kurset avsluttes med enkelte kontrollspørsmål for deg som ønsker at vi søker kurstimene godkjent som etterutdanningstimer hos Advokatforeningen. Kurset søkes godkjent med 3 kurstimer.

  

Med ønske om riktig godt kurs!

Professor dr. juris Morten Kjelland, Lexia Education