Nytt kurs2.pngNøkkelinformasjon

Yrkesskadekurset - juridiske og medisinske sider består av to kursdager, som omhandler det viktige og vanskelige ved behandlingen av yrkesskader. Begge kursdagene er praktisk vinklet, slik at kurset skal gi godt utbytte for praktisk saksbehandling. Den medisinske delen av kurset har yrkesskadevinkling, men med mange overføringer til andre skadetyper. Temaene på MasterClass varierer fra år til år, og i 2020 er fokus rettet mot en mer helhetlig gjennomgang av yrkesskadeområdet.

Målgruppe: Advokater/advokatfullmektiger, saksbehandlere og andre som arbeider med personskadeerstatning

Etterutdanningstimer: 18 timer, herunder en etikktime og tre timer onlinekurs om temaene årsakssammenheng og bevis i personskadesaker og om ansvarsetablering ved yrkesskader.

Pris: 7800 kr. Begrenset deltakerantall

Tid: Kursdag 1 (Juridisk-medisinske temaer i yrkesskadesaker) 11. mars 2020 kl. 9.30-17.45, Kursdag 2 (juridiske sider ved yrkesskader) 12. mars 2020 kl. 9.30-16.45

Påmeldingsfrist: Snarest

Avlysnings- og avbestillingbetingelser

Når det er mindre enn 2 måneder til kursets start er din påmelding bindende, og vi kan derfor ikke refundere kursavgiften. Dersom du er forhindret fra å delta selv, er du velkommen til å sende en kollega som kan overta din plass uten ekstra kostnad.

Lexia Education forbeholder oss retten til å avlyse kurs inntil 2 uker før kursstart i tilfelle av for få påmeldte kursdeltakere. Ved sykdom mv. fra underviser sin side, kan det i ytterste tilfelle avlyses nærmere kursstart. Ved avlysning av kurs fra Lexia Education sin side, tilbys plass på et nytt kurs eller refusjon av hele kursavgiften, men vi dekker ikke eventuelle kostnader ved avlysning av transport, hotell og liknende.

Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm. For mer infor: Klikk her


Kommunikasjon: Tog fra Oslo til Lillestrøm. Avgang hvert 10. minutt og tar 10 minutter. Følgende tog kan benyttes fra Nationaltheatret/Oslo sentralstasjon til Lillestrøm: R10 Lillehammer, R11 Eidsvoll, L12 Eidsvoll, L13 Dal. Parkering per døgn: 150 kr

Programmet for kursdag. 1. Juridisk-medisinske temaer


9.30-09.45 Registrering & kaffe


09.45-10.00 Velkommen til kurs!                Presentasjon av programmet

kisspng-church-nondenominational-christianity-mass-family-welcome-png-clipart-5a7803b2925ff7.5423359115178147065996.png

Kl. 10.00-10.45 Helhetlig oversikt over personskaderetten relatert til dagens tema

 • Gjennomgang av standardmandatets spørsmål og koblinger til jussen
 • De ulike hovedtrinnene i en skadesak - hva er viktig å huske på?
 • Arbeidsgiveres interesser og vern i en skadesak
 • Kort om forholdet mellom arbeidsgiveransvaret og yrkesskadeforsikringsloven
 • Hva er juristens oppgaver og hva er medisinernes oppgaver?
 • Foreleser: Advokat Anne Grethe Kjelland, Advokatfirmaet Robertsen AS

admin-ajax (1).jpg

Kl. 10.45-11.00 Pause

kisspng-coffee-cup-cafe-coffee-label-vector-material-5aa1d70bd6c808.4694530715205557878798.png

Kl. 11.00-11.45 Sårbarhetsprinsippet i norsk rett

 • Hvilken funksjon har det – og hvor langt rekker prinsippet?
 • Eksempler på yrkesskadeområdet og andre felt
 • Grunnleggende forutsetninger for å kunne anvende prinsippet; klargjøring av noen vanlige misoppfatninger
 • Prinsippets anvendelse ved samvirkende og konkurrerende årsaker
 • Hva er viktig å passe på i kommunikasjonen med utredende medisinske spesialister?

Foreleser: Professor dr. juris Morten Kjelland, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo 

MK Restaurant.png

Kl. 11.45-12.00 Pause

kisspng-coffee-cup-cafe-coffee-label-vector-material-5aa1d70bd6c808.4694530715205557878798.png

Kl. 12.00-12.45 De fire vilkår – oppdatering og utviklingstendenser i lys av siste års rettspraksis

 • Juridisk-medisinsk gjennomgang av kriteriene for vurdering av årsaksammenheng ved vanskelig konstaterbare skader
 • Presentasjon av et hjelpeskjema som viser bevisvektingsprinsipper i yrkesskadesaker, basert på analyser av trygderettspraksis
 • Når, hvordan og med hvilke begrensninger kan nakkeslengskriteriene overføres til andre skadetyper enn nakkeslengskader? Presentasjon av et arbeidsverktøy
 • Nyere utviklingstrekk – hvor står vi i dag ti år etter Askdommen?

Foreleser: Professor dr. juris Morten Kjelland, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

MK Restaurant.png

Kl. 12.45-13.45 Lunsj

Lunsj Thon hotel Arena.jpg

Kl. 13.45-14.45 Årsaksvurderinger ved bløtdelsskader

 • Belyses fra to perspektiver: nevrologi (Kinge) og nevropsykolog (Solbakk)
 • Gjennomgang av de 4 vilkår i medisinsk perspektiv
 • Samspillet mellom nevrologi og nevropsykologi – hva må en personskadeadvokat være oppmerksom på? Eksempler fra yrkesskadesektoren og andre livsområder
 • Innblikk i nevropsykologiske undersøkelsesmetoder og tolkning av disse, herunder hvilke konklusjoner som kan trekkes
 • Hvordan bør en god spesialisterklæing se ut?

Foreleser: Spesialist i nevrologi dr. Einar Kinge og spesialist i nevropsykologi ph.d. Anne-Kristin Solbakk, Sandvika Nevrosenter (se video)

Kl. 14.45-15.00 Pause

kisspng-coffee-cup-cafe-coffee-label-vector-material-5aa1d70bd6c808.4694530715205557878798.png

Kl. 15.00-15.45 Årsaksvurderinger ved artroser

 • Belyst fra en spesialist i ortopedi
 • Samspillet mellom ortopeder og andre medisinsk fagkydige – hva må en personskadeadvokat være oppmerksom på?
 • Innblikk i undersøkelsesmetoder og tolkning av disse

Foreleser: Spesialist i ortopedi Arne Roger Nilsen

Kl. 15.45-16.00 Pause

kisspng-coffee-cup-cafe-coffee-label-vector-material-5aa1d70bd6c808.4694530715205557878798.png

Kl. 16.00-16.45 Hvordan foregår en pasientundersøkelse? Et filmatisert innblikk

 • Visning av filmklipp fra en undersøkelse med bløtdelsskade
 • Kort fortalt hvordan jeg jobber frem spesialisterklæringen
 • Om å bygge erklæringen på anerkjent medisinsk viten
 • Rollen som sakkyndig i retten

Foreleser: Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering dr. Thomas Glott, Sandvika Nevrosenter (se video, varierende lyd)

Kl. 16.45-17.00 Pause

kisspng-coffee-cup-cafe-coffee-label-vector-material-5aa1d70bd6c808.4694530715205557878798.png

Kl. 17.00-17.45 Etikk

 • Kort innledende etikkforelesning med film og radioinnslag
 • Felles drøfting av utvalgte etiske dilemmaer relatert til kursets hovedtemaer

Foreleser: Advokat Anne Grethe Kjelland, Advokatfirmaet Robertsen og Professor dr. juris Morten Kjelland, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

2tvba5.gif

Kl. 17.45 Kursslutt dag 1 - Middag

kisspng-computer-icons-finish-line-inc-clip-art-finish-5add2d0c7b74f7.8723209215244444285057.png

Kursdag 2. Utdypende juridiske emner - fra etablering av yrkesskadeansvar til utmåling

 

9.00-9.30 Registrering & kaffe


9.30-9.45 Velkommen til kurs! Presentasjon av dagens program

kisspng-church-nondenominational-christianity-mass-family-welcome-png-clipart-5a7803b2925ff7.5423359115178147065996.png

Kl. 9.45-10.30 Bedriftsvilkårene

 • Hjemmekontor – viktige utviklingstrekk gjennom Trygderettspraksis i flere etapper. Hva sier prinsippavgjørelsene?
 • Arbeidsreiser – en juridisk jungel der regulering og utfall avhenger av den konkrete typesituasjonen. Presentasjon av et visualisert arbeidsverktøy basert på analyser av omfattende praksis.

Foreleser: Advokat Anne Grethe Kjelland, Advokatfirmaet Robertsen AS

Kl. 10.30-10.45 Pause

kisspng-coffee-cup-cafe-coffee-label-vector-material-5aa1d70bd6c808.4694530715205557878798.png

Kl. 10.45-11.30 Arbeidsulykkebegrepet

 • Det markerte og det avdempede ulykkesbegrepet i lys av rettspraksis fra Høyesterett og andre avgjøringsorganer
 • Sentrale utviklingstrekk i domsmaterialet
 • Samspillet mellom erstatning, trygd og forsikring

Foreleser: Professor dr. juris Morten Kjelland, Universitetet i Oslo

MK Restaurant.png

Kl. 11.30-11.45 Pause

kisspng-coffee-cup-cafe-coffee-label-vector-material-5aa1d70bd6c808.4694530715205557878798.png

Kl. 11.45-12.45 Praktiske caser om etableringen av yrkesskadedekning

 • Gjennomgang av praktisk vinkelde oppgaver med løsningsforslag
 • Tilhørende kursmateriale som strukturerer dommer og andre rettskilder som besvarer spørsmålene i oppgavene
Foreleser: Advokat Anne Grethe Kjelland, Advokatfirmaet Robertsen AS og professor dr. juris Morten Kjelland, Universitetet i Oslo

Work Injury.PNG

Kl. 12.45-13.45 Lunsj

Lunsj Thon hotel Arena.jpg

Kl. 13.45-14.30 Konstateringstidspunktet

 • Gjennomgang av praktisk vinkelde oppgaver med løsningsforslag
 • Tilhørende kursmateriale som strukturerer dommer og andre rettskilder som besvarer spørsmålene i oppgavene
Foreleser: Advokat Eivind W. Grande, Advokatfirmaet Henriksen Grande & Co

Grande2.png

Kl. 14.30-14.45 Pause

kisspng-coffee-cup-cafe-coffee-label-vector-material-5aa1d70bd6c808.4694530715205557878798.png

Kl. 14.45-15.30 Næringstapet

 • Regneeksempler
 • Generelle utgangspunkter og praktiske råd for saksbehandlingen
 • Når skadelidte er ansatt i eget selskap; utbytte og andre kapitalinntekter – hvor langt rekker erstatningsvernet?
 • Viktig å huske på når skadelidte er fisker eller jordbruker
Foreleser: Advokat Eivind W. Grande, Advokatfirmaet Henriksen Grande & Co (se video)

Kl. 15.30-15.45 Pause

kisspng-coffee-cup-cafe-coffee-label-vector-material-5aa1d70bd6c808.4694530715205557878798.png

Kl. 15.45-16.30 Erstatning for sakskostnader i sivile rettssaker

 • Hovedlinjene i reglene om erstatning for sakskostnader i sivile rettssaker
 • Særlig om tvisteloven kapittel 20
 • Hvilke særregler gjelder for personskadesaker?
 • Praktiske tips basert på egne erfaringer
Foreleser: Gjermund Aasbrenn, Juridisk utreder i Norges Høyesterett

Portrettbilde Gjermund Aasbrenn.png

Kl. 16.30-16.45 Oppsummering

 • Noen avsluttende betraktninger knyttet til kursdag 2
 • Presentasjon av de tilknyttede onlinekursene
 • Evaluering & avslutning

Foreleser: Professor dr. juris Morten Kjelland, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

MK Gitar og noter.PNG

Kl. 16.45 Kursslutt

kisspng-computer-icons-finish-line-inc-clip-art-finish-5add2d0c7b74f7.8723209215244444285057.png