FRA 2019-KURSET

Fulltegnet.png

Kurset i et nøtteskall

Kurset Personskade Komplett består av to kursdager, som knytter an mot erstatningsrettens to hovedspørsmål:

 • Om det overhodet foreligger erstatningsansvar, og hvis ja:
 • Hva er erstatningens omfang?
Personskade Komplett.png

 

Kombi-kurs: Tilstedeværelseskurs kurs med innslag av e-kurs

De som bestiller begge kursdagene får en rabattert pris som beskrevet nedenfor. Lanseringstilbudet varer ut februar. Begrenset deltakerantall.Kursdag 1 omhandler derfor ansvarsetablering («Ansvarsdagen»), mens kursdag 2 omhandler erstatningsutmålingen («Utmålingsdagen»). Kursdagene er utformet slik at de står på egne ben og kan tas uavhengig av hverandre. Dette er også gjort for at den enkelte kan velge ut de delene av kurspakken som samsvarer med egne behov – noen arbeider mest eller kun med ansvarsspørsmål, andre med selve utmålingen. Siden de fleste håndterer både ansvars- og utmålingsspørsmål er kursdagene lagt rett etter hverandre slik at også tilreisende enkelt kan få med seg begge fagdagene.

Nøkkelinformasjon

Målgruppe: Advokater/advokatfullmektiger, saksbehandlere og andre som arbeider med personskadeerstatning

Etterutdanningstimer: 20 timer, fordelt på 19 juridiske timer + 1 etikktime

Pris: 3750 kr for dag 1, 3750 kr for dag 2. Begge dagene: samlet pris er 6950 kr ved bestilling før 10. mars (lanseringstilbud); ordinær pris for begge dager er 7200 kr. Begrenset deltakerantall

Tid: Kursdag 1 (Ansvarsetablering) 29. april 2019 kl. 9.30-18.00, Kursdag 2 (Erstatningsutmåling) 30. april 2019 kl. 9.30-18.00

Påmeldingsfrist: 15. mars (men se rabattert pris ved tidligere bestilling)

Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm. For mer infor: Klikk her

Kommunikasjon: Tog fra Oslo til Lillestrøm. Avgang hvert 10. minutt og tar 10 minutter. Følgende tog kan benyttes fra Nationaltheatret/Oslo sentralstasjon til Lillestrøm: R10 Lillehammer, R11 Eidsvoll, L12 Eidsvoll, L13 Dal. Parkering per døgn: 150 kr

Personskade Komplett

er som navnet antyder ment å gi en helhetlig oversikt over personskadeerstatningsretten, både ansvarsdelen og utmålingsdelen. I likhet med de fleste andre rettsområder har erstatningsretten en rekke innbyrdes sammenhenger. Disse forbindelseslinjene gjelder innad i reglene om ansvarsetablering og innad i reglene om utmåling, men også mellom regelsettene. De viktigste sammenhengene blir påpekt underveis begge kursdagene.

Ved å ha kunnskap om sammenhengene i personskaderetten, er det enklere å foreta strategiske avveininger og gode beslutninger – både i utenrettslige forhandlinger og der sakene ender i domstoler eller andre avgjøringsorganer.

Praktisk vinklet – kunnskapen må kunne omsettes i praksis ...

Begge kursdagene er lagt opp slik at kunnskapen skal være enkel å omsette i praktisk saksbehandling. Av den grunn har samtlige forelesninger praktiske vinklinger. Kursdeltakerne får presentert blant annet ulike typer caser som speiler forskjellige situasjoner fra praksis, både på Ansvarsdagen og Utmålingsdagen. I tillegg følger hjelpeskisser og annet saksbehandlingsverktøy med i kursmaterialet.

Kursbevis og etterutdanningstimer

 • Kursdag 1 gir 8 juridiske etterutdanningstimer + 2 juridiske timer med online-kurs
 • Kursdag 2 gir 8 juridiske etterutdanningstimer hvorav 1 etikktime + 2 juridiske timer med online-kurs

Kursbeviset fra Lexia Education dokumenterer din deltakelse på kurset, og utstedes til alle deltakerne som følger Personskade Komplett.

Deltakere som i tillegg ønsker å få godkjent etterutdanningstimer fra online-kursene, får kursbevis for dette etter å ha besvart kontrollspørsmål i form av en multiple choice. 

ny førsteside

Omfattende kursmateriale – en startpakke (og mer til)

Deltakerne på Personskade Komplett får tilgang til et meget utførlig kursmateriale, bestående av

 • e-bok
 • saksbehandlingsverktøy med maler
 • oppdaterte, tematiserte domssamlinger
 • hjelpeskisser med koblinger til Lovdata Pro
 • domsnotater
 • bokutdrag og artikler
 • animasjoner
 • ++
GlottBilde

Varierte & kombinerte læringsformer

Personskade Komplett benytter vi oss av varierte og kombinerte læringsformer, tilpasset det aktuelle temaet og helheten i kursets pedagogiske innretning. 

De fleste kurs i dag er såkalte tilstedeværelseskurs, der en større eller mindre gruppe hører på en foreleser. Andre kurs er rene e-kurs, også kalt online-kurs. Den første formen er nokså tradisjonell, den andre temmelig fersk for de fleste (i hvert fall innen juss). Begge tilnærminger har sine styrker og begrensninger. Det vi har gjort på Personskade Komplett er å forsøke å ta ut potensiale fra de to tilnærmingene, det beste fra to verdener av undervisningsmåter. Det har vi gjort ved å variere og kombinere ulike tilnærminger til stoffet, slik:

1. Tilstedeværelseskurs-form: for etablering av grunnforståelse

danner grunnstammen i Personskade Komplett, og bygger på en tradisjonell forelesningsform. MEN: Som ledd i å sikre at kurset får praktisk vinkling og overførbarhet til det de fleste arbeider med i hverdagen, har vi integrert praktiske mini-oppgaver og annet som en del av vårt konsept med aktive forelesningsdeler.

Tilstedeværelseskurs - Symbol.PNG

2. Kombikurs-form, når stoff trenger repetisjon, modning og fordypning

E-læring i form av utdrag fra online-kursene benytter vi for det første underveis i kurset, hvilket er forbundet med både tidsmessige og pedagogiske gevinster. Og i tillegg: Veldig morsom form for læring! For det blir videofilmene som er inkludert i Personskade Komplett-pakken, tilgjengeliggjort for deltakerne i etterkant av kurset (repetisjonsverktøy). Det er kjent at læringsutbyttet øker ved repetisjon og flere av temaene på kurset er såpass komplekse – selv på innføringsnivå – at det kan være behov for å se forelesningen på nytt, pause filmen, tenke, spole tilbake og se igjen, for så å gå videre.

Videofilmene som er inkludert i kurspakken er hentet fra Lexia Educations online-kurs innen personskade, og de er satt slik at de passer med tema og opplegg for det som gjennomgås på kursdagene. De som ønsker å kjøpe til supplerende filmer (leksjoner), gis 15 % rabatt innenfor de første tre månedene etter kursslutt. Større grupper kan avtale særskilt med Lexia Education, se kontaktskjema nedenfor.

Kombikurs. Symbol.PNG

Programmet

(er i sin helhet gjengitt også helt nederst på siden)

Kursdag 1: «Ansvarsdagen»

ANSVARSETABLERING – HVORDAN AVGJØRE OM DET OVERHODET FORELIGGER ANSVAR?

 

Kursdag 2: «Utmålingsdagen»

ERSTATNINGSUTMÅLING – HVILKE TAP, HVOR MYE OG HVORDAN KONKRET BEREGNE?

 

     

Kursavgift

Sett sammen din egen kurspakke ut fra dine ønsker & behov

Ansvarsetablering (kursdag 1)

3750 kr

Inkluderer 8 timer forelesning

Inkluderer 2 timer online-kurs

Inkluderer kursmateriale om ansvarsetablering

Inkluderer kursbevis

Mest populær

Begge kursdagene: Ansvarsetablering og Erstatningsutmåling

6950 kr ved bestilling før 1. mars (ord. pris: 7200 kr)

Inkluderer 16 timer forelesning

Inkluderer 4 timer online-kurs

Inkluderer kursmateriale om ansvarsetablering og utmåling

Inkluderer kursbevis

+ bonus onlinekurs om oppreisningserstatning

Erstatningsutmåling (kursdag 2)

3750 kr

Inkluderer 8 timer forelesning

Inkluderer 2 timer online-kurs

Inkluderer kursmateriale om erstatningsutmåling

Inkluderer kursbevis

Frequently Asked Questions (FAQ)

Noen av de vanligste spørsmålene vi er blitt stilt

Question #1 Trenger man spesielle forkunnskaper for å få utbytte av kurset?

Begge kursdagene er lagt opp slik at det ikke kreves særlige forkunnskaper. Forelesningene har en «trakt-form», i den forstand at de først gir oversikter over emnet og deretter belyses utvalgte temaer - alt i en praktisk vinklet, pedagogisk forklart og eksemplifisert form. Dermed tar kurset mål av seg til også å ha verdi for noe mer viderekommende personskadebehandlere.

Question #2 Hvor lenge får vi tilgang til online-kursene?

Den lukkede kurssiden vil åpnes en uke før kursstart, og gir da tilgang til utvalgte deler. Resten åpnes underveis i kursdagen og etter kursslutt. Tilgangen varer i 3 måneder fra kurset er ferdig, og du kan se filmene så mange ganger du ønsker.

Question #3 Blir online-kursene tilgjengelig før vi møtes på kursdagen(e)?

Ja, den lukkede kurssiden vil åpnes en uke før kursstart, og gir da tilgang til utvalgte deler. Resten åpnes underveis i kursdagen og etter kursslutt.

Question #4 Får de som har deltatt på Personskade Komplett rabatt på kjøp av online-kurs som ikke er med i kurspakken?

Ja, deltakerne får 10 % rabatt på alle personskaderelaterte kurs som kjøpes innen 3 måneder etter kursslutt.

Andre spørsmål om Personskade Komplett?

Kontakt oss – vi hjelper deg!

Takk! Din bestilling er mottatt og registrert. Morten Kjelland

Foreleserne

Morten Kjelland 

er professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Kjelland ble cand. jur. i 2000 og dr. juris i 2008. Han har fra 1999–2000 vært vitenskapelig assistent ved Institutt for rettssosiologi, og i perioden 2004–2011 vært stipendiat og postdoktor ved Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo. Kjelland har vært fagsekretær for Personskadeserstatningsutvalget (2008–2011), herunder en periode på fulltid etter oppdrag fra Justisdepartementets lovavdeling. Morten Kjelland har tidligere arbeidet som juridisk utreder hos advokatfirmaet Ness & Co (2001–2002) og advokatfirmaet Riisa & Co (2002–2003).

Kjelland undervist i erstatningsrett ved Høgskolen i Lillehammer i perioden 2014–2017, og fra 2017 har han vært professor II ved Universitetet i Sørøst-Norge. Omfattende undervisningserfaring.

Anne Grethe Kjelland

er advokat i Advokatfirmaet Robertsen AS og spesialisert i erstatningsrett og forsikringsrett. Anne Grethe er kurs- og foredragsholder i personskadeerstatning for advokater, dommere, saksbehandlere og utredende medisinske spesialister.

Hun holder også foredrag om den juridiske siden ved personskadeoppgjør for ortopeder, kirurger, nevrologer, psykiatere og psykologer.

 

Kjelland har skrevet særavhandling innen rettsmekling etter tvisteloven § 99A og har utdannet flere advokater til rettsmeklere. Hun er også sensor ved ulike universitet og høgskoler som tilbyr juridisk utdanning i Norge.

Eivind W. Grande

Grande har jobbet med erstatnings- og forsikringssaker siden 2000, både som advokat i forsikringsselskaper (If og Tryg) og i advokatfirma på både skadelidtesiden (Codex) og nå på selskapssiden i Advokatfirmaet Henriksen Grande & Co ANS. Han har omfattende prosedyreerfaring, og er mye brukt som foreleser.

er advokat og partner i Advokatfirmaet Henriksen Grande & Co ANS, som bl.a. er spesialisert på å bistå forsikringsselskapene i erstatnings- og forsikringssaker.

Erik Fjeldstad

er advokat i Kogstad Lunde & Co

 • Partner i Kogstad Lunde & Co fra 2012
 • Advokat hos Kogstad Lunde & Co, 2010 - 2012
 • Juridisk fagsjef i Tryg Forsikring, personskadeavdelingen, 2008 - 2010
 • Advokat i Tryg Forsikring, personskadeavdelingen, 2007 - 2008
 • Advokat i egen advokatvirksomhet, 2001 - 2007
 • Advokatbevilling: 2001
 • Advokatfullmektig hos advokatfirma Rivrud, 1999 - 2001
 • Skadeoppgjørskonsulent/saksbehandler i forsikring, 1986 - 1998

Aslak Syse

er cand.mag. (Universitetet i Oslo) 1971 (idehistorie, sosiologi og musikkvitenskap mellomfag, kriminologi grunnfag), cand.med. (Universitetet i Oslo) 1972, cand.jur. (Universitetet i Oslo) 1988 og dr. juris (Universitetet i Oslo) 1996. Syse arbeidet fra 1972 i ulike legestillinger, blant annet som overlege i Helsevernet for psykisk utviklingshemmede i Finnmark 1981-1988. Han ble ansatt ved Institutt for offentlig rett i 1989, som professor i rettsvitenskap fra 1997. Fra 2016 emeritus.

Bilderesultat for aslak syse