Pensjonstap ved personskade

– med regneeksemper og bruk av beregningsverktøy

 Kursbeskrivelse

I dette kurset skal vi ta deg gjennom de ulike kildene til pensjon. Vi gir en innføring i hvordan de ulike pensjonskildene, fra alderspensjon i NAV til tjenestepensjon fra arbeidsgiver, opparbeides gjennom inntektsgivende arbeid og hva som skjer med pensjonsopptjeningen når en person blir helt eller delvis ervervsufør.

Formålet med kurset er å sette deg som jobber med personskader, hva enten det er på skadevolder eller skadelidtes side, i stand til å vurdere hvilke pensjonstap som blir påført skadelidte når en personskade medfører midlertidig eller varig reduksjon av arbeidsinntekt.

 Målgruppen for dette kurset er saksbehandlere i forsikringsselskap som jobber med oppgjør ved personskade, advokater og dommere.

Pris 1950 kr eks. mva (3 timer)

Kjøp kurset nå Gratis prøvetilgang

Kursholdere

Beate Fahre er jurist og økonom med flere års erfaring med pensjonsregler og pensjonssystemer. Beate har vært direktør i Aon der hun hadde ansvar for utvikling av pensjonsfaget fra 2009 til 2018. Før det har Beate lang og bred erfaring fra sitt arbeid som blant annet seniorrådgiver i Aon 2005–2007, Key Account Manager Storebrand 2002–2005, prosjektleder Skandia Life 2001–2002 og kunderådgiver Gjensidige 1988–2001.

Beate driver i dag sitt eget selskap BeateFahre AS, som gir rådgivning og undervisning innen alle deler av pensjonsfeltet. Hun uttaler seg som pensjonsekspert blant annet i direktesendinger på NRK, Dagens Næringsliv og Dagbladet. Beate har flere frivillige verv. Hun har blant annet vært leder av Liv- og Pensjonsutvalget i Forsikringsmeglerforeningen.

Tom Grinaker er programutvikler. Tom arbeider i dag i Jussystemer AS, hvor han har utviklet beregningsverktøyet Compensatio. Han har i tillegg holdt en rekke forelesninger og kurs innen personskadeberegninger.

Bilderesultat for tom grinaker

Modulene

Modul 1. Plassering av pensjonstap i erstatningsretten

I denne modulen vises hvor i erstatningsretten et oppstått pensjonstap ved påført personskade hører hjemme.

Modul 2. Folketrygden og privat AFP

I modul 2 gjennomgås folketrygdens regler, alt i fra definisjoner i folketrygdloven til de ulike opptjeningsmodellene for alderspensjon i folketrygden. Du blir også vist hvordan privat AFP bygges opp og vilkår som er gjeldende for denne tariffestede pensjonsløsningen.

Modul 3. Tjenestepensjon

I denne modulen gjennomgås ulike kollektive tjenestepensjoner. Kurset tar deg gjennom hva som kan komme til utbetaling ved oppstått ervervsuførhet, hvilke forsikringsløsninger som kan være aktuelle ved ervervsuførhet og hvordan disse virker avhengig av hvilke sektor den skadelidte arbeider i.

Modul 4. Pensjonstap – beregninger og eksempler

Modul 4 går utførlig gjennom noen typeeksempler for å vise deg hva som kan skje med pensjonsopptjeningen til en skadelidt ved oppstått ervervsuførhet. Vi vil i modul 4 også legge beregningene inn i Compensatio for å vise hvilke pensjonstap som kan oppstå dersom skaden medfører reduksjon av inntekt.

 Kursmaterialet

Kursmateriellet inkluderer en disposisjon, hjelpeskisser mv. Du vil også få mulighet til å laste ned utskrifter av Compensatio-beregningene som vil gi deg en grundig innføring i hvordan de konkrete beregningene foretas. Beregningene er basert på casene som inngår i kurset. 

Til deg som ønsker å få godkjent etterutdanningstimer:

Kurset avsluttes med enkelte kontrollspørsmål du finner under «Godkjenning av kurstimer» på verktøylinjen, dersom du ønsker å søke kurstimene godkjent som etterutdanningstimer hos Advokatforeningen. Kurset kan søkes godkjent med x kurstimer.

  

Med ønske om riktig godt kurs!

Professor dr. juris Morten Kjelland, Lexia Education