Innføringskurs

i praktisk personskaderett

Onboarding & oppfriskningskurs i personskadeerstatning består av 5 timer kurs, som inkluderer svar på dine spørsmål gjennom individuell veiledning.

Målgruppe: Nyansatte (advokatfullmektiger og saksbehandlere) og de som har vært en stund borte fra personskadefeltet og derfor trenger en oppfriskning, slik at de raskt kan komme opp på nivå for å behandle personskadesaker. Gevinst både for arbeidstaker og arbeidsgiver!

Etterutdanningstimer: 5 timer, inklusive 30 minutter individuell veiledning (flere timer hvis fellesveiledning, se nedenfor). En egen e-bok i personskaderett av Morten Kjelland følger med kurset, som et repetisjonsverktøy.

Pris: 4950 kr per person. Begrenset deltakerantall (min. 1, maks. 10). Kursmateriale med hjelpeskisser mv. i egen nettside er inkludert.

Tid: Holdes normalt ukentlig, etter avtale du gjør ved å sende en e-post til morten@lexiaeducation.no 

Onboarding. Grå Kjøpt bilde.png

Landsdekkende uten ventetid

Kurset er i utgangspunktet nettbasert, på den måten at det settes opp en videokonferanse (meget enkel oppkobling - krever ingen tekniske ferdigheter). Der deltar det fra 1 til 10 deltakere, sammen med professor dr. juris Morten Kjelland som er kursholder.  Den etterfølgende veiledningen skjer normalt individuelt på samme måte, men det er også mulighet for deltakerne til å avtale en felles gjennomgang med spørsmål & svar.

For grupper på inntil 10 personer som holder til innenfor 50 km fra Oslo sentrum kan det avtales særskilt at kurset holdes hos en av deltakerne.

Onboardingkurs.png

 

Innføringskurset tar opp temaer som

 • sentrale begreper i moderne erstatningsrett
 • grunnleggende hensyn i erstatningsretten
 • bilansvaret
 • yrkesskadeansvaret
 • pasientskadeansvaret
 • arbeidsgiveransvaret mv.
 • årsakssammenheng og adekvans
 • generelle utmålingsprinsipper
 • utmåling av tings- og formuesskader
 • utmåling av personskader
 • skadelidtes medvirkning (avkortning)
 • gjenåpning/etteroppgjør

Kursholder: Morten Kjelland 

er professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Kjelland er født i 1972, cand. jur. 2000 og dr. juris 2008. Han har fra 1999–2000 vært vitenskapelig assistent ved Institutt for rettssosiologi, og i perioden 2004–2011 vært stipendiat og postdoktor ved Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo. Kjelland har vært fagsekretær for Personskadeserstatningsutvalget (2008–2011), herunder en periode på fulltid etter oppdrag fra Justisdepartementets lovavdeling. Morten Kjelland har tidligere arbeidet som juridisk utreder hos advokatfirmaet Ness & Co (2001–2002) og advokatfirmaet Riisa & Co (2002–2003).

Kjelland undervist i erstatningsrett ved Høgskolen i Lillehammer i perioden 2014–2017, og fra 2017 har han vært professor II ved Universitetet i Sørøst-Norge.

mk-og-bok.PNG

Dette inneholder kurset!

Leksjon 1

Fugleperspektiv på erstatningsretten

 • Grunnvilkårene for erstatning
 • Erstatningsrettens kronologi
 • Personskaderettens koblinger til medisin og økonomi

kisspng-church-nondenominational-christianity-mass-family-welcome-png-clipart-5a7803b2925ff7.5423359115178147065996.png

Leksjon 2 Ansvarsgrunnlag

 • Oversikt over ansvarsgrunnlagene
 • Bilansvaret, med vekt på nyere rettspraksis
 • Yrkesskadeansvaret: arbeidsulykker og yrkessykdom. Gjennomgang av høyesterettspraksis og sentrale utviklingstrekk
 • Pasientskadeansvaret, oversikt over ansvarsmodellene
 • Når kan virksomheter komme i ansvar vs. privatpersoner?
 • Valgadgang mellom ulike ansvarsgrunnlag. Viktig å huske på
 • Andre ansvarsgrunnlag; nyhetsoversikt basert på analysene i Erstatningsrett – en lærebok (Kjelland 2019)

Sentrale ansvarsgrunnlag.png

Leksjon 3 Årsakssammenheng og bevis – generelle prinsipper

 • Et todelt årsakskrav; «samvirkende» og «konkurrerende» årsaker
 • Årsaksvurderingens kronologi – presentasjon av et hjelpeskjema
 • Generelle regler om årsakssammenheng, som dermed også gjelder ved omsorgssvikt, voldsskader og andre krenkelser 
 • Sårbarhetsprinsippet – når gjelder det og hvor langt rekker det? PRO-tip
 • Erstatningansvarets grenser: Uvesentlighetslæren og adekvanslæren. PRO-tip
 • Når sykdom hevdes å ville komme inn som en konkurrerende årsak: tidsavgrensning av ansvaret
 • Generelle bevisprinsipper; forholdet til NAVs årsaksvurderinger

Hjelpeskisse over årsaksvurderingens kronologi.jpg

Leksjon 4 Årsakssammenheng og bevis – vanskelig konstaterbare skader med vekt på nakkeslengskader

 • Presentasjon av«de fire vilkår»
 • Anvendelsesområdet for de fire kriteriene: Kan de anvendes utenfor nakkeslengskader, og i så fall på hvilken måte? Innblikk i rettspraksis og presentasjon av et domshefte
 • Juridisk-medisinsk gjennomgang av
  1. skadeevne-kriteriet
  2. akuttsymptomkravet
  3. brosymptomktavet
  4. forenlighetskriteriet
 • Kort om årsaksvurderinger ved PTSD
 • Viktige å huske på ved bruk av medisinsk sakkyndige. Tolkning av Standardmandatet i NOU 2000: 23

Leksjon 5 Erstatningsutmåling

 • Oversikt over erstatningspostene
 • De fire grunnleggende utmålingsprinsippene
 • Hovedlinjene ved utmåling av 
  1. Merutgifter, herunder behandlingsutgifter 
  2. Inntektstap i og utenfor yrkesskader
  3. Hjemmearbeidstap. Nyere tendenser
  4. Barneerstatning (NY og gammel modell)
  5. Forsørgertap; hovedtrekk i tapselementene
  6. Tort og svie; oppreisningserstatning i og utenfor normerte områder
  7. Tapt livsutfoldelse (menerstatning)
  8. Pårørendes/nærståendes tap
 • Underveis i gjennomgangen beskrives de sentrale lovreglene og dommene, i tillegg presentasjon av hjelpeskjemaer og domshefte

Erstatningspostene, en oversikt.png

Leksjon 6 Enkelte fellesspørsmål

Deltakerne kan spille inn hva som særskilt ønskes belyst av bl.a.:

 • Avkortning i erstatningen ved skadelidtes medvirkning
 • Passiv identifikasjon – må etterlatte tåle avkortning i lys av nyere høyesterettspraksis?
 • Lemping
 • Flere skadevoldere og solidaransvar; nye lovregler
 • Hovedtrekk i reguleringen av gjenåpning og etteroppgjør

Medvirkningsvurderingens kronologi

Sesjon 7 Veiledning, med svar på oppsamlede spørsmål

 • Deltakerne kan stille generelle spørsmål som relaterer seg til de temaene som er blitt gjennomgått
 • Veiledningen er i utgangspunktet enkeltvis (30 min. per deltaker), med mindre alle deltakerne er enige om fellesgjennomgang
 • Veiledningen kan legges til samme dag som forelesningen, eller det kan avtales gjennomgang som skjer innen 2 uker fra forelesningen

kisspng-question-information-technology-oxygen-tour-koh-ta-5ae2801cb1f7e8.150807991524793372729.png

Kursbevis

 • Deltakerne tildeles kursbevis, som tilsendes som PDF for egenrapportering av kurstimer
 • Tilbakemeldinger på kurset

Kursbevis. illustrasjonsbilde. Onboardingkurs.png

Kurset gir også prøvetilgang til

Personskade Portalen

et effektiviserende verktøy for alle som arbeider med personskaderett 

Personskade Portalen drives av Lexia Education i samarbeid med Jussystemer AS. Portalen er et praktisk rettet saksbehandlingsverktøy. Portalen oppdateres hver 14. dag og inneholder følgende for å effektivisere saksbehandlingen: 

 • Redaksjonelt utvalgte kilder, med koblinger til Lovdata Pro
 • Kildene er tematisert og på annen måte strukturert
 • Tematiserte dommer, med uthevninger av det viktige
 • E-bok med ulike nivåer
 • Forklaringsvideoer
 • Hjelpedokumenter, oppdaterte og nedlastbare

Alt samlet på sett sted!

Lexia Education i samarbeid med Jussystemer logo.png

kisspng-news-media-newspaper-advertising-information-news-icon-5b16ba0dee4777.261589061528216077976
Nyere rettspraksis & andre nyheter
ebook-ansia-gratis
E-bøker med forklaringsvideoer
Dokument med forstørrelsesglass
Tematiserte domssitater med uthevninger av nøkkelord
Lovdata
Domssamlinger (Lovdata Pro)
Verktøy
Hjelpedokumenter & saksbehandlingsverktøy
film 3
Forklaringsvideoer med erfarne forelesere