Nyhetsportalen

medlemmer fra hele landet, alltid faglig oppdatert  

 

Nyhetsoppdatering 18. februar 2021

 • Gir 2 juridiske etterutdanningstimer
 • Kursbevis

Program & temaer som belyses:

 • Innledning og generelt om 2020

 • Kapittel 1. Straffelovgivningens virkeområde

 • Kapittel 3. Grunnvilkår for straffansvar

 • Kapittel 8. Straffeart

 • Kapittel 13. Inndragning

 • Kapittel 19. Vern av offentlig myndighet og tilliten til den

 • Kapittel 24. Vern av den personlige frihet og fred

 • Kapittel 25. Voldslovbrudd

 • Kapittel 26. Seksuallovbrudd

 • Vegtrafikk

 • Arbeidsmiljø

 • Kapittel 5. Domsgrunner

 • Kapittel 14. Pågripelse og fengsling

 • Kapittel 16. Beslag og utleveringspålegg

 • Kapittel 21. Forberedelse til hovedforhandling

 • Kapittel 22. Hovedforhandling for tingrett

 • Kapittel 23. Anke over dommer

 • Kapittel 30. Saksomkostninger

 • Habilitet

 • Utlevering

 • Samerett

 • Utredning nr. 1: NOU 2020 nr. 4

 • Utredning nr. 2: NOU 2020 nr. 10

John Christian Elden

Advokat John Christian Elden har omfattende erfaring innen både strafferettslig og sivilrettslig prosedyre for alle landets domstoler. Han er den advokat i Norge som de siste år har prosedert flest saker for Høyesterett.

Les mer

pressebilde_john_christian_elden

Anders Brosveet

Advokat Anders Brosveet er managing partner i Advokatfirmaet Elden DA. Videre har han omfattende erfaring og oppdrag innenfor prosedyre og strafferett. Han har vært forsvarer i en rekke av de mest omfattende økonomiske straffesakene i Norge de siste 15 årene, og har derfor bred erfaring i å håndtere rettssaker med svært omfattende faktum.

Les mer

AMB-presse

Nyhetsportalen

faglig oppdateringer med praktisk vinklede digitale kurs

Nyhetsportalen drives av Lexia Education i samarbeid med Jussystemer AS. Portalen gir deg ajourføringskurs på 2 x 45 minutter to ganger per år innenfor et bredt spekter av rettsområder.

 • Livestreamede nyheter med mulighet for å stille spørsmål til foredragsholder
 • Redigerte filmer fra foredragene, slik at du kan se dem i etterkant og få godkjente etterutdanningstimer og kursbevis
 • Filmene er tematisert i små-filmer for enkelt å kunne brukes som oppslagsverk
 • Tilhørende lysbilder og annet kursmateriell, med koblinger til Rettsdata og Lovdata Pro
 • Etterutdanningstimer & digitalt kursbevis
Les mer on Nyhetsportalen
nyhetsportalen-logo-final-transparent-edited

A4-ad-new-gif-2