0

  


Norsk forum for Erstatningsrett

– møtearena for alle som arbeider med personskaderett, medlemmer fra hele landetAllerede medlem?

Gå til medlemssiden med filmarkiv med mer
NFFE NY transperent

Vår-møte i Norsk forum for Erstatningsrett!

24. april 2024 kl. 16.00-18.00


Påmelding og nøkkelinfo om kurset

 • Tema: Nyere rettspraksis og avkortning på grunn av skadelidtes medvirkning
 • Kurset kan følges fysisk eller digitalt
 • Gir 2 juridiske etterutdanningstimer med kursbevis

Det blir en pause underveis. Deltakerne vil få mulighet for å stille spørsmål. Møtet blir gjennomført som et Hybridkurs, dvs. med mulighet for å følge arrangementet digitalt og også fysisk i konferanselokalet i lokalene til Jusutdanning, Holbergs plass 1, 0166 Oslo (inngang ved Scandic Holberg hotel). Det ville være hyggelig å se hverandre både i møtelokalet og ved sosialt bartreff rett etter møtet (over gaten på toppen av Radisson Blu).

Registrer deg nedenfor. Når møtet nærmer seg får du tilsendt lysbildene.

Vel møtt!

Vennlig hilsen Morten Kjelland

Leder av Norsk forum for Erstatningsrett (NFFE)


Har du spørsmål om innlogging på livestream?

Kontakt streamingvert Younes på +47 930 27 394

Younes Hansen

Påmelding for digital deltakelse Fysisk deltakelse (ingen ledige plasser)
Kart

Time 1 | Nyere rettspraksis | Kursets hoveddel

Advokat Cecilie Christiansen, fagsjef i Crawford & Company og advokat Njaal Langsrud Vive, senioradvokat i Codex Advokat Oslo

Time 1 omhandler nyere rettspraksis (og nyere litteratur). Gjennomgangen gir en oversikt med vekt på nyere rettspraksis fra siste halvår, relatert til ansvarsgrunnlag, faktisk og rettslig årsakssammenheng og de ulike erstatningspostene. Det har vært relativt stor aktivitet i Høyesteretts rettsavklarende og rettsutviklende virksomhet på erstatningsrettens område den siste tiden, og det er også kommet til flere sentrale avgjørelser fra lagmannsrettene og andre avgjøringsorganer.

 • Nyere dommer om ansvarsgrunnlag (yrkesskade, trafikkskade mv.)
 • Faktisk og rettslig årsakssammenheng - Myokardittdommen fra Høyesterett og annet nytt fra domstoler og andre avgjøringsorganer
 • Erstatningsutmåling, herunder yrkesskadedommen om skjæringstidspunkt mellom påført og fremtidig tap
 • Nyere avgjørelser innen prosessrett, herunder om sakskostnader
Lysbildene Les mer om Christiansen Les mer om Langsrud Vive
Alle tre. Njaal

Time 2 | Avkortning etter skadelidtes medvirkning – hovedlinjer og utvalgte emner | Kort innlegg

Professor Morten Kjelland, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Time 2 tar for seg et tema, som denne gang omhandler skadelidtes medvirkning, som kan gi grunnlag for avkortning av erstatningen. Temaet er praktisk viktig og reiser flere interessante spørsmål. Fremstillingen vil gjennomgående illustreres med nyere dommer og andre avgjørelser fra trafikkskadeområdet, yrkesskadeområdet og andre ansvarsfelt.

 • Avkortningsvurderingens kronologi
 • Vilkårene for avkortning, med vekt på de differensierte skyldkravene
 • «Kan»-vurderingen; sentrale utviklingstrekk og momenter i høyesterettspraksis
 • Avkortningsteknikker og avkortningsnivåer; utvalgte typetilfeller 
 • Passiv identifikasjon i lys av Høyesteretts kursjusteringer
Lysbildene Les mer om Kjelland
Morten Kjelland2

Norsk forum for Erstatningsrett

– bransjeplattform for alle som arbeider med personskaderett

Norsk forum for Erstatningsrett (NFFE) har som sitt primære formål å drive informasjonsgivning om og rettspolitisk refleksjon over norsk erstatningsrett – med vekt på personskadeerstatning – til advokater, dommere, saksbehandlere og andre som arbeider med eller har interesse for fagområdet.

Informasjonsgivningen skal skje gjennom forelesninger. Foreningen skal ha et nøytralt ståsted med tanke på partsside (skadelidtside vs. skadevolderside).Informasjonsgivning om sentrale erstatningsrettslige emner slik som beskrevet i formålsangivelsen.

NFFE ble omdannet fra forening til forum i 2018, og er i dag en del av Lexia Education.

Dette gir NFFE-medlemskap

NFFE er et  «lavterskeltilbud» fra Lexia Education i den forstand at den årlige medlemsavgiften er lav. For 2024 er medlemsavgiften for enkeltmedlemskap kr 690. Medlemskap gir

 • 4 etterutdanningstimer fordelt på to samlinger årlig
 • Deltakelse digitalt eller i kurslokale i Oslo med sosialt treff etterpå (når mulig igjen)
 • Kursbevis og kursmateriale
 • Ubegrenset tilgang til filmarkivet med alle tidligere NFFE-møter og alt tidligere kursmateriale

Tre filmer fra tre møter 

Et innblikk i våre NFFE-møter

Videoene kan forstørres. Trykk play og deretter  nederst til høyre

To møter i året l Tilgang til webinaropptak og lysbilder til alle tidligere er inkludert i medlemskapet

Smerter i sakkyndigperspektiv

Dr. Thomas Glott, Sunnaas sykehus

Utredningsarbeid i personskadesaker

Utreder Kjersti Funderud, Gjensidige forsikring

Erstatning for tredjepartstap

Professor Morten Kjelland, UiO


< Til toppen av siden
Webinaropptak av tidligere NFFE-møter

NFFE-møte 1

Frister i personskadesaker

Videoene kan forstørres. Trykk play og deretter  nederst til høyre

Vårmøtet 2018 l Tilgang er inkludert ved NFFE-medlemskap


Temaet er frister i personskadesaker. Sentrale spørsmål og emner som tas opp er blant annet:

 • Oversikt over mangfoldet av fristregler
 • Varslingspliktens utgangspunkt og rekkevidde
 • Når begynner foreldelsesfristen å løpe?
 • Refleksjoner fra begge partssider
Advokat Jørgen Svartebekk

Advokatfirmaet Riisa & Co

Advokat Eivind W. Grande

Advokatfirmaet Henriksen Grande & Co

Advokat Einar Lohne

Langseth Advokatfirma DA

NFFE-møte 2

Sensitiseringsdommen i HR-2018-557-A: juridiske og medisinske aspekter

Videoene kan forstørres. Trykk play og deretter  nederst til høyre

Høstmøtet 2018 l Tilgang er inkludert ved NFFE-medlemskap


Temaet er både juridiske sider og medisinske sider ved den den gang nylig avsagte Sensitiseringsdommen. Sentrale spørsmål og emner som tas opp er blant annet:

 • Hva dommen omhandler i et nøtteskall, begrunnelse og resultat
 • Nyansering, kursjustering eller kun en stadfesting av tidligere dommer?
 • Senstiseringsfenomenet i teoretisk- medisinsk perspektiv og praktisk-medisinsk perspektiv
 • Refleksjoner fra begge partssider og profesjoner
Professor Audun Stubhaug

 Avd. for smertebehandling, OUS og UiO

Spesialist i fys.med. dr. Thomas Glott

Sunnaas sykehus og Sandvika Nevrosenter

Advokat Sven Knagenhjelm

Personskadeforum

NFFE-møte 3

Pensjonstap ved personskade
Bruk av nevropsykologiske tester ved mistanke om kognitiv svikt

Videoene kan forstørres. Trykk play og deretter  nederst til høyre

Vårmøtet 2019 l Tilgang er inkludert ved NFFE-medlemskap


Temaet er denne gangen todelt. Den ene delen gir en oversikt over reglene om pensjonstap ved personskade, mens den andre delen omhandler medisinske spørsmål. Sentrale emner som tas opp er blant annet:

 • Mangfoldet av pensjonsordninger; sentrale prinsipper
 • Hva er viktig for en personskadeadvokat å vite ved beregningen av pensjonstapet?
 • Hva kan nevropsykologer bidra med i opplysningen av saken, og hva er forholdet til øvrig sakkyndigkompetanse?
 • Eksempler på nevropsykologiske tester (så langt det kan vises)
 • Oppsummering og refleksjoner
Førsteamanuensis Anne-Kristin Solbakk

Psykologisk institutt, UiO

Jurist og økonom Beate Fahre

Vestby Fahre AS

Beate Fahre og Tom Grinaker

Eksempel fra e-kurs omtalt på NFFE-møtet

NFFE-møte 4

Gjenåpning og etteroppgjør i lys av HR-2019-1153-A

Hva en personskadeadvokat må kunne om «frozen shoulder» og nerveskader

Videoene kan forstørres. Trykk play og deretter  nederst til høyre

Høstmøtet 2019 l Tilgang er inkludert ved NFFE-medlemskap


Møtet inneholder også denne flere deltemaer, innen juss og medisin. 

 • Del 1: Forumsmøtets første del omhandler gjenåpningsdommen fra Høyesterett 18. juni 2019. En kvinne ble utsatt for en trafikkskade. Tre år senere inngikk hun en avtale med trafikkforsikreren om erstatningsoppgjøret. Kvinnen ble senere tilkjent uførepensjon som 100 prosent ervervsufør, og krevde da forsikringsoppgjøret gjenopptatt etter avtaleloven § 36. Hun fikk ikke medhold i Høyesterett. Slik situasjonen var da avtalen ble inngått, fremsto det som utvilsomt at den etterfølgende utviklingen ikke lå utenfor det partene da måtte regne med. Retten viste også til at det på avtaletidspunktet måtte ha fremstått som svært usikkert hva som ville bli utfallet av en eventuell tvist hvis uførheten skulle bli varig. Saken har vært omtalt i ulike medier, se eksempelvis  Dommen kan lastes ned .
 • Del 2: Her blir det en medisinskfaglig gjennomgang av to temaer som i liten grad er behandlet som eget tema tidligere: «frozen shoulder» og nerveskader. Presentasjonene er praktisk vinklet, idet foredragsholderne vil knytte an mot personskadesaker og de vurderingene som standardmandatet etterspør ved fastsettelsen av medisinsk invaliditet og funksjonsevne.

Velkommen!

ved Anne Grethe Kjelland og Morten Kjelland

 

Advokat Nora Lund Lefdal

If Skadeforsikring

Advokat Einar Lohne

Langseth Advokatfirma

Nevrolog Einar Kinge

Sandvika Nevrosenter

Spesialist i fys.med. dr. Thomas Glott

Sunnaas sykehus og Sandvika Nevrosenter

NFFE-møte 5

Nyere rettspraksis i personskaderetten: hovedlinjer og utvalgte emner

Videoene kan forstørres. Trykk play og deretter  nederst til høyre

Vårmøte 2020 l Tilgang er inkludert ved NFFE-medlemskap


Temaet er nyere rettspraksis og andre nyheter i personskaderetten. Det blir ikke utelukkende en «dom for dom»-gjennomgang, men vi vil forsøke å sette flere av avgjørelsene inn i et mer helhetlig system. Dermed blir det en viss tematisering av nyhetsgjennomgangen, med temaer slik som:

 • Ny menerstatningsforskrift: en oversikt
 • Diskrimineringserstatning - innblikk i et relativt nytt erstatningsrettslig område, oversikt over regelverk og presentasjon av et hjelpeskjema
 • De fire vilkår; særlig om skadeevne og overføringsverdier til andre skadetyper enn nakkeslengskader
 • Rekkevidden av bilansvaret, med vekt på bal. § 2 b); statusbilde
 • Covid 19 og yrkesskader - hva er status og noen kvalifiserte prognoser over hva som kan komme i nær fremtid
 • Gjenåpning og etteroppgjør i lys av de siste dommene og deres oppfølging
Advokat Eivind Grande

Protector forsikring

Professor Morten Kjelland

Universitetet i Oslo

«De fire vilkår»

Overføringsverdier og bevisvekting


Erstatning for tredjepartstap

i lys av Ullevåldommen (HR-2020-2080-A)


Gjenåpning og etteroppgjør
Ny Covid19-regel

Tilbakevirkning, men for hvem?

NFFE-møte 6

Bruk av utredere i personskadesaker

Videoene kan forstørres. Trykk play og deretter  nederst til høyre 

Hørstmøte 2020 l Tilgang er inkludert ved NFFE-medlemskap


Temaet er bruken av utredere i personskadesaker. Det blir en praktisk rettet oversikt over et komplekst emne, belyst fra en utreders ståsted, i tillegg til vinklinger fra skadelidtsiden og skadevoldersiden. På slutten av møtet åpnes det for spørsmål og diskusjon. Sentrale emner er blant annet:

 • Hva omfatter utredningsbegrepet, og i hvilke saker benyttes utredere?
 • Hvilke fremgangsmåter benyttes i utredningsarbeid på personskadesektoren?
 • Hvordan balansere hensynet til saksopplysning - herunder avdekking av manglende eller uriktig informasjon - på den ene siden, og hensynet til blant annet privatlivets fred og personvern på den andre siden?
 • Hva er viktig å tenke på i praktisk, utenrettslig saksbehandling og ved domstolsbehandling?
Utreder Kjersti Funderud

Gjensidige forsikring

Advokat Line R. Petersen

Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen

Advokat Claus Brynhildsen

Advokatfirma Kogstad Lunde & Co

NFFE-møte 7

Diskrimineringserstatning, Covid 19-problemstillinger og ny menforskrift 

Vårmøte 2021 l Tilgang er inkludert ved NFFE-medlemskap 

Videoene kan forstørres. Trykk play og deretter  nederst til høyre


Temaet er nyere rettspraksis og andre nyheter i personskaderetten. Det blir ikke utelukkende en «dom for dom»-gjennomgang, men vi vil forsøke å sette flere av avgjørelsene inn i et mer helhetlig system. Sentrale emner er blant annet:

 • Ny menerstatningsforskrift: en oversikt

 • Diskrimineringserstatning - innblikk i et relativt nytt erstatningsrettslig område, oversikt over regelverk og presentasjon av et hjelpeskjema
 • Rettspraksis om «de fire vilkår» fra siste halvår.
 • Rekkevidden av bilansvaret, med vekt på bal. § 2 b); statusbilde
 • Covid-19 og yrkesskadeforsikring – «hvor er vi, og hvor skal vi?». Status i regelverk og enkeltsaker, og kvalifisert gjetting på fremtiden.
Professor Morten Kjelland

Universitetet i Oslo

 

Advokat Eivind W. Grande

Protector forsikring

Advokat Marita Mellingen og Maria 
K. Ravnå

Helseklage

NFFE-møte 8

Post-Covid 19-problemstillinger og Pensjonsnytt

Høstmøte 2021 l Tilgang er inkludert ved NFFE-medlemskap 

Videoene kan forstørres. Trykk play og deretter  nederst til høyre


Første time omhandler COVID 19-relaterte skader, med vekt på senskader etter covid-19 vaksine og sykdom. Foreleser er spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering dr. Thomas Glott, Sunnaas sykehus og Sandvika Nevrosenter. Sentrale emner i hans forelesning er i første del:

 • Orientering om senfølger etter covid-19?

 • Hvilke momenter er relevante for å vurdere årsakssammenheng og medisinsk invaliditet?

 • Hva er relevante momenter for å vurdere senfølger etter vaksine?

 • Konsekvenser i forhold til oppnevning av medisinsk sakkyndig og mandat?

Andre time vil belyse nyheter innen pensjon, med vekt på det som er sentralt ved oppgjør av personskadesaker. Foreleser er jurist og økonom Beate Fahre, i Vestby Fahre AS. Sentrale emner:

 • Oversikt over de sentrale pensjonsnyhetene, vedtatte og nært forestående
 • Nye begreper, prinsipper og ordninger 
 • Samordning av ytelser
 • Utvalgte typetilfeller av særlig betydning for erstatningsutmålingen
Professor Morten Kjelland

Universitetet i Oslo

Dr. Thomas Glott

Sunnaas Sykehus og Sandvika Nevrosenter

Jurist og økonom Beate Fahre

Vestby Fahre AS

< Til toppen av siden