Voldgift

– en praktisk innføring


 

 

kisspng-lock-screen-animation-computer-icons-padlock-lock-5ac35010ca6ec9.9838209515227494568292.png 

Denne videoen er en forsmak på kurset. 

Kjøp adgang for å se alle leksjonene og hente kursmaterialet.

Pris: kr 1950

Om kurset

Tolkning av tariffavtaler

I dette kurset vil du få en innføring i voldgift, med utgangspunkt i voldgiftsloven 2004. Hovedvekten i fremstillingen er lagt på å gi en oversikt. Det vil bli lagt vekt på å få frem de særlige kjennetegn ved voldgift og voldgiftsbehandling - og forskjellen fra alminnelig domstolsbehandling. En rekke praktiske emner vil bli berørt; herunder hva som kan, bør og skal behandles ved voldgift.

 4 timer innføringskurs.png

Kursholder

Borgar Høgetveit Berg er dommer i Norges Høyesterett. 

Han ble cand.jur. ved Universitetet i Oslo i 1997, og har tidligere vært blant annet advokat hos Regjeringsadvokaten og i advokatfirmaet Thommessen.

Borgar Høgetveit Berg har skrevet en rekke bøker og artikler innenfor særlig prosessrett og dynamisk tingsrett. 

Borgar.png

Modul 1. Innledning

I denne modulen gis det en foreløpig definisjon av hva voldgift er, samt en oversikt over rettskildene og noen særskilte metodespørsmål.

Modul 2. Hvilke tvister kan løses ved voldgift; rettslige rammer

Her belyses vilkårene for voldgift, slik de fremkommer av voldgiftsbegrepet og de ytterligere avgrensningene i voldgiftsloven.

Modul 3. Hvilke tvister bør løses ved voldgift; fordeler og ulemper

I denne modulen gis det en oversikt over fordeler og ulemper ved bruk av voldgift, samt noe om utforming av voldgiftsklausuler. Dette er viktig å kjenne til når en skal vurdere bruk av voldgift.

Modul 4. Hvilke tvister skal løses ved voldgift; tolking av voldgiftsavtaler

Voldgift er basert på partenes avtale. Voldgiftsavtaler (-klausuler) reiser en rekke tolkingsspørsmål. I kurset vil de mest sentrale bli belyst.

Modul 5. Oppnevnelse av voldgiftsretten

Det er krav til hvem som kan oppnevnes som voldgiftsdommer. Videre er det et spørsmål for seg hvem som bør oppnevnes som voldgiftsdommer.

Modul 6. Saksbehandlingen for voldgiftsretten

Voldgiftsloven inneholder bare en minimumsregulering av saksbehandlingen. Tvisteloven gjelder ikke for voldgift. Hvilke prinsipper er styrende for saksbehandlingen?

Modul 7. Overprøving, ugyldighet og anerkjennelse

Voldgiftsdommer kan ikke ankes. Den eneste muligheten til å få overprøvd en voldgiftsdom er ugyldighetssøksmål. Hovedtrekkene i disse reglene presenteres i denne avsluttende modulen.

 

Kursmaterialet

Kursmateriellet inkluderer en nedlastbar disposisjon, i tillegg til en kildeliste.

 

Til deg som ønsker å få godkjent etterutdanningstimer:

Kurset avsluttes med enkelte kontrollspørsmål du finner under «Godkjenning av kurstimer» på verktøylinjen. Testen er utformet etter kravene for etterutdanningstimer hos Advokatforeningen. Kurset gir 4 juridiske etterutdanningstimer.

 

Med ønske om riktig godt kurs!

Professor dr. juris Morten Kjelland, Lexia Education

 

Ny signatur MK.pngLexia Education-logo UTEN hvit bakgrunn - Kopi.gif