HELSENYTT 1/2019 

 

Forskriftsendringer

En endring i forskrift 16. juni 2017 nr. 749 om behandlingsreiser til utlandet (klimareiser) medfører at pasienter med amyotrofisk lateralsklerose (ALS) er omfattet av tilbudet om behandlingsreiser. Dette medfører at også ALS-pasienter kan få tildelt et organisert behandlingstilbud i et land med varmt og solrikt klima finansiert av staten.

Den historiske forskriften finner du her:

https://lovdata.no/pro/#document/HIST/forskrift/2017-06-16-749-20180101?from=SF/forskrift/2017-06-16-749/

Endringsforskriften finner du her:

https://lovdata.no/pro/#document/LTI/forskrift/2018-12-18-2088

Den nye forskriften finner du her:

https://lovdata.no/pro/#document/SF/forskrift/2017-06-16-749/%C2%A71

 

Endringer i forskrift om pasienters, ledsageres og pårørendes rett til dekning av utgifter ved reise til helsetjenester (pasientreiseforskriften) medfører at mindreårige pårørende nå får dekket reiseutgifter til helsepersonell som skal ivareta barnets behov for informasjon og oppfølgning. Det er også vedtatt mindre utvidelser av pasienters og ledsagers reise- og overnattingsutgifter.

 

Den historiske forskriften finner du her:

https://lovdata.no/pro/#document/HIST/forskrift/2015-06-25-793-20180101/%C2%A719

Endringsforskriften finner du her:

https://lovdata.no/pro/#document/LTI/forskrift/2018-12-18-2089 (mindreårige pårørende)

https://lovdata.no/pro/#document/LTI/forskrift/2018-12-15-2035 (pasient og ledsager)

Den nye forskriften finner du her:

https://lovdata.no/pro/#document/SF/forskrift/2015-06-25-793/%C2%A719

 

Det er vedtatt endringer i forskrift 12. januar 2000 nr. 1208 om prioritering av helsetjenester, rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, rett til behandling i utlandet og om klagenemnd (prioriteringsforskriften). Endringen knyttes seg til forskriften § 2 og § 2a om pasienters rett til helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten og prioritering pasientene i mellom.

 

Endringene trer i kraft 1. februar 2019.

Den opprinnelse forskriften finner du her: https://lovdata.no/pro/#document/SF/forskrift/2000-12-01-1208

 Endringsforskriften finner du her:

https://lovdata.no/pro/#document/LTI/forskrift/2019-01-11-16

 

Det er vedtatt endringer i forskrift 17. desember 2004 nr. 1661 om ordning med lokaler for injeksjon av narkotika (sprøyteromsforskriften) som blant annet medfører at det er flere typer narkotiske stoffer som omfattes. Alle narkotiske stoffer som kan injiseres vil nå Forskriften har også endret navn til brukerromsforskriften. Brukerromsordningen skal blant annet omfatte veiledning og rådgivning med hensyn til alternative og mer skånsomme inntaksmåter enn injisering.

 

Den historiske forskriften finner du her:

https://lovdata.no/pro/#document/HIST/forskrift/2004-12-17-1661-20180720?from=SF/forskrift/2004-12-17-1661/

Endringsforskriften finner du her:

https://lovdata.no/pro/#document/LTI/forskrift/2018-12-20-2061  

Den nye forskriften finner du her:

https://lovdata.no/pro/#document/SF/forskrift/2004-12-17-1661

 

Lovforarbeid

 

  • Utvalgsleder Aud Blankholm har levert "NOU 2018: 16 Det viktigste først – prinsipper for prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og for offentlig finansierte tannhelsetjenester". Utvalget ble i mandatet blant annet bedt om å vurdere om prinsippene som gjelder for spesialisthelsetjenesten er anvendbare for kommunehelsetjenesten og tannhelsetjenesten.

 

Utvalget pekte på tre forhold som skiller kommune- og tannhelsetjenesten fra spesialisthelsetjenesten. Disse ulikhetene får betydning for innretning og anvendelse av prioriteringskriteriene. Utvalget mener at kriteriene som ligger til grunn i spesialisthelsetjenesten – nytte, ressurs og alvorlighet – også er egnet for prioriteringer i både kommune- og tannhelsetjenesten. Blant annet på grunnlag av kommunens ansvar for at befolkningen skal kunne leve med sin tilstand, foreslår utvalget at beskrivelsen av nytte- og alvorlighetskriteriet suppleres slik at det også fanger opp fysisk, psykisk og sosial mestring. Deretter fremmer utvalget forslag til virkemidler for å bidra til at beslutningene i kommune- og tannhelsetjenesten bygger på de foreslåtte prioriteringskriteriene.

NOUen finner du her:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2018-16/id2622153/

 

Avgjørelser fra Høyesterett

I HR-2018-2452-A ble en pensjonert overlege og professor emeritus ilagt straff for urettmessig tilegnelse av journalopplysninger som privat sakkyndig for et forsikringsselskap. Straffen ble fastsatt til en bot på 15.000,-, subsidiært fengsel i 15 dager. Overlegen ble domfelt i medhold av helsepersonelloven § 67jf. § 21 a som omhandler forbud mot urettmessig tilegnelse av taushetsbelagte opplysninger.

 

Domfelte, som var engasjert som privat sakkyndig av et forsikringsselskap i en trafikkskadesak mellom selskapet og en skadelidt, hadde tilegnet seg opplysninger fra skadelidtes legejournal gjennom sykehusets datasystem som han ikke hadde fått fra forsikringsselskapet. Skadelidte hadde ikke gitt fullmakt omhandlende denne informasjonen.

Et samlet Høyesterett kom til at overlegen hadde opptrådt grovt uaktsomt. Overlegens lange utdanning og erfaring innen fagfeltet ble tillagt vekt i aktsomhetsvurderingen. I avsnitt 24 uttaler førstvoterende at «helsepersonells taushetsplikt ivaretar verdier som er gitt sterk beskyttelse». Under henvisning til forarbeidene til straffeloven § 23 fremhev førstvoterende videre i avsnitt 24 at dette har betydning for graden av aktsomhet som må utvises ved håndtering av slike opplysninger.

Dommen kan du lese her:

https://lovdata.no/pro/#document/HRSTR/avgjorelse/hr-2018-2452-a?searchResultContext=1284&rowNumber=1&totalHits=2

 

I HR-2018-2204-A kom Høyesterett til at en begjæring om utskrivning fra tvungent psykisk helsevern skulle tas til fø Pasienten ble, også av Høyesterett, ansett å ha manglende samtykkekompetanse. Faren for forverring av hennes tilstand var til stede, men et samlet Høyesterett kom likevel, riktig nok under betydelig tvil, til at kvinnens begjæring skulle tas til følge.

I vurderingen ble det blant annet lagt vekt på at behandlingen i stor grad hadde bestått av vedlikeholdsbehandling, at det var usikkerhet rundt tidskravet under forverringsvilkåret samt på lovgivers understrekning av pasienters rett til selvbestemmelse.

Du finner dommen her:

https://lovdata.no/pro/#document/HRSIV/avgjorelse/hr-2018-2204-a

Kommende kurs i helserett:

 

Forsker Anne Kjersti Befring

 

 Kurset vil være tilgjengelig i slutten av januar.

Nytt i Helseretten

kommer ut annenhver uke som gir deg en oppdatering innenfor ulike deler av helseretten. Nyhetsbladet er praktisk vinklet og redaksjonelt bearbeidet.

Mange nyere kilder omhandler individuelle plikter og rettigheter for helsepersonell og pasienter, men også kilder om regler på systemnivå er inkludert.  

 

Nyhetsbladet gir deg en ajourføring av 

- lover og forskrifter

- avgjørelser fra Høyesterett og utvalgte fra lagmannsretter og tingretter, Helsepersonellnemnda, Pasientskadenemnda mv., samt EMD-avgjørelser og EU-dommer.

- litteratur, både artikler og bøker

- andre sentrale kilder

- nye e-kurs fra Lexia Education