Innføringskurs

i praktisk personskaderett

Onboarding & oppfriskningskurs i personskadeerstatning består av 4 timer kurs, som inkluderer svar på dine spørsmål gjennom individuell veiledning.

Målgruppe: Nyansatte (advokatfullmektiger og saksbehandlere) og de som har vært en stund borte fra personskadefeltet og derfor trenger en oppfriskning, slik at de raskt kan komme opp på nivå for å behandle personskadesaker. Gevinst både for arbeidstaker og arbeidsgiver!

Etterutdanningstimer: 4 timer, inklusive 30 minutter individuell veiledning (flere timer hvis fellesveiledning, se nedenfor). En egen e-bok i personskaderett av Morten Kjelland følger med kurset, som et repetisjonsverktøy.

Pris: 3750 kr per person. Begrenset deltakerantall (min. 1, maks. 4). Kursmateriale med hjelpeskisser mv. i egen nettside er inkludert.

Tid: Holdes normalt ukentlig, etter avtale du gjør ved å sende en e-post til morten@lexiaeducation.no 

Onboarding. Grå Kjøpt bilde.png

Landsdekkende uten ventetid

Kurset er i utgangspunktet nettbasert, på den måten at det settes opp en videokonferanse (meget enkel oppkobling - krever ingen tekniske ferdigheter). Der deltar det fra 1 til 4 deltakere, sammen med professor dr. juris Morten Kjelland som er kursholder.  Den etterfølgende veiledningen skjer normalt individuelt på samme måte, men det er også mulighet for deltakerne til å avtale en felles gjennomgang med spørsmål & svar.

For grupper på inntil 4 personer som holder til innenfor 50 km fra Oslo sentrum kan det avtales særskilt at kurset holdes hos en av deltakerne. Forelesningen varer da 4 timer (med innlagte pauser) og den etterfølgende veiledningen med spørsmål og svar foretas samme dag og varer til sammen 1 time (samlet 5 x 45 min). Prisen er for å holde som vanlig tilstedeværelseskurs er totalt 12 990 kr. Reiseutgifter er inkludert.

Onboardingkurs.png

 

Innføringskurset tar opp temaer som

 • sentrale begreper i moderne erstatningsrett
 • grunnleggende hensyn i erstatningsretten
 • bilansvaret
 • yrkesskadeansvaret
 • pasientskadeansvaret
 • arbeidsgiveransvaret mv.
 • årsakssammenheng og adekvans
 • generelle utmålingsprinsipper
 • utmåling av tings- og formuesskader
 • utmåling av personskader
 • skadelidtes medvirkning (avkortning)
 • gjenåpning/etteroppgjør

Kursholder: Morten Kjelland 

er professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Kjelland er født i 1972, cand. jur. 2000 og dr. juris 2008. Han har fra 1999–2000 vært vitenskapelig assistent ved Institutt for rettssosiologi, og i perioden 2004–2011 vært stipendiat og postdoktor ved Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo. Kjelland har vært fagsekretær for Personskadeserstatningsutvalget (2008–2011), herunder en periode på fulltid etter oppdrag fra Justisdepartementets lovavdeling. Morten Kjelland har tidligere arbeidet som juridisk utreder hos advokatfirmaet Ness & Co (2001–2002) og advokatfirmaet Riisa & Co (2002–2003).

Kjelland undervist i erstatningsrett ved Høgskolen i Lillehammer i perioden 2014–2017, og fra 2017 har han vært professor II ved Universitetet i Sørøst-Norge.

mk-og-bok.PNG

Dette inneholder kurset!

Leksjon 1

Fugleperspektiv på erstatningsretten

 • Grunnvilkårene for erstatning
 • Erstatningsrettens kronologi
 • Personskaderettens koblinger til medisin og økonomi

kisspng-church-nondenominational-christianity-mass-family-welcome-png-clipart-5a7803b2925ff7.5423359115178147065996.png

Leksjon 2 Ansvarsgrunnlag

 • Oversikt over ansvarsgrunnlagene
 • Bilansvaret, med vekt på nyere rettspraksis
 • Yrkesskadeansvaret: arbeidsulykker og yrkessykdom. Gjennomgang av høyesterettspraksis og sentrale utviklingstrekk
 • Pasientskadeansvaret, oversikt over ansvarsmodellene
 • Når kan virksomheter komme i ansvar vs. privatpersoner?
 • Valgadgang mellom ulike ansvarsgrunnlag. Viktig å huske på
 • Andre ansvarsgrunnlag; nyhetsoversikt basert på analysene i Erstatningsrett – en lærebok (Kjelland 2019)

Sentrale ansvarsgrunnlag.png

Leksjon 3 Årsakssammenheng og bevis – generelle prinsipper

 • Et todelt årsakskrav; «samvirkende» og «konkurrerende» årsaker
 • Årsaksvurderingens kronologi – presentasjon av et hjelpeskjema
 • Generelle regler om årsakssammenheng, som dermed også gjelder ved omsorgssvikt, voldsskader og andre krenkelser 
 • Sårbarhetsprinsippet – når gjelder det og hvor langt rekker det? PRO-tip
 • Erstatningansvarets grenser: Uvesentlighetslæren og adekvanslæren. PRO-tip
 • Når sykdom hevdes å ville komme inn som en konkurrerende årsak: tidsavgrensning av ansvaret
 • Generelle bevisprinsipper; forholdet til NAVs årsaksvurderinger

Hjelpeskisse over årsaksvurderingens kronologi.jpg

Leksjon 4 Årsakssammenheng og bevis – vanskelig konstaterbare skader med vekt på nakkeslengskader

 • Presentasjon av«de fire vilkår»
 • Anvendelsesområdet for de fire kriteriene: Kan de anvendes utenfor nakkeslengskader, og i så fall på hvilken måte? Innblikk i rettspraksis og presentasjon av et domshefte
 • Juridisk-medisinsk gjennomgang av
  1. skadeevne-kriteriet
  2. akuttsymptomkravet
  3. brosymptomktavet
  4. forenlighetskriteriet
 • Kort om årsaksvurderinger ved PTSD
 • Viktige å huske på ved bruk av medisinsk sakkyndige. Tolkning av Standardmandatet i NOU 2000: 23

Leksjon 5 Erstatningsutmåling

 • Oversikt over erstatningspostene
 • De fire grunnleggende utmålingsprinsippene
 • Hovedlinjene ved utmåling av 
  1. Merutgifter, herunder behandlingsutgifter 
  2. Inntektstap i og utenfor yrkesskader
  3. Hjemmearbeidstap. Nyere tendenser
  4. Barneerstatning (NY og gammel modell)
  5. Forsørgertap; hovedtrekk i tapselementene
  6. Tort og svie; oppreisningserstatning i og utenfor normerte områder
  7. Tapt livsutfoldelse (menerstatning)
  8. Pårørendes/nærståendes tap
 • Underveis i gjennomgangen beskrives de sentrale lovreglene og dommene, i tillegg presentasjon av hjelpeskjemaer og domshefte

Erstatningspostene, en oversikt.png

Leksjon 6 Enkelte fellesspørsmål

Deltakerne kan spille inn hva som særskilt ønskes belyst av bl.a.:

 • Avkortning i erstatningen ved skadelidtes medvirkning
 • Passiv identifikasjon – må etterlatte tåle avkortning i lys av nyere høyesterettspraksis?
 • Lemping
 • Flere skadevoldere og solidaransvar; nye lovregler
 • Hovedtrekk i reguleringen av gjenåpning og etteroppgjør

Medvirkningsvurderingens kronologi

Sesjon 7 Veiledning, med svar på oppsamlede spørsmål

 • Deltakerne kan stille generelle spørsmål som relaterer seg til de temaene som er blitt gjennomgått
 • Veiledningen er i utgangspunktet enkeltvis (30 min. per deltaker), med mindre alle deltakerne er enige om fellesgjennomgang
 • Veiledningen kan legges til samme dag som forelesningen, eller det kan avtales gjennomgang som skjer innen 2 uker fra forelesningen

kisspng-question-information-technology-oxygen-tour-koh-ta-5ae2801cb1f7e8.150807991524793372729.png

Kursbevis

 • Deltakerne tildeles kursbevis, som tilsendes som PDF for egenrapportering av kurstimer
 • Tilbakemeldinger på kurset

Kursbevis. illustrasjonsbilde. Onboardingkurs.png

Kurset gir også prøvetilgang til

Personskade Portalen

et effektiviserende verktøy for alle som arbeider med personskaderett 

Personskade Portalen drives av Lexia Education i samarbeid med Jussystemer AS. Portalen er et praktisk rettet saksbehandlingsverktøy. Portalen oppdateres hver 14. dag og inneholder følgende for å effektivisere saksbehandlingen: 

 • Redaksjonelt utvalgte kilder, med koblinger til Lovdata Pro
 • Kildene er tematisert og på annen måte strukturert
 • Tematiserte dommer, med uthevninger av det viktige
 • E-bok med ulike nivåer
 • Forklaringsvideoer
 • Hjelpedokumenter, oppdaterte og nedlastbare

Alt samlet på sett sted!

Lexia Education i samarbeid med Jussystemer logo.png

kisspng-news-media-newspaper-advertising-information-news-icon-5b16ba0dee4777.261589061528216077976
Nyere rettspraksis & andre nyheter
ebook-ansia-gratis
E-bøker med forklaringsvideoer
Dokument med forstørrelsesglass
Tematiserte domssitater med uthevninger av nøkkelord
Lovdata
Domssamlinger (Lovdata Pro)
Verktøy
Hjelpedokumenter & saksbehandlingsverktøy
film 3
Forklaringsvideoer med erfarne forelesere