Arbeidsgiveransvaret

– oversikt over sentrale vilkår og praksis

På denne forelesningen lærer du: Hovedtrekkene i arbeidsgiveransvaret, slik dette er utviklet gjennom høyesterettspraksis og juridisk teori. Det gis også en kort belysning av tilstøtende ansvarsmodeller, og hvordan valget av ansvarsgrunnlag klan ha betydning for erstatningsutmålingen. Sentrale temapunkter er 

  • arbeidstaker- og arbeidsgiverbegrepet; avgrensningen mot selvstendig næringsdrivende og frilansere
  • grunnvilkåret om arbeidstakers uaktsomhet
  • nyanser i culpanormen; fra mild norm til strengt profesjonsansvar
  • ytterrammen av ansvaret; når er man utenfor det arbeidsgiver med rimelighet kunne vente?
  • eksempler fra praksis, herunder om skolemobbing i lys av Mobbedom II (Rt. 2012 s. 146) og etterfølgende praksis 
  • forholdet til andre ansvarsgrunnlag, og noen refleksjoner over eventuelle betydningen for erstatningsutmålingen
Arbeidsgiveransvar Hero NY2

Nøkkelinfo

Målgruppe: Advokater/advokatfullmektiger, saksbehandlere

Gjennomføring: Videokonferanse eller tilstedeværelse

Mulighet for aktiviserende oppgaver: JA

Kursmateriale (digitalt): JA

Varighet: normalt 35 min. Kan innskrenkes til 20 min

Onlinekurs som repetisjonsverktøy: JA, hvis det gjennomføres som videokonferanse

Kursbevis: JA

Forskningsbasert: JA

Relaterte forelesninger

Denne forelesningen settes ofte sammen med disse andre foredragene:

  • Bilansvaret
  • Yrkesskadeansvaret, oversiktsforelesningen
  • Hovedlinjene i erstatningsutmålingen

Foreleser: Morten Kjelland 

er professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Kjelland er født i 1972, cand. jur. 2000 og dr. juris 2008. Han har fra 1999–2000 vært vitenskapelig assistent ved Institutt for rettssosiologi, og i perioden 2004–2011 vært stipendiat og postdoktor ved Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo. Kjelland har vært fagsekretær for Personskadeserstatningsutvalget (2008–2011), herunder en periode på fulltid etter oppdrag fra Justisdepartementets lovavdeling. Morten Kjelland har tidligere arbeidet som juridisk utreder hos advokatfirmaet Ness & Co (2001–2002) og advokatfirmaet Riisa & Co (2002–2003).

Kjelland underviste i erstatningsrett ved Høgskolen i Lillehammer i perioden 2014–2017, og fra 2017 har han vært professor II ved Universitetet i Sørøst-Norge.