Lexia Education

Leverandør av juridiske kurs og digitale produkter


< Se alle våre kurs
LIVEKURS I ERSTATNINGS- OG FORSIKRINGSRETT

Grunnkurs i personskadeerstatning

Professor Morten Kjelland Les mer

3750 kr | Fra 1-4 personer | Tidspunkt etter avtale 

4 juridiske timer | Innføringskurs | Kursmateriale og kursbevis

Målgruppe: Advokater/advokatfullmektiger, saksbehandlere m.fl.


Dette ajourføringskurset tar opp temaer slik som 

 • Sentrale begreper i moderne erstatningsrett
 • Grunnleggende hensyn i erstatningsretten
 • Bilansvaret - yrkesskadeansvaret - pasientskadeansvaret - arbeidsgiveransvaret mv.
 • Årsakssammenheng og adekvans
 • Generelle utmålingsprinsipper
 • Utmåling av personskader; økonomiske og ikke-økonomiske tap
 • Utmåling av tings- og formuesskader
 • Skadelidtes medvirkning (avkortning)
 • Gjenåpning/etteroppgjør
Mer info og påmelding
Onboardingkurs

E-KURS I ERSTATNINGSRETT- OG FORSIKRINGSRETT

Barneerstatning

Advokat Anne Grethe Kjelland

1450 kr eks. mva. | For medlemmer av Personskadeportalen: kr 0

2 juridiske timer | Innføringskurs | Kursmateriale og kursbevis

Målgruppe: Advokater, saksbehandlere, dommere m.fl.


Kurset gir en grundig innføring i vilkår og utmåling av barneerstatning med vekt på den nye bestemmelsen i skadeserstatningsloven § 3-2a. Bestemmelsens virkeområde er utvidet ved lovendringen ved at også utmåling av erstatning for alle typer voldsofferskader nå omfattes av skadeserstatningsloven § 3-2a.

Kurset er praktisk rettet med innlagte øvingsoppgaver, og passer for alle som arbeider med barn og unge voksne som er påført skader enten i ulykker, vold, mobbing eller ved omsorgssvikt.

Mer info og bestilling

Oppreisningserstatning ved fysiske og psykiske krenkelser

Professor Morten Kjelland

1950 kr eks. mva. | For medlemmer av Personskadeportalen: kr 0

4 juridiske timer | Innføringskurs | Kursmateriale og kursbevis

Målgruppe: Advokater, saksbehandlere, dommere m.fl.


I dette kurset vil du få en grunnleggende innføring i reglene om oppreisning etter fysiske og psykiske krenkelser i skadeserstatningsloven § 3-5. Kurset tar opp både vilkårene for oppreisningsansvar og utmålingen av oppreisningserstatningen. I tillegg inneholder beskrives utvalgte typesituasjoner, med vekt på oppreisning etter trafikkskader. Denne delen inneholder også hjelpeskisser mv. som systematiserer rettspraksis. Videre belyses oppreisning ved andre typesituasjoner som vold i og utenfor nære relasjoner, samt oppreisning etter seksuelle krenkelser mot barn.

Modul 1. Introduksjon til personskaderetten l Modul 2. Inngangskriteriene l Modul 3. «Kan»-vurderingen l Modul 4. Skjønnsmessig utmåling l Modul 5. Normert oppreisning l Modul 6. Enkelte felles utmålingsspørsmål l Modul 7. Refleksjoner

Mer info og bestilling

Frister i personskadesaker

– oversikt over regelverk, med vekt fra starttidspunktet for fristene

Advokat Eivind Grand, Protector forsikring (les mer)

1450 kr eks. mva. | For medlemmer av Personskadeportalen: kr 0

2 juridiske timer | Innføringskurs | Kursmateriale og kursbevis

Målgruppe: Advokater, saksbehandlere, dommere m.fl.


I dette kurset vil du få en oversikt over reglene om frister i personskadesaker, både generelle frister og de mer spesielle. Presentasjonen belyser de ulike reglenes virkeområde og materielle innhold, med gjennomgang av sentrale lovregler, rettspraksis og andre rettskilder. Det fokuseres på oversikt og systematikk, slik at du får innsikt i hvilke frister som er viktige i de ulike typene saker. Du vil få en nærmere gjennomgang av det kompliserte regelverket, enkelt forklart og med integrerte hjelpeskisser, figurer og oppsummeringer. Det gis også tips for saksbehandlingen, som ledd i å gjøre kurset praktisk vinklet.

Modul 1. Meldefrist og klagefrist, FAL §§ 8-5 og 18-5 l Modul 2. Foreldelse l Modul 3. Varslingsplikt for foreldelse l Modul 4. Oppsummering

Mer info og bestilling

Webinaropptak: Nyhetsoppdatering i forsikringsrett, året 2020

Avholdt 21. januar 2021

Advokat Linn Kvade Rannekleiv (les mer) og advokatfullmektig Tobias Behncke (les mer), Advokatfirmaet Arntzen de Besche

2 juridiske timer | Ajourføringskurs | Kursmateriale og kursbevis

Målgruppe: Advokater, saksbehandlere, dommere m.fl.


Dette ajourføringskurset tar opp temaer slik som 

 • Trender og utviklingstrekk

 • Ny lovgivning av interesse

 • Rettspraksis og nemndspraksis

 • Tolkning av sentrale begreper

 • Brudd på opplysningsplikt

 • Oppgjørsavtaler og renter

Påmelding (for medlemmer) Mer info og bestilling av portalen

Webinaropptak: Nyhetsoppdatering i forsikringsrett, året 2020

Avholdt 21. januar 2021

Advokat/partner Erik Fjeldstad (les mer) og advokat/partner Karoline Stenberg (les mer),  Advokatfirma Kogstad Lunde & Co

2 juridiske timer | Ajourføringskurs | Kursmateriale og kursbevis

Målgruppe: Advokater, saksbehandlere, dommere m.fl.


Dette ajourføringskurset tar opp temaer slik som 

 • Forsikringssvindel

 • 6-månedersfristen i FAL

 • Oppgjørspraksis MVA fradrag

 • Vilkårstolkning, dekningsomfang

 • Vilkårstolkning

 • Skade oppstått i forsikringstiden

 • Utsettelse av gjennomføringsfrist

 • Avkortning ved naturskade

 • Unntak fra forsikringsdekning

 • Skadelidtes tapsbegrensningsplikt
 • Utvalgte avgjørelser FinKN
 • Ulovlig interesse
 • Ulykkesbegrepet i ulykkesforsikring
 • Covid-19 og reiseforsikring
 • Selskapets reklamasjonsplikt
 • Fremkalling av forsikringstilfellet
Påmelding (for medlemmer) Mer info og bestilling av portalen

 • Lexia Education

  “Nyhetsportalen gir ajourføringskurs med faglig oppdatering på høyt nivå innenfor sentrale rettsområder til en rimelig pris. For meg har det fungert spesielt godt at lengden på hvert kurs er optimalt tilpasset en hektiske hverdag, slik at de er enkle å gjennomføre ved siden av ordinære arbeidsoppgaver. Alle kurstimer gir etterutdanningstimer hos advokatforeningen. Den digitale løsningen fungerer enkelt og greit uten kompliserte prosedyrer. I etterkant av kurset ligger både opptak av foredragene og kursmateriell tilgjengelig på Nyhetsportalen for senere oppslag og nytte.”

  Advokat, Advokatfirmaet Robertsen AS

 • Lexia Education

  “Lexia Education gjør det enkelt for meg å holde meg oppdatert innen ulike rettsområder. Høy kvalitet på kursarrangørene. I tillegg er det flott at kursene gir etterutdanningstimer. Anbefales virkelig!”

  Advokatfullmektig

 • Lexia Education

  “Jeg er strålende fornøyd med Lexia sine kurs. De er svært aktuelle for å holde seg oppdatert på rettsområdene man jobber med, men også for å få innblikk i andre rettsområder. Ved å følge flere av kursene får man en bred og samlet oppdatering. Også veldig fint med gjennomgangene av ny rettspraksis og lovendringer. Anbefales”

  Advokatfullmektig, Askø Advokatfirma

 • Lexia Education

  “Nyhetsportalen har svært relevante kurs med solide foredragsholdere, og er en enkel og rimelig måte å holde seg faglig ajour på.”

  Advokat, Advokatene Graasvold & Stenvaag

 • Lexia Education

  “Ansvarskurset til Morten Kjelland er oversiktlig og lærerikt, og tar for seg sentrale emner innen erstatningsretten og. Et supert verktøy for alle som arbeider innen personskader. Kurset er pedagogisk og lett å følge, da oppdelingen av hvert emne gjør gjennomgangen oversiktlig og ryddig. Det er enkelt å finne tilbake til temaer du kanskje vil se på igjen, emnene blir grundig gjennomgått og hver leksjon er supplert med sentrale rettskilder. Jeg kan absolutt anbefale kurset.”

  Advokatfullmektig, Codex Advokat

 • Lexia Education

  “Anne Grethe Kjelland gir på kurset «NY Barneerstatning» en oversiktlig og meget pedagogisk fremstilling av både gammel og ny skl. § 3-2 a samt de sentrale hensyn og formål bak lovendringen. Foredraget er delt inn i flere kortere leksjoner som gjør det enkelt å følge med og å ta pauser ved behov. Kursets relevante oppgaver forsikrer deg om at du har forstått utmålingsreglene. Kurset kan anbefales på det varmeste!”

  Advokatfullmektig

 • Lexia Education

  “Har nettopp sett kurset «Trygd i EØS» med trygderettsdommer Øyvind Bø. Anbefales! Gir deg en grei innføring i viktige juridiske spørsmål, inkludert trygd og pensjoner.”

  Jurist og økonom

 • Lexia Education

  “Jeg har nettopp gjennomført online- kurset Sivilprosess i et nøtteskall holdt av Jørgen Vangsnes. Kurset gir en poengtert og pedagogisk innføring i de grunnleggende reglene i tvisteloven og hensynene som ligger bak dem. Oppdelingen av kurset i flere leksjoner gjør kurset oversiktlig, og man kan enkelt gå tilbake til emner det er ønskelig å se på igjen. I hver leksjon er det i tillegg vist til supplerende rettskilder, så det er enkelt med fordypning. Kurset kan absolutt anbefales.”

  Politiadvokat, Oslo politidistrikt

 • Lexia Education

  “Kurset er i en oversiktlig og enkelt form.
  Beate har en tydelig og enkel måte å formidle pensjon på.
  Det er som å få en privat foredragsholder som genuint utstråler et ønske om at nettopp du skal forstå.
  Her lærte jeg mye på kort tid.”

  Leder Personforsikring

 • Lexia Education

  “Professor dr juris Morten Kjelland har forfattet nett baserte kurs om personskade erstatning, som er lettfattelig, og som er av meget høy faglig kvalitet.
  Jeg vil på det sterkeste anbefale alle som arbeider med personskade erstatning å benytte seg av hans kurstilbud.”

  Advokat, Notodden

 • Lexia Education

  “Idrettsjuss er den viktigste fagkunnskapen jeg har lært på Norges idrettshøgskole. Gunnar-Martin er en enestående og inspirerende formidler av faget. Han har gitt meg innsikt og forståelse for hvilket handlingsrom du faktisk har, og hvilke «spilleregler» du må følge. Jeg vil sterkt anbefale dette kurset for ledere og tillitsvalgte i idretten, men også trenere og utøvere/spillere. Det er til stor nytte for meg i min jobbhverdag med analyse og sponsorrådgivning hos Sponsor Insight AS, og ikke minst i mitt styreverv i Skistyret i Norges Skiforbund.”

  Rådgiver, Sponsor Insight AS

Idéer til nye kurs? - Vi vil ha dine innspill!

Lexia Education arbeider systematisk for en stadig forbedret kursopplevelse 

En god kurside-bilde

Utmerket! Vi tar med oss dette i utarbeidelsen av vår kurskatalog. Hilsen Lexia Education support team