Bilansvaret

med vekt på en gjennomgang av gjer-kriteriet

 

 

Oversikt over alle kursene - Info om kurset Bilansvaret

 

GRATIS

kisspng-lock-screen-animation-computer-icons-padlock-lock-5ac35010ca6ec9.9838209515227494568292.png 

Kjøp adgang til Personskade Portalen og få tilgang til alle Lexia Educations e-kurs innen personskadeerstatning.

Filmene ligger innbakt i portalen som en del av dens mange forklaringsvideoer, og disse kan også tas som vanlig e-kurs som gir etterutdanningstimer og kursbevis som kan lastes opp på din side i Advokatforeningen. Les mer her

Om kurset

Bilansvaret, med vekt på gjer-kriteriet

Bilansvarskurset kan bestilles som et frittstående, selvstendig kurs som kan lese mer om og bestille her, eller velge å få som en del av det større kurset Ansvarsgrunnlag – med en introduksjon til personskaderetten som du kan lese mer om HER.

Bilansvarskurset omhandler blant annet lovens anvendelsesområde, ansvarssystemer, kollisjonsregelen i bilansvarsloven § 8, i tillegg til en særskilt gjennomgang av høyesterettsdommer med påvisning av sentrale trekk i utviklingen av gjer-kriteriet i bal § 4.

Innføringskurs 1 time.png

Kursholder

er professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Kjelland er født i 1972, cand. jur. 2000 og dr. juris 2008. Han har fra 1999–2000 vært vitenskapelig assistent ved Institutt for rettssosiologi, og i perioden 2004–2011 vært stipendiat og postdoktor ved Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo. Kjelland har vært fagsekretær for Personskadeserstatningsutvalget (2008–2011), herunder en periode på fulltid etter oppdrag fra Justisdepartementets lovavdeling. Morten Kjelland har tidligere arbeidet som juridisk utreder hos advokatfirmaet Ness & Co (2001–2002) og advokatfirmaet Riisa & Co (2002–2003).

Kjelland undervist i erstatningsrett ved Høgskolen i Lillehammer i perioden 2014–2017, og fra 2017 har han vært professor II ved Universitetet i Sørøst-Norge.

 

Modulene

Modul 1. Introduksjon

For å forstå erstatningsretten må man ha en oversikt over grunnleggende hensyn, begreper og rettskilder, i tillegg til kunnskap om hvordan regelsettene er plassert og strukturert innen erstatningsrettens kronologi. I denne modulen går vi gjennom alle de elementene som trengs for å introdusere personskaderetten, og ved det legges et godt grunnlag for forståelsen av både øvrige modulene i kurset.

Modul 2. Bilansvaret

Et av de mest praktisk viktigste ansvarsgrunlagene, er det lovfestede bilansvaret i bilansvarsloven (bal.) § 4. Bestemmelsen hjemler det såkalte «gjer»-kriteriet, som må tolkes i lys av en rekke høyesterettsdommer som blir gjennomgått her. Også den komplekse kollisjonsregelen i bal. § 8 blir behandlet, og bal. § 11 om alminnelig culpaansvar blir også belyst.

Modul 3. Yrkesskadeansvaret

Ser man på det store volumet av saker og dommer, omhandler et stor plager/lidelser påført under utføring av arbeid, enten i form av yrkesskader eller yrkessykdommer. Begge deler kan gi grunnlag for å etablere erstatningsansvar og begge gjennomgås i denne modulen. I tillegg belyses grunnleggende forutsetninger, blant annet inngangskriteriene om at skaden/sykdommen må være påført «i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden». De mange koblingene mot trygderetten går som en rød tråd gjennom leksjonene, som setter både dommer og trygderettskjennelser inn i et mer helhetlig system.

Modul 4. Kort om andre ansvarsgrunnlag, herunder pasientskadeansvar

Erstatningsretten rommer et mangfold av ansvarsgrunnlag. Praktisk viktig er pasientskadeansvaret, hvor både materielle og institusjonelle aspekter belyses i denne leksjonen. Den tar også for seg ulike jernbaneansvar og andre transportrettslige ansvar, samt ansvar for skader voldt av barn. Også reguleringen om skadelidtes valgrett der det foreligger samtidig oppfyllelse av flere ansvarsgrunnlag tas opp.

  

Kursmaterialet

Kurset inneholder en pakke med kursmateriale, som består at et utførlig arbeidshefte i form av en e-bok. Den omhandler de ulike ansvarsgrunnlagene, med samme vekting og systematikk som i undervisningsfilmene: Bilansvar, yrkesskadeansvar og pasientskadeansvar – i tillegg til enkelte andre ansvarsgrunnlag. Rettskildene er med andre ord tematisert. Det er også tatt inn flere bokutdrag og artikler basert på Kjellands egne arbeider. Kursmaterialet inkluderer også flere hjelpeskisser til bruk for saksbehandlingen. På slutten av hver leksjon, går Kjelland gjennom sammen med deg de sentrale deler av materialet.

 

Til deg som ønsker å få godkjent etterutdanningstimer:

Kurset avsluttes med enkelte kontrollspørsmål du finner under «Godkjenning av kurstimer» på verktøylinjen, dersom du ønsker kurstimene godkjent som etterutdanningstimer hos Advokatforeningen. Hele kurset rommer 5 juridiske timer, hvorav dette Bilansvarskurset gir 1 juridisk etterutdanningstime.

 

Med ønske om riktig godt kurs!

Lexia Education


Logo Lexia Education Til ekstern bruk.png