NY Barneerstatning

En helhetlig fremstilling med praktiske regneeksempler

Kursbeskrivelse

Kurset gir en grundig innføring i vilkår og utmåling av barneerstatning med hovedvekt på den nye bestemmelsen i skadeserstatningsloven § 3-2a, som trådte i kraft 1. mars 2018. Bestemmelsens virkeområde er utvidet ved lovendringen ved at også utmåling av erstatning for alle typer voldsofferskader nå omfattes av skadeserstatningsloven § 3-2a.

Kurset er praktisk rettet med innlagte øvingsoppgaver, og passer for alle som arbeider med skader påført barn og unge under 19 år som skyldes voldshendelse, trafikkulykke eller feilbehandling.

Pris 1450 kr eks. mva (2 timer)

Kjøp kurset nå Gratis prøvetilgang

Kursholder

Anne Grethe Kjelland er advokat. Hun har arbeidet med personskadesaker fra 1996, og holdt en rekke kurs i personskadeerstatning for advokater, dommere og spesialiserte medisinere.

Anne Grethe er kjent for å være engasjerende og har en meget god pedagogisk tilnærming.

Kurset består av sju moduler:

Modul 1. Presentasjon
Velkommen til kurs i barneerstatning ved advokat Anne Grethe Kjelland.

Modul 2. Praktisk informasjon
Her gis det praktisk informasjon om hva du finner vedlagt av kursmateriell, om godkjenning av kurstimer og hvor lenge kurset er tilgjengelig for deg.

Modul 3. Innledning

I modul 3 gis det litt bakgrunnskunnskap og det fortelles om ikraftsetting av ny bestemmelse og om overgangsregel.

Modul 4. Gammel skl. § 3-2a

I denne modulen ser vi kort på rettstilstanden slik den var før lovendringen, dels for helheten og dels for en sammenligning med den nye bestemmelsen.

Modul 5. Ny skl. § 3-2a
I modul 5 ser vi på hensyn og formål med lovendringen. Videre belyses bestemmelens utvidede virkeområde. Til slutt i denne modulen vil du se at det etter lovendringen er åpnet for å utmåle erstatning for erstatningsposter som tidligere var unntatt. 

Modul 6. Hovedlinjer i ny skl. § 3-2a

Her går vi dypere inn i vilkår og erstatningsposter i den nye bestemmelsen. 

Modul 7. Tapsberegninger

I modul 7 skal vi se konkret på hvordan inntektstapet skal utmåles etter lovendringen, illustrert med regneeksempler. Programutvikler Tom Grinaker fra Jussystemer viser hvordan forutsetningene vi har fra casene skal settes inn i Compensatio.

 

 

Noen ord om kursmaterialet:

Lovtekst og forskrift er vedlagt. I lovteksten er det satt inn hjelpepunkter for å lette oppslagene. I materialet finner du også en disposisjon og forarbeidene til ny skl. § 3-2a: Proposisjon 110 L (2014–2015).

Jeg har lagt inn noen hjelpeskisser, som du kan bruke som en rask repetisjon og sjekkliste når lærdommen skal omsettes i praksis.

Disposisjon, lovtekst og forskrift bør du skrive ut før du starter gjennomgangen i leksjonene.

Ny-barneerstatning-1066w-603h

 

Til deg som ønsker å søke om å få godkjente etterutdanningstimer:

Kurset avsluttes med enkelte kontrollspørsmål om du ønsker at kurstimene godkjennes som etterutdanningstimer hos Advokatforeningen. Kurset gir 2 juridiske etterutdanningstimer.

 

Med ønske om riktig godt kurs!

Professor dr. juris Morten Kjelland, Lexia Education