Ansvarsgrunnlag 

– og en introduksjon til personskaderetten

Kursbeskrivelse

Kurset gir først en oversikt over erstatningsrettens hovedspørsmål og begrepsapparat, samt erstatningsrettens kronologi og hovedtrekkene i rettskildebildet. Deretter gjennomgås de sentrale ansvarsgrunnlagene som må foreligge for å kunne etablere et erstatningsansvar.

Kurset inneholder utvalgte dybdemoduler, blant annet i form av en utførlig gjennomgang av bilansvaret i lys av høyesterettspraksis og trekk i rettsutviklingen. Kurset gir samlet sett en gjennomgang av over 20 høyesterettsdommer og over 40 lovbestemmelser relatert til ansvarsetablering.

Målgruppe: Advokater, saksbehandlere, dommere

Kurstype: Innføringskurs med dybdemoduler

Gratis prøvetilgang kan bestilles her

Morten Kjelland er professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo og professor II ved Universitetet i Sørøst-Norge. Kjelland har vært fagsekretær for Personskadeserstatningsutvalget (NOU 2011 nr. 16), herunder en periode på fulltid etter oppdrag fra Justisdepartementets lovavdeling. Morten Kjelland har tidligere arbeidet som juridisk utreder hos advokatfirmaet Ness & Co (2001–2002) og advokatfirmaet Riisa & Co (2002–2003). Kjelland har omfattende undervisningserfaring og skrevet flere lærebøker og artikler innen blant annet erstatningsrett, velferdsrett og helserett.

MK forelesning FU

Bestilling

Bilansvaret og yrkesskadeansvaret kan kjøpes som egne kurs

Bilansvaret – en praktisk oversikt

Kr 850

1 juridisk time

Disposisjon og lysbilder

Videoforelesning

Systematiserte bilansvarsdommer

Hjelpeskjemaer, e-bok mv.

Kursbevis

Hele startpakken

Bil- og yrkesskadeansvar, andre ansvarsgrunnlag + oversikt over personskaderetten

Kr 2990

5 juridiske timer

Disposisjon og lysbilder

Videoforelesning

Systematiserte dommer om 10 ansvarsgrunnlag

Hjelpeskjemaer, e-bok mv.

Kursbevis

Yrkesskadeansvaret – en praktisk oversikt

Kr 1450

2 juridiske timer

Disposisjon og lysbilder

Videoforelesning

Systematiserte yrkesskadedommer

Hjelpeskjemaer, e-bok mv.

Kursbevis

Nærmere om de enkelte kursdelene

gis nedenfor.

 

Dersom du vil se mer hva kurset inneholder, kan du nedenfor se noen klipp fra modulene.

E-læring.png

Modul 1: Introduksjon

For å forstå erstatningsretten må man ha en oversikt over grunnleggende hensyn, begreper og rettskilder, i tillegg til kunnskap om hvordan regelsettene er plassert og strukturert innen erstatningsrettens kronologi. I denne modulen går vi gjennom alle de elementene som trengs for å introdusere personskaderetten, og ved det legges et godt grunnlag for forståelsen av både øvrige modulene i kurset.

Blant temaene er:

Film 1.1 Grunnleggende begreper
Film 1.2 Hovedhensyn i erstatningsretten
Film 1.3 Personskadesakenes kompleksitet
Film 1.4 De tre grunnvilkårene for erstatning                                                                          Film 1.5 Erstatningsrettens kronologi

Film 1.5 Hovedtrekk i rettskildebildet

Sentrale ansvarsgrunnlag

Modul 2: Bilansvaret

Et av de mest praktisk viktigste ansvarsgrunlagene, er det lovfestede bilansvaret i bilansvarsloven (bal.) § 4. Bestemmelsen hjemler det såkalte «gjer»-kriteriet, som må tolkes i lys av en rekke høyesterettsdommer som blir gjennomgått her. Også den komplekse kollisjonsregelen i bal. § 8 blir behandlet, og bal. § 11 om alminnelig culpaansvar blir også belyst.

Blant temaene er:

Film 2.1 Bilansvarets plassering
Film 2.2 Anvendelsesområdet for bal. 1961
Film 2.3 Ansvarssystemet
Film 2.4 Utdypende om «gjer»-kriteriet (et klipp ses i videoen til høyre)                    Film 2.5 Kollisjonsregelen i bal. § 8

Film 2.6 Kort om personlig ansvar

Modul 3: Yrkesskadeansvaret

Ser man på det store volumet av saker og dommer, omhandler et stor plager/lidelser påført under utføring av arbeid, enten i form av yrkesskader eller yrkessykdommer. Begge deler kan gi grunnlag for å etablere erstatningsansvar og begge gjennomgås i denne modulen. I tillegg belyses grunnleggende forutsetninger, blant annet inngangskriteriene om at skaden/sykdommen må være påført «i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden». De mange koblingene mot trygderetten går som en rød tråd gjennom leksjonene, som setter både dommer og trygderettskjennelser inn i et mer helhetlig system.

Blant temaene er:

Film 3.1 Yrkesskadeansvarets plassering (et klipp ser du i videoen til høyre)
Film 3.2 Anvendelsesområdet for ysfl. 1989
Film 3.3 Ansvarssystemet
Film 3.4 Utdypende om bedriftsvilkårene                                                                                Film 3.5 Listesykdommer og sikkerhetsventil

Film 3.6 Kort om melding om yrkesskade 

Modul 4: Kort om andre ansvarsgrunnlag, herunder pasientskadeansvar

Erstatningsretten rommer et mangfold av ansvarsgrunnlag. Praktisk viktig er pasientskadeansvaret, hvor både materielle og institusjonelle aspekter belyses i denne leksjonen. Den tar også for seg ulike jernbaneansvar og andre transportrettslige ansvar, samt ansvar for skader voldt av barn. Også reguleringen om skadelidtes valgrett der det foreligger samtidig oppfyllelse av flere ansvarsgrunnlag tas opp.

 

Blant temaene er:

Film 4.1 Ansvarsmodellene ved pasientskader
Film 4.2 Institusjonelle forhold ved pasientskader
Film 4.3 Barn og foreldres erstatningsansvar
Film 4.4 Transportrettslige erstatningsansvar                                                                        Film 4.5 Enkelte andre ansvarsgrunnlag

Film 4.6 Kombinerte ansvarsgrunnlag

nyforsidelieksjon4, ansvarskurs til salgsside

Kursmateriale

Kurset inneholder en pakke med kursmateriale, som består at et utførlig arbeidshefte i form av en e-bok. Den omhandler de ulike ansvarsgrunnlagene, med samme vekting og systematikk som i undervisningsfilmene: Bilansvar, yrkesskadeansvar og pasientskadeansvar – i tillegg til enkelte andre ansvarsgrunnlag. Rettskildene er med andre ord tematisert. Det er også tatt inn flere bokutdrag og artikler basert på Kjellands egne arbeider. Kursmaterialet inkluderer også flere hjelpeskisser til bruk for saksbehandlingen. På slutten av hver leksjon, går Kjelland gjennom sammen med deg de sentrale deler av materialet. Filmsnutten til høyre gir et innblikk (uten lyd).

Logo_Lexia_Education.png