Alminnelig strafferett

– en praktisk innføring

Kursbeskrivelse

I dette kurset vil du få en innføring i den alminnelige strafferetten, med utgangspunkt i straffeloven 2005. Hovedvekten i fremstillingen er lagt på de generelle vilkårene for straffansvar som har størst betydning i praksis, i lys av nyere avgjørelser fra Høyesterett. Du vil få en oversikt over det strafferettslige legalitetsprinsippet, den alminnelige rettsstridsreservasjonen, skyldkravet, tilregnelighetsreglene, samt reglene om forsøk og medvirkning.

Kr 1950 eks. mva

Kjøp kurset nå Gratis prøvetilgang

Kursholder

Thomas Frøberg ble master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo i 2008 og ph.d. samme sted i 2014 på en avhandling om juridisk metode. 

Frøberg er jurist ved Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg og har tidligere vært kst. førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet. Han har skrevet en rekke artikler innenfor strafferett og straffeprosess og har undervist i disse fagene ved Universitetet i Oslo. 

Modulene

Modul 1. Grunnleggende strafferett

I denne modulen gis det en oversikt over strafferetten og det strafferettslige regelverket. Videre ses det nærmere på innholdet i legalitetsprinsippet og den alminnelige rettsstridsreservasjonen.

Modul 2. Skyldkravet

Her belyses innholdet i begrepene forsett og uaktsomhet. Det ses videre på kravet om skylddekning med hensyn til faktum (faktisk uvitenhet) og rettsreglene (rettslig uvitenhet). 

Modul 3. Tilregnelighet. Rus og straffansvar

I denne modulen gis det en oversikt over reglene om strafferettslig tilregnelighet. Videre ses det på særreglene som gjelder der gjerningspersonen har vært selvforskyldt beruset

Modul 4. Forsøk

I denne modulen behandles reglene om forsøk og tilbaketreden fra forsøk. Fremstillingen belyses også her med nyere høyesterettspraksis.

Modul 5. Medvirkning

I denne modulen gis det en oversikt over reglene om medvirkning til straffbare handlinger, herunder medvirkning ved unnlatelse (passiv medvirkning). Videre belyses forholdet mellom hovedmann og medvirker, med særlig vekt på reglene om forsøk og tilbaketreden fra forsøk på medvirkning. 

Disposisjon

Kursmaterialet

Kursmateriellet inkluderer en nedlastbar disposisjon, hjelpeskisser og Thomas Frøbergs artikkel «Nyere praksis om det strafferettslige legalitetsprinsippet».

 

Til deg som ønsker å søke om å få godkjente etterutdanningstimer:

Kurset avsluttes med enkelte kontrollspørsmål om du ønsker at vi søker kurstimene godkjent som etterutdanningstimer hos Advokatforeningen. Kurset kan søkes godkjent med 3 juridiske timer.


Med ønske om godt kurs!

Lexia Education

Logo-Lexia-Education