Nedbemanning og omstilling

Kursholder

Trude Stormoen har arbeidet som advokat siden 2002 i ulike advokatfirma. Hun har også vært advokat i Finansklagenemnda (2012-2013), før hun i 2013 ble partner i Langseth Advokatfirma SA. Stormoen bistår arbeidsgivere ved omstillings- og nedbemanningsprosesser. Hun bistår også tillitsvalgte og ansatte, og prosederer arbeidstvistsaker for domstolene.

Hun benyttes som ekstern veileder og sensor for studenter ved masterstudiet i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Hun benyttes som foredragsholder og underviser ved Jusutdanningen AS.

Formål og innhold

Kurset tar for seg regelverket og fremgangsmåten ved oppsigelser som følge av nedbemanninger eller omstillinger i virksomheten. Kurset gir relevant og praktisk informasjon til advokater, advokatfullmektiger, lederer og andre som er involvert i omstillingsprosesser. Ved å gjennomføre kurset, lærer du om de grunnleggende hensyn som må ivaretas, og de lovregler som må følges for at oppsigelsene skal være gyldige, og hvordan prosessen skal gjennomføres fra A til Å.

Kurset egner seg for advokater og advokatfullmektiger uten dybdekunnskap om arbeidsrett, samt ledere og andre og tillitsvalgte.

Kurset består av fem moduler:

Modul 1. Krav til saklig grunn for oppsigelse

Ansatte kan ikke sies opp uten saklig grunn, og i modul 1 gjennomgås hvordan arbeidsgiver skal sørge for at saklighetskravet ivaretas. Du lærer også om plikten arbeidsgiver har til å vurdere «annet passende arbeid», samt plikten til å foreta en interesseavveining mellom bedriftens behov og ulempene for den ansatte.

 

Modul 2. Nærmere om utvelgelsen

Hvem av de ansatte som skal sies opp må nøye vurderes, og utvelgelsen må være saklig. I modul 2 Lærer du om i kravene til utvelgelseskrets og utvelgelseskriterier. Ansiennitet behandles særskilt. Kan dette fravikes?

 

Modul 3. Oversikt over saksgangen frem til oppsigelse

I Modul 3 gjennomgår vi saksgangen fra A til Å, herunder krav til oppsigelsen. Du får praktiske råd om gjennomføringen av prosessen.

 

Modul 4. Etter oppsigelsen

Arbeidsmiljøloven gir den ansatte rettigheter også etter oppsigelsen er foretatt. Fortrinnsretten til ny stilling gjennomgås. Du lærer også om forhandlingsretten og den ansattes rett til å stå i stilling.

 

Modul 5. Sluttavtaler

Ved overtallighet og planlagte større endringer i en virksomhet, er det i praksis ulike former for frivillige fratredelsesavtaler som benyttes. I modul 5 gjennomgås hva som kan og bør avtales i en sluttavtale.

Noen ord om kursmaterialet:

Lovtekst og forskrift er vedlagt. I lovteksten er det satt inn hjelpepunkter for å lette oppslagene. I materialet finner du også en disposisjon og forarbeidene til ny skl. § 3-2a: Proposisjon 110 L (2014–2015).

Jeg har lagt inn noen hjelpeskisser, som du kan bruke som en rask repetisjon og sjekkliste når lærdommen skal omsettes i praksis.

Disposisjon, lovtekst og forskrift bør du skrive ut før du starter gjennomgangen i leksjonene.

 

Til deg som ønsker å søke om å få godkjente etterutdanningstimer:

Kurset avsluttes med enkelte kontrollspørsmål om du ønsker at vi søker kurstimene godkjent som etterutdanningstimer hos Advokatforeningen. Kurset søkes godkjent med x kurstimer.

 

Med ønske om riktig godt kurs!

Professor dr. juris Morten Kjelland, Lexia Education