Nyhetsportalen

medlemmer fra hele landet, alltid faglig oppdatert

 


Nyhetsportalen

Dette er Nyhetsportalen!

Faglig oppdateringer med prisvennlige og praktisk vinklede digitale kurs

Nyhetsportalen drives av Lexia Education i samarbeid med Jussystemer AS. Portalen gir deg ajourføringskurs på 2 x 45 min. to ganger per år innen et bredt spekter av rettsområder.


Priser og vilkår: kr 1199 eks. mva. per bruker per år. Det du kjøper da er tilgang til selve portalen for 2021, som gir deg tilgang til alle høstkursene i portalen (vårkursene blir liggende). Melder du deg på flere Nyhetsportalkurs, betaler du altså ingen ekstra kursavgift. For firmarabatt (flere enn 50 brukere), kontakt oss. Vilkårene finner du her.

I videoen på rundt halvannet minutt får du et raskt innblikk i hva Nyhetsportalen er.

Medlemmer fra hele landet, alltid faglig oppdatert

Juss er «ferskvare» og krever løpende fagoppdateringer

Nyhetsportalen gir deg enkel tilgang til drives av Lexia Education i samarbeid med Jussystemer AS. Portalen gir deg ajourføringskurs på 2 x 45 minutter to ganger per år innenfor et bredt spekter av rettsområder.

 • Livestreamede nyheter med mulighet for å stille spørsmål til foredragsholder
 • Redigerte webinaropptak som kan ses i etterkant og benyttes som oppslagsverk
 • Lysbilder og eventuelt annet kursmateriell
 • Juridiske etterutdanningstimer & digitalt kursbevis

Velkommen! Advokat Anne Grethe Kjelland, daglig leder av Lexia Education

Anne-Grethe-Kjelland-foran-rosa-tre-edited    Lexia Signatur SVART GIF.gif

 GIF rød sirkel live De tre førstkommende Lexia-kursene

(oversikten viser også frittstående kurs utenfor de som inngår i Nyhetsportalen)

 • (2 hrs)
  Nyhetsoppdatering i Asyl- og utlendingsrett 19. august kl 10-12

  Øyvind Dybvik Øyen, seniorrådgiver i Utlendingsnemnda

  Les mer
 • (2 hrs)
  Nyhetsoppdatering i Asyl- og utlendingsrett 19. august kl 10-12

  Øyvind Dybvik Øyen, seniorrådgiver i Utlendingsnemnda

  Program & temaer som belyses:

  Sur place-aktivitet i Norge

  Konvertering

  Les mer...

  Øyvind Dybvik Øyen, seniorrådgiver i Utlendingsnemnda

  Program & temaer som belyses:

  Sur place-aktivitet i Norge

  Konvertering

  Tilbakekall av tillatelser

  Nyere rettspraksis

  Les mindre
  Registrer Les mer
 • (2 hrs)
  Nyhetsportalen: Nyhetsoppdatering i helserett 26. august kl 10-12

  Advokat Kari Paulsrud, Kindem & Co

  Les mer
< Til toppen av siden
Asyl- og utlendingsrett

Livekurs: Nyhetsoppdatering i asyl- og utlendingsrett

19. august 2021 kl. 10.00-12.00

Øyvind Dybvik Øyen, seniorrådgiver i Utlendingsnemnda Les mer

Program & temaer som belyses:

 • Sur place-aktivitet i Norge

 • Konvertering

 • Tilbakekall av tillatelser

 • Nyere rettspraksis

1199 kr eks. mva. | For medlemmer av Nyhetsportalen: kr 0

2 juridiske timer | Ajourføringskurs | Kursmateriale og kursbevis

Øyen NP
Bildetekst via Word 2021 NY4
Bestill Nyhetsportalen Påmelding Lysbilder Påmeldingsstatus Godkjenningstest Kursbevis Se alle våre kurs i asyl-/utlendingsrett

Webinaropptak: Nyhetsoppdatering i asyl- og utlendingsrett, året 2020

Avholdt 19. januar 2021

Øyvind Dybvik Øyen, seniorrådgiver i Utlendingsnemnda Les mer

Program & temaer som belyses:

 • Innledning og generelt om 2020
 • Nye rettsavgjørelser i asylretten
 • Rundskriv og retningslinjer
 • Bortvisning
 • Oppholdssaker, au pair-ordningen
 • Statsborgerskap og avsluttende oppsummering
Tekstboks-NP-mai-160521-edited
Bestill Nyhetsportalen Webinaropptak Lysbilder Godkjenningstest Kursbevis Se alle våre kurs i asyl-/utlendingsrett
Helserett

Livekurs: Nyhetsoppdatering i helserett

26. august 2021 kl. 10.00-12.00

Advokat Kari Paulsrud, Kindem & Co (les mer)

Program & temaer som belyses:

 • Endringer i reglene om plikt til å besvare henvendelser om kvalitet og pasientsikkerhet, godkjenningsmodell for fritt brukervalg og krav til samarbeidsavtalen mellom kommuner og helseforetak
 • Endringer i helsepersonelloven og pasientjournalloven om bruk av helseopplysninger for å lette samarbeid og læring
 • Status i arbeidet med tvangsbegrensningsloven
 • Prioriteringskriterier i helse- og omsorgstjenesten og tannhelsetjenesten
 • Endringer i helsepersonelloven, pasient- og brukerrettighetsloven om administrative reaksjoner og tilsynsmyndighetenes saksbehandling av henvendelser om pliktbrudd
 • Avgjørelser fra Statens Helsetilsyn og Helsepersonellnemnda
 • Rundskriv og annet nytt fra Helsedirektoratet
Paulsrud
Tekstboks-NP-mai-160521-edited
Bestill Nyhetsportalen Påmelding Lysbilder Påmeldingsstatus Godkjenningstest Kursbevis Se alle våre kurs i helserett

Webinaropptak: Nyhetsoppdatering i helserett, året 2020

Avholdt 12. januar 2021

Anne Kjersti Befring, førsteamanuensis UiO Les mer

Program & temaer som belyses:

 • Velkomst og grunnleggende om helseretten

 • Rettsutviklingen

 • Om lovgivningen, kategorisering og kompleksitet

 • Helserettens grunnprinsipper

 • Særskilt om GDPR og personvern

 • Systemansvar og personlig ansvar

 • Behandlerrelasjonen og endringer i Helseretten i 2020

 • Om pandemien

Tekstboks-NP-mai-160521-edited
Bestill Nyhetsportalen Webinaropptak Lysbilder Godkjenningstest Kursbevis Se alle våre kurs i helserett
Fast eiendom og entreprise

Livekurs: Nyhetsoppdatering i fast eiendom og entreprise

9. september 2021 kl. 10.00-12.00

Advokatene Halvor Mathisen (les mer) og Øystein Myre Bremset (les mer), BAHR

Program & temaer som belyses:

 • Nytt fra Høyesterett
 • Ny lagmannsrettspraksis
 • Ny lovgivning
 • Nye relevante forskrifter
 • Nyheter fra standardiseringsarbeid

1199 kr eks. mva. | For medlemmer av Nyhetsportalen: kr 0

2 juridiske timer | Ajourføringskurs | Kursmateriale og kursbevis

NP 090921 NY
Bildetekst via Word 2021 NY4
Bestill Nyhetsportalen Påmelding Lysbilder Påmeldingsstatus Godkjenningstest Kursbevis Se alle kurs i fast eiendom/entreprise

Webinaropptak: Nyhetsoppdatering i fast eiendom og entreprise, året 2020

Avholdt 13. januar 2021

Advokat Kitty Moss Sørensen, Codex Advokat Oslo Les mer

Program & temaer som belyses:

 • Jordskifte

 • Servitutter

 • Plan og bygningsrett

 • Eiendomsrett/Bruksrett/Grenser

 • Ekspropriasjon

 • Ekstinksjon/Hevd/Alders tids bruk

 • Ferdselsrett

 • Tinglysning

 • Tomtefeste
Tekstboks-NP-mai-160521-edited
Bestill Nyhetsportalen Webinaropptak Lysbilder Godkjenningstest Kursbevis Se alle kurs i fast eiendom/entreprise

Selskapsrett

Livekurs: Nyhetsoppdatering i selskapsrett

23. september 2021 kl. 10.00-12.00

Advokat Eyvind Sandvik (les mer) og advokatfullmektig Lisa Marie F. Holmen (les mer), Arntzen de Besche Advokatfirma

1199 kr eks. mva. | For medlemmer av Nyhetsportalen: kr 0

2 juridiske timer | Ajourføringskurs | Kursmateriale og kursbevis


Program & temaer som belyses:

 • Prop. 140 L (2020–2021) om endringer i foretakslovgivningen
 • Prop. 136 LS (2020–2021) om forvalterregistrerte aksjer
 • Brexit – selskapsrettslige konsekvenser
 • Ny revisorlov
 • Lederlønn i børsnoterte selskaper
 • Ny rettspraksis og nye forvaltningsuttalelser
 • Adgangen til å skrive opp pålydende på aksjene i overtakende selskap ved fusjon og fisjon
Bilder til nye NP-sider
Bildetekst via Word 2021 NY4
Bestill Nyhetsportalen Påmelding Lysbilder Påmeldingsstatus Godkjenningstest Kursbevis Se alle våre kurs i selskapsrett

Webinaropptak: Nyhetsoppdatering i selskapsrett, året 2020

Avholdt 18. januar 2021

Nanette Arvesen (les mer) og Stig Berge (les mer)

1199 kr eks. mva. | For medlemmer av Nyhetsportalen: kr 0

2 juridiske timer | Ajourføringskurs | Kursmateriale og kursbevis

Målgruppe: Advokater, dommere m.fl.

Webinaropptak fra Nyhetsportalen 18.1.2021


Dette ajourføringskurset tar opp temaer slik som 

 • Velkomst og koronaregler

 • Om lederlønninger

 • Bærekraft og EU

 • Lojalitet i aksjonærforhold og HR-2020-1947-A

Tekstboks-NP-mai-160521-edited
Bestill Nyhetsportalen Webinaropptak Lysbilder Godkjenningstest Kursbevis Se alle kurs i selskapsrett
Arbeidsrett

Livekurs: Nyhetsoppdatering i arbeidsrett

14. oktober 2021 kl. 10.00-12.00

Advokat Ove André Vanebo, Kluge Les mer

1199 kr eks. mva. | For medlemmer av Nyhetsportalen: kr 0

2 juridiske timer | Ajourføringskurs | Kursmateriale og kursbevis


Program & temaer som belyses:

 • Nye pensjonsregler
 • Korona-tilknyttede endringer og videreføring/endring etter pandemien
 • Permittering, dagpenger, omsorgsdager
 • Nye regler om åpenhet knyttet til ledende personers godtgjørelser (i ASA)
 • Nyere høyesterettspraksis og lagmannsrettspraksis
 • Personvern
Bilder til nye NP-sider (1)
Bildetekst via Word 2021 NY4
Bestill Nyhetsportalen Påmelding Lysbilder Påmeldingsstatus Godkjenningstest Kursbevis Se alle våre kurs i arbeidsrett

Webinaropptak: Nyhetsoppdatering i arbeidsrett, 11. januar 2021

Avholdt 11. januar 2021

Tron Løkken Sundet, nestleder i Arbeidsretten Les mer

Program & temaer som belyses:

 • Lovendringer og høringer
 • Arbeidsavtalen
 • Arbeidstid og ferie
 • Ytringsfrihet og lojalitetsplikt
 • Likebehandling og diskrimineringsforbud
 • Virksomhetsoverdragelse
 • Likebehandling ved innleie
 • Stillingsvern
 • Arbeidsrettsprosess
 • Kollektiv arbeidsrett
1 juridisk time
Bestill Nyhetsportalen Webinaropptak Lysbilder Godkjenningstest Kursbevis Se alle kurs i arbeidsrett
Barnerett, herunder barnevern

Livekurs: Nyhetsoppdatering i barnerett

28. oktober 2021 kl. 10.00-12.00

Advokatene Anne Hazeland (les mer) og Ingrid Humerfelt Eckhoff (les mer), Matrix Advokater

1199 kr eks. mva. | For medlemmer av Nyhetsportalen: kr 0

2 juridiske timer | Ajourføringskurs | Kursmateriale og kursbevis


Program & temaer som belyses:

 • Nytt om ny barnelov og prosessen videre
 • Særlig om noen utvalgte nye bestemmelser 
 • Nyere rettspraksis
Bilder til nye NP-sider (8)
Bildetekst via Word 2021 NY4
Bestill Nyhetsportalen Påmelding Lysbilder Påmeldingsstatus Godkjenningstest Kursbevis Se alle våre kurs i barnerett/barnevern

Webinaropptak: Nyhetsoppdatering i barnerett, med vekt på barnevern, året 2020

Avholdt 26. januar 2021

Høyesterettsdommer Cecilie Østensen Berglund Les mer

Program & temaer som belyses:

 • Innledning og barnekonvensjonen
 • Barnets rett til å bli hørt
 • Brudd på varslingsplikt og tvangsfullbyrdelse etter rettsforlik
 • Storkammeravgjørelsene i 2020
 • Tilbakeføring og terskler
 • Dokumentfremleggelse
1 juridisk time
Bestill Nyhetsportalen Webinaropptak Lysbilder Godkjenningstest Kursbevis Se alle kurs i barnerett/barnevern
Konkursrett

Livekurs: Nyhetsoppdatering i konkursrett

11. november 2021 kl. 10.00-12.00

Advokatene Lotte Lundby Kristiansen (les mer) og Ellen Tangen Eilerås (les mer), Advokatfirmaet Halvorsen & Co

1199 kr eks. mva. | For medlemmer av Nyhetsportalen: kr 0

2 juridiske timer | Ajourføringskurs | Kursmateriale og kursbevis


Program & temaer som belyses:

 • Nytt om ny barnelov og prosessen videre
 • Særlig om noen utvalgte nye bestemmelser 
 • Nyere rettspraksis
Bilder til nye NP-sider (4)
Bildetekst via Word 2021 NY4
Bestill Nyhetsportalen Påmelding Lysbilder Påmeldingsstatus Godkjenningstest Kursbevis Se alle våre kurs i konkursrett

Webinaropptak: Nyhetsoppdatering i konkursrett, året 2020

Avholdt 25. januar 2021

Advokatene Anne Helsingeng (les mer) og Kristoffer Aasebø (les mer), Bull & Co Advokatfirma

Program & temaer som belyses:

 • Innledning, status 2020
 • Rekonstruksjonsloven og annen ny lovgivning
 • Rettspraksis; REC-dommen
 • Rettspraksis-Bergen Bunkers2
 • Avgjørelser fra lagmannsretten
 • Atlantic Ocean-dommen i Bergen tingrett
Tekstboks-NP-mai-160521-edited
Bestill Nyhetsportalen Webinaropptak Lysbilder Godkjenningstest Kursbevis Se alle kurs i konkursrett

Familie-, arve- og skifterett

Livekurs: Nyhetsoppdatering i familie-, arve- og skifterett

18. november 2021 kl. 10.00-12.00

Advokatene Anne-Sofie Rolfsjord (les mer) og Randi Birgitte Bull (les mer), Bull & Co Advokatfirma

1199 kr eks. mva. | For medlemmer av Nyhetsportalen: kr 0

2 juridiske timer | Ajourføringskurs | Kursmateriale og kursbevis


Program & temaer som belyses:

 • Nytt om ny barnelov og prosessen videre
 • Særlig om noen utvalgte nye bestemmelser 
 • Nyere rettspraksis
Bilder til nye NP-sider (5)
Bildetekst via Word 2021 NY4
Bestill Nyhetsportalen Påmelding Lysbilder Påmeldingsstatus Godkjenningstest Kursbevis Se alle våre kurs i famile/arv/skifte

Webinaropptak: Nyhetsoppdatering i konkursrett, andre halvår 2021

Avholdt 6. mai 2021

Advokatene Anne-Sofie Rolfsjord (les mer) og Randi Birgitte Bull (les mer), Bull & Co Advokatfirma

Program & temaer som belyses:

 • Ny lovgivning

 • Urimelig ektepakt/skifteavtale

 • Gyldighet av testament

 • Skjevdeling

 • Søksmålsfrister i offentlig dødsbo

 • Anke over utlodning i offentlig dødsbo

 • Ny rettspraksis

 • Time 2: Et utvalgt emne: overgangsreglene i den nye arveloven

Tekstboks-NP-mai-160521-edited
Bestill Nyhetsportalen Webinaropptak Lysbilder Godkjenningstest Kursbevis Se alle kurs i familie/arv/skifte

Webinaropptak: Nyhetsoppdatering i konkursrett, året 2020

Avholdt 14. januar 2021

Advokatene Anne-Sofie Rolfsjord (les mer) og Randi Birgitte Bull (les mer), Bull & Co Advokatfirma

Program & temaer som belyses:

 • Ny rettspraksis og ny lovgivning, med vekt på arv- og skiftelov, fra 1.1.2021

 • Nytt kapittel 18 i ekteskapsloven, fra 1.1.2021

 • Forskrift til arveloven (FOR-2020-11-09-2327), fra 1.1.2021

 • Urimelig ektepakt/skifteavtale

 • Gyldighet av testament

 • Skjevdeling

 • Søksmålsfrister i offentlig dødsbo; anke over utlodning i offentlig dødsbo

 • Fremtidsfullmakter

Tekstboks-NP-mai-160521-edited
Bestill Nyhetsportalen Webinaropptak Lysbilder Godkjenningstest Kursbevis Se alle kurs i familie/arv/skifte
Strafferett og straffeprosess

Livekurs: Nyhetsoppdatering i strafferett og straffeprosess

25. november 2021 kl. 10.00-12.00

Professor Morten Holmboe, Politihøgskolen Les mer

1199 kr eks. mva. | For medlemmer av Nyhetsportalen: kr 0

2 juridiske timer | Ajourføringskurs | Kursmateriale og kursbevis


Program & temaer som belyses:

 • Lovendringer vedtatt eller satt i kraft i 2021
 • Utvalgte høyesterettsavgjørelser fra 2021
Bilder til nye NP-sider (6)
Bildetekst via Word 2021 NY4
Bestill Nyhetsportalen Påmelding Lysbilder Påmeldingsstatus Godkjenningstest Kursbevis Se alle våre kurs i strafferett

Webinaropptak: Nyhetsoppdatering i konkursrett, året 2020

Avholdt 18. februar 2021

Advokat John Christian Elden (les mer) og Anders Brosveet (les mer), Elden Advokatfirma

1199 kr eks. mva. | For medlemmer av Nyhetsportalen: kr 0

2 juridiske timer | Ajourføringskurs | Kursmateriale og kursbevis

Målgruppe: Advokater, dommere m.fl.


Dette ajourføringskurset tar opp temaer slik som 

 • Kapittel 1. Straffelovgivningens virkeområde

 • Kapittel 3. Grunnvilkår for straffansvar

 • Kapittel 8. Straffeart

 • Kapittel 13. Inndragning

 • Kapittel 19. Vern av offentlig myndighet og tilliten til den

 • Kapittel 24. Vern av den personlige frihet og fred

 • Kapittel 25. Voldslovbrudd

 • Kapittel 26. Seksuallovbrudd

 • Kapittel 5. Domsgrunner

 • Kapittel 14. Pågripelse og fengsling

 • Kapittel 16. Beslag og utleveringspålegg

 • Kapittel 21. Forberedelse til hovedforhandling

 • Kapittel 22. Hovedforhandling for tingrett

 • Kapittel 23. Anke over dommer

 • Kapittel 30. Saksomkostninger

 • + Vegtrafikk, arbeidsmiljø, habilitet, utlevering, samerett

 • Utredning nr. 1: NOU 2020 nr. 4

 • Utredning nr. 2: NOU 2020 nr. 10

Tekstboks-NP-mai-160521-edited
Bestill Nyhetsportalen Webinaropptak Lysbilder Godkjenningstest Kursbevis Se alle kurs i strafferett
Trygd og pensjon

Livekurs: Nyhetsoppdatering i trygderett

2. desember 2021 kl. 10.00-12.00

Øyvind Bø, rettskyndig medlem i Trygderetten Les mer

1199 kr eks. mva. | For medlemmer av Nyhetsportalen: kr 0

2 juridiske timer | Ajourføringskurs | Kursmateriale og kursbevis


Program & temaer som belyses:

 • Viktige lovendringer

 • Rettspraksis fra de alminnelige domstolene

 • Avgjørelser fra EFTA-domstolen

 • Trygderettens praksis

 • Avgjørelser fra EU-domstolen

Bilder til nye NP-sider (7)
Bildetekst via Word 2021 NY4
Bestill Nyhetsportalen Påmelding Lysbilder Påmeldingsstatus Godkjenningstest Kursbevis Se alle våre kurs i trygd og pensjon

Webinaropptak: Nyhetsoppdatering i trygderett, året 2020

Avholdt 28. januar 2021

Advokat Imran Haider, LO Les mer

1199 kr eks. mva. | For medlemmer av Nyhetsportalen: kr 0

2 juridiske timer | Ajourføringskurs | Kursmateriale og kursbevis

Målgruppe: Advokater, saksbehandlere, dommere m.fl.


Dette ajourføringskurset tar opp temaer slik som 

 • Korona-relaterte lovendringer

 • Andre endringer
 • Brexit
 • Rettspraksis
 • NAV-skandalen, andre avgjørelser
Tekstboks-NP-mai-160521-edited
Bestill Nyhetsportalen Webinaropptak Lysbilder Godkjenningstest Kursbevis Se alle kurs i trygd og pensjon

Sivilprosess

Webinaropptak: Nyhetsoppdatering i sivilprosess, året 2020

Avholdt 20. januar 2021

Advokat Jørgens Vangsnes, Wikborg Rein Advokatfirma Les mer

1199 kr eks. mva. | For medlemmer av Nyhetsportalen: kr 0

2 juridiske timer | Ajourføringskurs | Kursmateriale og kursbevis

Målgruppe: Advokater, dommere m.fl.


Dette ajourføringskurset tar opp temaer slik som 

 • Nytt fra lovgivningen

 • Nye lovforslag på høring

 • Avgjørelser fra Høyesterett i 2020

 • Partsstatus, partsevne og partshjelp

 • Rettslig interesse

 • Verneting

 • Bevis

 • Oppfriskning og forsømmelser

 • Sakskostnader
Tekstboks-NP-mai-160521-edited
Bestill Nyhetsportalen Webinaropptak Lysbilder Godkjenningstest Kursbevis Se alle kurs i sivilprosess
Forsikringsrett

Webinaropptak: Nyhetsoppdatering i forsikringsrett, året 2020

Avholdt 21. januar 2021

Advokat/partner Erik Fjeldstad (les mer) og advokat/partner Karoline Stenberg (les mer),  Advokatfirma Kogstad Lunde & Co

1199 kr eks. mva. | For medlemmer av Nyhetsportalen: kr 0

2 juridiske timer | Ajourføringskurs | Kursmateriale og kursbevis

Målgruppe: Advokater, saksbehandlere, dommere m.fl.


Dette ajourføringskurset tar opp temaer slik som 

 • Forsikringssvindel

 • 6-månedersfristen i FAL

 • Oppgjørspraksis MVA fradrag

 • Vilkårstolkning, dekningsomfang

 • Vilkårstolkning

 • Skade oppstått i forsikringstiden

 • Utsettelse av gjennomføringsfrist

 • Avkortning ved naturskade

 • Unntak fra forsikringsdekning

 • Skadelidtes tapsbegrensningsplikt
 • Utvalgte avgjørelser FinKN
 • Ulovlig interesse
 • Ulykkesbegrepet i ulykkesforsikring
 • Covid-19 og reiseforsikring
 • Selskapets reklamasjonsplikt
 • Fremkalling av forsikringstilfellet
1 juridisk time
Bestill Nyhetsportalen Webinaropptak Lysbilder Godkjenningstest Kursbevis Se alle kursene i forsikringsrett

Webinaropptak: Nyhetsoppdatering i forsikringsrett, året 2020

Avholdt 8. april 2021

Advokat Linn Kvade Rannekleiv (les mer) og advokatfullmektig Tobias Behncke (les mer), Advokatfirmaet Arntzen de Besche

1199 kr eks. mva. | For medlemmer av Nyhetsportalen: kr 0

2 juridiske timer | Ajourføringskurs | Kursmateriale og kursbevis

Målgruppe: Advokater, saksbehandlere, dommere m.fl.


Dette ajourføringskurset tar opp temaer slik som 

 • Trender og utviklingstrekk

 • Ny lovgivning av interesse

 • Rettspraksis og nemndspraksis

 • Tolkning av sentrale begreper

 • Brudd på opplysningsplikt

 • Oppgjørsavtaler og renter

Tekstboks-NP-mai-160521-edited
Bestill Nyhetsportalen Webinaropptak Lysbilder Godkjenningstest Kursbevis Se alle kurs i forsikringrett
Skatte- og avgiftsrett

Webinaropptak: Nyhetsoppdatering i skatte- og avgiftsrett, året 2020

Avholdt 27. januar 2021

Advokat Tone Kaarbø, Advokatfirmaet Ræder (les mer)

1199 kr eks. mva. | For medlemmer av Nyhetsportalen: kr 0

2 juridiske timer | Ajourføringskurs | Kursmateriale og kursbevis

Målgruppe: Advokater, saksbehandlere, dommere m.fl.


Dette ajourføringskurset tar opp temaer slik som 

 • Statsbudsjett 2021

 • Korona - endringer

 • Ny gjennomskjæringsregel

 • Utvalgte dommer

 • Risiko for gjennomføring av arveavgift

 • Skatt og virtuell valuta
Tekstboks-NP-mai-160521-edited
Bestill Nyhetsportalen Webinaropptak Lysbilder Godkjenningstest Kursbevis Se alle kursene i skatte- og avgiftsrett

 • Lexia Education

  “Nyhetsportalen gir ajourføringskurs med faglig oppdatering på høyt nivå innenfor sentrale rettsområder til en rimelig pris. For meg har det fungert spesielt godt at lengden på hvert kurs er optimalt tilpasset en hektiske hverdag, slik at de er enkle å gjennomføre ved siden av ordinære arbeidsoppgaver. Alle kurstimer gir etterutdanningstimer hos advokatforeningen. Den digitale løsningen fungerer enkelt og greit uten kompliserte prosedyrer. I etterkant av kurset ligger både opptak av foredragene og kursmateriell tilgjengelig på Nyhetsportalen for senere oppslag og nytte.”

  Advokat, Advokatfirmaet Robertsen AS

 • Lexia Education

  “Lexia Education gjør det enkelt for meg å holde meg oppdatert innen ulike rettsområder. Høy kvalitet på kursarrangørene. I tillegg er det flott at kursene gir etterutdanningstimer. Anbefales virkelig!”

  Advokatfullmektig

 • Lexia Education

  “Jeg er strålende fornøyd med Lexia sine kurs. De er svært aktuelle for å holde seg oppdatert på rettsområdene man jobber med, men også for å få innblikk i andre rettsområder. Ved å følge flere av kursene får man en bred og samlet oppdatering. Også veldig fint med gjennomgangene av ny rettspraksis og lovendringer. Anbefales”

  Advokatfullmektig, Askø Advokatfirma

 • Lexia Education

  “Nyhetsportalen har svært relevante kurs med solide foredragsholdere, og er en enkel og rimelig måte å holde seg faglig ajour på.”

  Advokat, Advokatene Graasvold & Stenvaag

 • Lexia Education

  “Nyhetsportalen har et bredt utvalg av ajourføringskurs av faglig høy kvalitet. De ansatte i personskadeavdelingen i Protector Forsikring har benyttet seg av dette tilbudet og er meget godt fornøyd. Kursene som finnes både på Lexia education og på personskadeportalen har og blir brukt til opplæring og oppfriskning. I tillegg er det fint at kursene gir etterutdanningstimer.
  Nyhetsportalen er et supert tilbud som gjør det lett å holde seg faglig ajour. ”

  Fagsjef og advokat, personskadeoppgjør, Protector Forsikring

NYHETSPORTALEN

– en strøm av juridisk kunnskap

News-Lexia-Education-og-Jussystemer-edited

Registrer deg øverst på siden for gratis tilgang til Nyhetsportalen