Ansvarsgrunnlag

– og en introduksjon til personskaderetten

Kurset gir en oversikt over erstatningsrettens hovedspørsmål og begrepsapparat, samt erstatningsrettens kronologi og hovedtrekkene i rettskildebildet. I tillegg gjennomgås de sentrale ansvarsgrunnlagene for å etablere ansvar. Kurset inneholder utvalgte dybdemoduler, blant annet i form av en utførlig gjennomgang av bilansvaret i lys av høyesterettspraksis og trekk i rettsutviklingen. Kurset gir en gjennomgang av over 20 høyesterettsdommer og over 40 lovbestemmelser om ansvarsetablering.

 Kursholder: Professor Morten Kjelland

Type kurs: Innføringskurs med dybdemoduler

Juridiske timer for godkjenning: 5

Pris: 750 kr

  Klikk for mer informasjon   

Ny barneerstatning

 

I dette kurset gis en utførlig gjennomgang av reglene om utmåling av barneerstatning. 

Kurset gir en oversikt over utmåling av erstatning til skadelidte barn som har vært utsatt for skader, slik som voldsofferskaderpasientskader eller trafikkskader. Kurset tar for seg både den gamle og den nye regelen i skadeserstatningsloven (skl.) § 3-2a. Det gis en utførlig behandling av vilkårene for barneerstatning og prinsippene for tapsberegningen. Kurset inneholder regneeksempler og hjelpedokumenter.

 Kursholder: Advokat Anne Grethe Kjelland

Type kurs: Innføringskurs med dybdemoduler

Juridiske timer for godkjenning: 2

Pris: 650 kr

Klikk for mer informasjon

 

 

 

 

 

 

Pensjonstap ved personskade – med regneeksempler og bruk av beregningsverktøy

Kurset gir en pedagogisk gjennomgang av de ulike pensjonskildene, fra alderspensjon i NAV til tjenestepensjon fra arbeidsgiver, opparbeides gjennom inntektsgivende arbeid og hva som skjer med pensjonsopptjeningen når en person blir helt eller delvis ervervsufør. Kurset inneholder konkrete, praktiske caser der pensjonsekspert Beate Fahre sammen med programutvikler Tom Grinaker fra Jussystemer AS gir en utførlig steg-for-steg-anvisning på hva som kan skje med pensjonsopptjeningen til en skadelidt ved oppstått ervervsuførhet. Her vil også beregningene legges inn i Compensatio for å vise hvilke pensjonstap som kan oppstå dersom skaden medfører reduksjon av inntekt.

Målgruppen for dette kurset er saksbehandlere i forsikringsselskap som jobber med oppgjør ved personskade, advokater og dommere.

Kursholder: Jurist og økonom Beate Fahre og programutvikler Tom Grinaker

Type kurs: Innføringskurs, med dybdemoduler innen konkrete beregninger basert på praktiske caser

Juridiske timer for godkjenning: 3

Pris: 750 kr

Klikk for mer informasjon

Privat tjenestepensjon – et oppslagsverk for arbeidsgiver og HR

Kurset gir en lettfattelig og samtidig grundig innføring i de viktigste reglene som gjelder for kollektiv tjenestepensjon i privat sektor og det gis en innføring i hvilke foretak som må ha tjenestepensjon for sine ansatte, hvilke ansatte som må og kan være med i arbeidsgivers tjenestepensjon og hva en tjenestepensjon må inneholde og hva den kan inneholde.

Kursets målgruppe er personer som har ansvar for etablering og oppfølging av tjenestepensjon for ansatte og for de som skal representere kolleger i styringsgrupper for pensjonsordningen.

Kursholder: Jurist og økonom Beate Fahre

Type kurs: Innføringskurs

Juridiske timer for godkjenning: 2

Pris: 1950 kr

Klikk for mer informasjon

Alminnelig strafferett

 – en praktisk innføring

I dette kurset vil du få en innføring i den alminnelige strafferetten, med utgangspunkt i straffeloven 2005. Hovedvekten i fremstillingen er lagt på de generelle vilkårene for straffansvar som har størst betydning i praksis, i lys av nyere avgjørelser fra Høyesterett. Du vil få en oversikt over det strafferettslige legalitetsprinsippet, den alminnelige rettsstridsreservasjonen, skyldkravet, tilregnelighetsreglene, samt reglene om forsøk og medvirkning.

Kursets primære målgruppe er advokater, men kurset vil også ha interesse for andre som ønsker en innføring i eller oppfriskning av alminnelig strafferett.

Kursholder: Jurist ved Den europeiske menneskerettsdomstolen Thomas Frøberg

Type kurs: Innføringskurs

Juridiske timer for godkjenning: 3

Pris: 2450 kr

Klikk for mer informasjon

Sivilprosess i et nøtteskall

Formålet med kurset er å gi en overordnet innføring i sivilprosessen, og å gi en oversikt over de mest grunnleggende regelsettene i tvisteloven av 2005.

I kursets seks moduler gjennomgås prosessforutsetningene (vilkår for å reise sivilt søksmål) og sakens avvikling i første instans. I tillegg omhandles reglene om anke og gjenåpning, rettens forhold til partenes prosesshandlinger, rettskraft og sakskostnader. Til sammen gir dette et bilde av de mest grunnleggende prinsippene for rettens behandling av sivile saker.

 Kursholder: Jørgen Vangsnes, Regjeringsadvokaten

Type kurs: Innføringskurs

Juridiske timer for godkjenning: 3

Pris: 2450 kr

Klikk for mer informasjon

Voldgift

– en praktisk innføring

I dette kurset vil du få en innføring i voldgift, med utgangspunkt i voldgiftsloven 2004. Hovedvekten i fremstillingen er lagt på å gi en oversikt. Det vil bli lagt vekt på å få frem de særlige kjennetegn ved voldgift og voldgiftsbehandling - og forskjellen fra alminnelig domstolsbehandling. En rekke praktiske emner vil bli berørt; herunder hva som kan, bør og skal behandles ved voldgift.

Kursets målgruppe er primært advokater.

Kursholder: Høyesterettsdommer Borgar Høgetveit Berg

Type kurs: Innføringskurs

Juridiske timer for godkjenning: 4

Pris: 6500 kr

Klikk for mer informasjon

Etikk og risikohåndtering

– hvordan unngå etisk svikt?

Etisk svikt skaper store medieoppslag og kan være svært belastende for dem som er involvert. Etisk svikt skyldes ofte manglende oppmerksomhet om sakens etiske dimensjoner og konsekvensene av egne valg. Ved å kjenne til feilkildene og hvordan de påvirker oss, blir vi bedre i stand til å identifisere etiske problemer, ta hensyn til relevant informasjon og treffe gode etiske beslutninger.

Forutsetningen for at regelkunnskap og dilemmatrening skal ha noen funksjon er at man ser når man har et problem. Dette kurset bidrar til bedre etisk oppmerksomhet.

Kursholder: Professor Sverre Blandhol

Type kurs: Etikk-kurs for jurister

Etikktimer for godkjenning: 4

Pris: 2450 kr

Klikk for mer informasjon

Trygd i EØS

– grunnleggende prinsipper og utvalgte emner

Dette kurset gir deg en innføring i EØS-avtalens koordineringsregler på trygdeområdet.

EØS-avtalen gir arbeidstakere rett til å søke jobb i hele EØS. Personer som bor eller jobber i mer enn ett EØS-land har behov for trygghet rundt sine trygde- og pensjonsrettigheter. EØS-avtalen inneholder regler som koordinerer de nasjonale trygdeordningene. Reglene sikrer at personer som krysser landegrensene i så stor grad som mulig beholder opparbeidede rettigheter og trygdetid.  

 Kursholder: Trygderettsdommer Øyvind Bø

Type kurs: Innføringskurs med dybdemoduler

Juridiske timer for godkjenning: 2

Pris: 1950 kr

Klikk for mer informasjon

Spesialisterklæring

oppdraget til medisinsk sakkyndig

I dette kurset gjennomgås de viktigste reglene som gjelder for kollektiv tjenestepensjon i privat sektor og det gis en innføring i hvilke foretak som må ha tjenestepensjon for sine ansatte, hvilke ansatte som må og kan være med i arbeidsgivers tjenestepensjon og hva en tjenestepensjon må inneholde og hva den kan inneholde.

Kursets målgruppe er personer som har ansvar for etablering og oppfølging av tjenestepensjon for ansatte og for deg som skal representere kolleger i styringsgrupper for pensjonsordningen.

Kursholder: Spesialist i fysikalsk medisin Thomas Glott

Type kurs: Innføringskurs

Juridiske timer for godkjenning: 2

Pris: 1950 kr

Klikk for mer informasjon

Årsaksvurderinger ved artroseutvikling etter ortopediske skader

Kurset gir en grundig innføring i artroser, beriket med illustrasjoner i form av blant annet kommenterte røntgenbilder. Her gis en forklaring av hva artrose er og sentrale begreper knyttet til artroser. Deretter rettes oppmerksomheten mot medisinske årsaksvurderinger ved slitasjeskader, siden årsakssspørsmålet er det sentrale i mange erstatnings- og forsikringssaker etter personskade. Den generelle gjennomgangen etterfølges av en konkretiserende kasuistikk, med sju utvalgte kasus med beskrivelser av prognoser og sentrale sider ved typesituasjonenes egenart.

Den medisinske gjennomgangen avsluttes med en belysning av juridiske årsaks- og bevisvurderinger i personskadesaker, vinklet inn mot slitasjeskader. De avsluttende betraktningene foretas av professor Morten Kjelland. I denne delen av kurset gis det også en innføring i sentrale juridiske personskadebegreper.

Kursholder: Spesialist i ortopedi, dr. Arne Roger Nilsen, med innspill av professor dr. juris Morten Kjelland

Type kurs: Innføringskurs med dybdemoduler

Juridiske timer for godkjenning: 3

Pris: 2450 kr

Klikk for mer informasjon

Arne Roger Nilsen (hovedforeleser)

 

Morten Kjelland (med-foreleser)

Basiskurs i idrettsjuss

Kurset gir en grundig innføring i reglene om stiftelse av idrettslag, opptak i Norges Idrettsforbund, de ulike former for idrettslag og hvordan idrettslag organiseres internt.

Det gis også en pedagogisk gjennomgang av opptak av medlemmer i idrettslag, nektelse av medlemskap, midlertidig fratakelse av medlemskapet og eksklusjon samt hvordan idrettslag kan melde seg ut av Norges Idrettsforbund, miste medlemskapet og oppløsning av idrettslag.

Kursholder: Advokat Gunnar-Martin Kjenner 

Type kurs: Praktisk rettet idrettsjusskurs, med vekt på reglene om idrettslag

Juridiske timer for godkjenning: 2

Pris: 1950 kr

Klikk for mer informasjon