Ny barneerstatning

 

I dette kurset gis en utførlig gjennomgang av reglene om utmåling av barneerstatning. 

Kurset gir en oversikt over utmåling av erstatning til skadelidte barn som har vært utsatt for skader, slik som voldsofferskaderpasientskader eller trafikkskader. Kurset tar for seg både den gamle og den nye regelen i skadeserstatningsloven (skl.) § 3-2a. Det gis en utførlig behandling av vilkårene for barneerstatning og prinsippene for tapsberegningen. Kurset inneholder regneeksempler og hjelpedokumenter.

 Kursholder: Advokat Anne Grethe Kjelland

Type kurs: Innføringskurs med dybdemoduler

Timer for godkjenning: 2

Pris: 1950 kr

Klikk for mer informasjon

 

 

 

 

 

 

Ansvarsgrunnlag

– og en introduksjon til personskadeerstatningsretten

Kurset gir en oversikt over erstatningsrettens hovedspørsmål og begrepsapparat, samt erstatningsrettens kronologi og hovedtrekkene i rettskildebildet. I tillegg gjennomgås de sentrale ansvarsgrunnlagene for å etablere ansvar. Kurset inneholder utvalgte dybdemoduler, blant annet i form av en utførlig gjennomgang av bilansvaret i lys av høyesterettspraksis og trekk i rettsutviklingen. Kurset gir en gjennomgang av over 20 høyesterettsdommer og over 40 lovbestemmelser om ansvarsetablering.

 Kursholder: Professor Morten Kjelland

Type kurs: Innføringskurs med dybdemoduler

Timer for godkjenning: 5

Pris: 2990 kr

  Klikk for mer informasjon   

Etikk og risikohåndtering

– hvordan unngå etisk svikt?

Etisk svikt skaper store medieoppslag og kan være svært belastende for dem som er involvert. Etisk svikt skyldes ofte manglende oppmerksomhet om sakens etiske dimensjoner og konsekvensene av egne valg. Ved å kjenne til feilkildene og hvordan de påvirker oss, blir vi bedre i stand til å identifisere etiske problemer, ta hensyn til relevant informasjon og treffe gode etiske beslutninger.

Forutsetningen for at regelkunnskap og dilemmatrening skal ha noen funksjon er at man ser når man har et problem. Dette kurset bidrar til bedre etisk oppmerksomhet.

Kursholder: Professor Sverre Blandhol

Type kurs: Etikk-kurs for jurister

Timer for godkjenning: 4

Pris: 2450 kr

Klikk for mer informasjon

Nedbemanning og omstilling

Kurset tar for seg regelverket og fremgangsmåten ved oppsigelser som følge av nedbemanninger eller omstillinger i virksomheten. Kurset gir relevant og praktisk informasjon til advokater, advokatfullmektiger, lederer og andre som er involvert i omstillingsprosesser. Ved å gjennomføre kurset, lærer du om de grunnleggende hensyn som må ivaretas, og de lovregler som må følges for at oppsigelsene skal være gyldige, og hvordan prosessen skal gjennomføres fra A til Å. Kurset egner seg for advokater og advokatfullmektiger uten dybdekunnskap om arbeidsrett, samt ledere og andre og tillitsvalgte.

 Kursholder: Advokat Trude Stormoen

Type kurs: Innføringskurs

Timer for godkjenning: 2

Lanseres i begynnelsen av desember

Klikk for mer informasjon  

Trygd i EØS

– grunnleggende prinsipper og utvalgte emner

Dette kurset gir deg en innføring i EØS-avtalens koordineringsregler på trygdeområdet.

EØS-avtalen gir arbeidstakere rett til å søke jobb i hele EØS. Personer som bor eller jobber i mer enn ett EØS-land har behov for trygghet rundt sine trygde- og pensjonsrettigheter. EØS-avtalen inneholder regler som koordinerer de nasjonale trygdeordningene. Reglene sikrer at personer som krysser landegrensene i så stor grad som mulig beholder opparbeidede rettigheter og trygdetid.  

 Kursholder: Trygderettsdommer Øyvind Bø

Type kurs: Innføringskurs med dybdemoduler

Timer for godkjenning: 2

Pris: 1950 kr

Lanseres i begynnelsen av desember

Klikk for mer informasjon

Årsaksvurderinger ved artroseutvikling etter ortopediske skader

Kurset gir en grundig innføring i artroser, beriket med illustrasjoner i form av blant annet kommenterte røntgenbilder. Her gis en forklaring av hva artrose er og sentrale begreper knyttet til artroser. Deretter rettes oppmerksomheten mot medisinske årsaksvurderinger ved slitasjeskader, siden årsakssspørsmålet er det sentrale i mange erstatnings- og forsikringssaker etter personskade. Den generelle gjennomgangen etterfølges av en konkretiserende kasuistikk, med sju utvalgte kasus med beskrivelser av prognoser og sentrale sider ved typesituasjonenes egenart.

Den medisinske gjennomgangen avsluttes med en belysning av juridiske årsaks- og bevisvurderinger i personskadesaker, vinklet inn mot slitasjeskader. De avsluttende betraktningene foretas av professor Morten Kjelland. I denne delen av kurset gis det også en innføring i sentrale juridiske personskadebegreper.

Kursholder: Spesialist i ortopedi, dr. Arne Roger Nilsen, med innspill av professor dr. juris Morten Kjelland

Type kurs: Innføringskurs med dybdemoduler

Timer for godkjenning: 3

Pris: 2450 kr

Klikk for mer informasjon

Arne Roger Nilsen (hovedforeleser)

 

Morten Kjelland (med-foreleser)