Pasientskadeansvaret

– oversikt over ordning og ansvarsmodeller

På denne forelesningen lærer du: Hovedtrekkene i ordningen med Norsk pasientskadeerstatning og Pasientskadenemnda. i tillegg til å få en oversikt over de mange ansvarsmodellene. Det gis også en kort belysning av forholdet til helseretten og særskilte sider ved erstatningsutmålingen. Sentrale temapunkter er 

  • oversikt over rettskildebildet
  • institusjonelle forhold, herunder forholdet mellom forvaltningsklage og søksmål for domstolene
  • sviktansvaret: en «culpa light»-modell; forholdet til helserettens regler om informasjonsansvar
  • rent objektive ansvar
  • sikkerhetsventilen i pasientskadeloven § 2 tredje ledd
  • gjennomgang av kursmateriale, herunder hjelpeskisser
Pasient

Nøkkelinfo

Målgruppe: Advokater/advokatfullmektiger, saksbehandlere

Gjennomføring: Videokonferanse eller tilstedeværelse

Mulighet for aktiviserende oppgaver: JA

Kursmateriale (digitalt): JA

Varighet: normalt 35 min. Kan innskrenkes til 20 min

Onlinekurs som repetisjonsverktøy: JA, hvis det gjennomføres som videokonferanse

Kursbevis: JA

Forskningsbasert: JA

Relaterte forelesninger

Denne forelesningen settes ofte sammen med disse andre foredragene:

  • Bilansvaret
  • Yrkesskadeansvaret, oversiktsforelesningen
  • Hovedlinjene i erstatningsutmålingen

Foreleser: Morten Kjelland 

er professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Kjelland er født i 1972, cand. jur. 2000 og dr. juris 2008. Han har fra 1999–2000 vært vitenskapelig assistent ved Institutt for rettssosiologi, og i perioden 2004–2011 vært stipendiat og postdoktor ved Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo. Kjelland har vært fagsekretær for Personskadeserstatningsutvalget (2008–2011), herunder en periode på fulltid etter oppdrag fra Justisdepartementets lovavdeling. Morten Kjelland har tidligere arbeidet som juridisk utreder hos advokatfirmaet Ness & Co (2001–2002) og advokatfirmaet Riisa & Co (2002–2003).

Kjelland underviste i erstatningsrett ved Høgskolen i Lillehammer i perioden 2014–2017, og fra 2017 har han vært professor II ved Universitetet i Sørøst-Norge.