Kursoversikt

Videoarkiv 2021 (utdrag)

Her kan du se utvalgte filmer merket med grønt symbol 

Filmene som er markert med en lås  tilhører fullversjonen av kurset (åpnes ved kjøp).

Arbeidsrett

graphicstock-man-using-laptop-make-payments-online-shopping-and-icon-customer-network-connection-on-screenwooden-black-office-desk-table-on-top-view_BurlqPjwgol
Kursmaterialet
Tron Løkken Sundet
Innledning
2:41
NP110121-2-Lovendringer
Lovendringer og høringer
9:45
NP110121-3-Arbeidsavtalen
Arbeidsavtalen
9:03
NP110121-4-1-Arbeidstid og ferie
Arbeidstid og ferie
12:22
NP110121-4-2-Ytringsfrihet og lojalitetsplikt
Ytringsfrihet og lojalitetsplikt
9:12
NP110121-4-3-Likebehandling og diskrimineringsforbud
Likebehandling og diskrimeringsforbud
21:45
NP110121-5-Virksomhetsoverdragelse
Virksomhetsoverdragelse
7:41
NP110121-6-Likebehandling ved innleie
Likebehandling ved innleie
2:06
NP110121-7-Stillingsvern
Stillingsvern
20:06
NP110121-8-Arbeidsrettsprosess
Arbeidsrettsprosess
3:59
NP110121-9-Kollektiv arbeidsrett
Kollektiv arbeidsrett
4:45

Helserett

graphicstock-man-using-laptop-make-payments-online-shopping-and-icon-customer-network-connection-on-screenwooden-black-office-desk-table-on-top-view_BurlqPjwgol
Kursmateriale
NP120121-1Velkomst og grunleggende om helseretten
Velkomst og grunnleggende om helseretten
9:52
NP120121-2-Rettsutviklingen mot gjeldende rett
Rettsutviklingen
10:09
NP120121-3-Om lovgivningen, kategorisering og kompleksitet
Om lovgivningen, kategorisering og kompleksitet
9:57
NP120121-4-Helserettens grunnprinsipper
Helserettens grunnprinsipper
7:58
NP120121-5-Helseretten og andre rettsomraader
Helseretten og andre rettsområder
10:58
NP120121-6-Særskilt om GDPR og personvern
Særskilt om GDPR og personvern
5:57
NP120121-7-Systemansvar og personlig ansvar
Systemansvar og personlig ansvar
3:58
NP120121-8-Behandlerrelasjon og tilrettelegging
Behandlerrelasjonen og endringer i Helseretten i 2020
13:56
NP120121-9-Endringer i 2020 og pandemien
Om pandemien
26:52

Fast eiendom og entreprise

graphicstock-man-using-laptop-make-payments-online-shopping-and-icon-customer-network-connection-on-screenwooden-black-office-desk-table-on-top-view_BurlqPjwgol
Kursmaterialet
Kitty Moss Sørense Innledning Grovredigert av Jana 130121
Innledning
2:17
Kitty Moss Sørensen 2 JORDSKIFTE Grovredigert av Jana 130121
Jordskifte
11:10
Kitty Moss Sørensen 3 SERVITUTTER Grovredigert av Jana 130121
Servitutter
7:02
Kitty Moss Sørensen 4 PLAN OG BYGNINGSRETT Grovredigert av Jana 130121
Plan og bygningsrett
9:56
Kitty Moss Sørensen 5 EIENDOMSRETT BRUKSRETT GRENSER Grovredigert av Jana 130121
Eiendomsrett/Bruksrett/Grenser
1:35
Kitty Moss Sørensen 6 EKSPROPRIASJON Grovredigert av Jana 130121
Ekspropriasjon
3:19
Kitty Moss Sørensen 7 EKSTINKSJON HEVD ALDERS TIDS BRUK Grovredigert av Jana 130121
Ekstinksjon/Hevd/Alders tids bruk
1:39
Kitty Moss Sørensen 8 FERDSELSRETT Grovredigert av Jana 130121
Ferdselsrett
1:39
Kitty Moss Sørensen 9 TINGLYSNING Grovredigert av Jana 130121
Tinglysning
3:39
Kitty Moss Sørensen 10 TOMTEFESTE Grovredigert av Jana 130121
Tomtefeste
4:21

Familie- arve- og skifterett

graphicstock-man-using-laptop-make-payments-online-shopping-and-icon-customer-network-connection-on-screenwooden-black-office-desk-table-on-top-view_BurlqPjwgol
Kursmaterialet
Innledning Familie Arv Skifterett Grovredigert av Jana 150121
Innledning
3:07
Ny arv- og skiftelov 2 Familie Arv Skifterett Grovredigert av Jana 150121
Ny arv- og skiftelov
19:31
Nytt kap. 18 i ekteskapsloven Familie Arv Skifterett Grovredigert av Jana 150121
Nytt kap. 18 i ekteskapsloven
8:37
Forskrift til arveloven 4 Familie Arv Skifterett Grovredigert av Jana 150121
Forskrift til arveloven
3:18
5 Rettspraksis Familie Arv Skifterett Grovredigert av Jana 150121
Rettspraksis
24:22
6 Fremtidsfullmakter Familie Arv Skifterett Grovredigert av Jana 150121
Fremtidsfullmakter
14:16
7 Generasjonsskifte Familie Arv Skifterett Grovredigert av Jana 150121
Generasjonsskifte
17:19

Selskapsrett

graphicstock-man-using-laptop-make-payments-online-shopping-and-icon-customer-network-connection-on-screenwooden-black-office-desk-table-on-top-view_BurlqPjwgol
Kursmaterialet
NP180121-1- Velkomst og koronaregler
Velkomst og koronaregler
20:29
NP180121-2-Avtaler med selskapet og nærstående
Avtaler mellom selskapet og nærstående
15:59
NP180121-3-Om lederlønninger
Om lederlønninger
11:46
NP180121-4-Bærekraft og EU-2
Bærekraft og EU
21:30
NP180121-5-Lojalitet i aksjonærforhold og HR-2020-1947-A
Lojalitet i aksjonærforhold og HR-2020-1947-A
14:19

Asyl og utlendingsrett

graphicstock-man-using-laptop-make-payments-online-shopping-and-icon-customer-network-connection-on-screenwooden-black-office-desk-table-on-top-view_BurlqPjwgol
Kursmaterialet
NP190121-1-Innledning og generelt om 2020
Innledning og generelt om 2020
4:23
NP190121-2-Nye rettsavgjørelser i asylretten
Nye rettsavgjørelser i asylretten
40:07
NP190121-3-Kort oppsummering og litt om rundskriv
Kort oppsummering. Rundskriv og retningslinjer
11:46
NP190121-4-Bortvisning
Bortvisning
9:05
NP190121-5-Oppholdssaker
Oppholdssaker, au pair-ordningen
11:44
NP190121-6-Statsborgerskap og avsluttende oppsummering
Statsborgerskap og avsluttende oppsummering
9:32

Sivilprosess

graphicstock-man-using-laptop-make-payments-online-shopping-and-icon-customer-network-connection-on-screenwooden-black-office-desk-table-on-top-view_BurlqPjwgol
Kursmaterialet
Sivilprosess 1 Innledning Grovredigert av Jana 210121
Innledning
3:28
Sivilprosess 2 Nytt fra lovgivningen Grovredigert av Jana 210121
Nytt fra lovgivningen
8:55
Sivilprosess 3 Nye lovforslag på høring Grovredigert av Jana 210121
Nye lovforslag på høring
10:15
Sivilprosess 4 Avgjørelser fra Høyesterett i 2020 Grovredigert av Jana 210121
Avgjørelser fra Høyesterett i 2020
15:50
Sivilprosess 5 Partsstatus partsevne og partshjelp Grovredigert av Jana 210121
Partsstatus, partsevne og partshjelp
4:32
Sivilprosess 6 Rettslig interesse Grovredigert av Jana 210121
Rettslig interesse
11:53
Sivilprosess 7 Verneting Grovredigert av Jana 210121
Verneting
13:04
Sivilprosess 8 Bevis Grovredigert av Jana 210121
Bevis
10:18
Sivilprosess 9 Oppfriskning og forsømmelser Grovredigert av Jana 210121
Oppfriskning og forsømmelser
1:43
Sivilprosess 10 Sakskostnader Grovredigert av Jana 210121
Sakskostnader
14:33

Forsikringsrett

graphicstock-man-using-laptop-make-payments-online-shopping-and-icon-customer-network-connection-on-screenwooden-black-office-desk-table-on-top-view_BurlqPjwgol
Kursmaterialet
Forsikringsrett 1 Foredragets innhold Grovredigert av Jana 230121
Foredragets innhold
3:38
Forsikringsrett 2 Forsikringssvindel Grovredigert av Jana 230121
Forsikringssvindel
14:27
Forsikringsrett 3 seks månedersfristen i FAL Grovredigert av Jana 230121
6 månedersfristen i FAL
8:22
Forsikringsrett 4 Oppgjørspraksis MVA-fradrag Grovredigert av Jana 230121
Oppgjørspraksis MVA fradrag
5:33
Forsikringsrett 5 Vilkårstolkning, dekningsomfang Grovredigert av Jana 230121
Vilkårstolkning, dekningsomfang
5:21
Forsikringsrett 6 Vilkårstolkning Grovredigert av Jana 230121
Vilkårstolkning, Skade oppstått i forsikringstiden
3:14
Forsikringsrett 7 Skade oppstått i forsikringstiden Grovredigert av Jana 230121
Skade oppstått i forsikringstiden
4:06
Forsikringsrett 8 Utsettelse av gjennomføringsfrist Grovredigert av Jana 230121
Utsettelse av gjennomføringsfrist
2:35
Forsikringsrett 9 Avkortning ved naturskade Grovredigert av Jana 230121
Avkortning ved naturskade
2:04
Forsikringsrett 10 Unntak fra forsikringsdekning Grovredigert av Jana 230121
Unntak fra forsikringsdekning
1:33
Forsikringsrett 11 Skadelidtes tapbegrensningsplikt Grovredigert av Jana 230121
Skadelidtes tapsbegrensningsplikt
1:34
Forsikringsrett 12 Utvalgte avgjørelser FinKN Grovredigert av Jana 230121
Utvalgte avgjørelser FinKN
2:08
Forsikringsrett 13 Ulovlig interesse Grovredigert av Jana 230121
Ulovlig interesse
15:51
Forsikringsrett 14 Ulykesbegrepet i ulykesforsikring Grovredigert av Jana 230121
Ulykkesbegrepet i ulykkesforsikring
7:27
Forsikringsrett 15 Covid-19 og reiseforsikring Grovredigert av Jana 230121
Covid-19 og reiseforsikring
9:46
Forsikringsrett 16 Selskapets reklamasjonsplikt Grovredigert av Jana 230121
Selskapets reklamasjonsplikt
16:31
Forsikringsrett 17 Fremkalling av forsikringstilfellet Grovredigert av Jana 230121
Fremkalling av forsikringstilfellet
1:17

Konkursrett

graphicstock-man-using-laptop-make-payments-online-shopping-and-icon-customer-network-connection-on-screenwooden-black-office-desk-table-on-top-view_BurlqPjwgol
Kursmaterialet
NP250121-1-Innledning, status 2020
Innledning, status 2020
5:26
NP250121-2-Rekonstruksjonsloven og annen ny lovgivning
Rekonstruksjonsloven og annen ny lovgivning
54:17
NP250121-3-Rettspraksis-RECdommen
Rettspraksis-RECdommen
10:28
NP250121-4-Rettspraksis-Bergen-Bunkers
Rettspraksis-Bergen Bunkers2
7:21
NP250121-5-Lagmannsrettsavgjørelser
Avgjørelser fra Lagmannsretten
24:48
NP250121-6-Atlantic_Ocean-dommen i Bergen Tingrett
Atlantic Ocean-dommen i Bergen Tingrett
17:32

Barnerett, herunder barnevern

graphicstock-man-using-laptop-make-payments-online-shopping-and-icon-customer-network-connection-on-screenwooden-black-office-desk-table-on-top-view_BurlqPjwgol
Kursmaterialet
NP260121-1-Innledning og barnekonvensjonen
Innledning og barnekonvensjonen
15:54
NP260121-2-Barnets rett til å bli hørt
Barnets rett til å bli hørt
13:23
NP260121-3-Brudd på varslingsplikten og tvangsfullbyrdelse etter rettsforlik
Brudd på varslingsplikt og tvangsfullbyrdelse etter rettsforlik
7:12
NP260121-4-Storkammeravgjørelsene
Storkammeravgjørelsene i 2020
28:28
NP260121-5-tilbakeføring og terskler
Tilbakeføring og terskler
20:30
NP260121-6-Dokumentfremleggelse
Dokumentfremleggelse
9:11

Skatte- og avgiftsrett

Her legges filmene 1-2 dager etter livestream-kurset

Strafferett og straffeprosess

Her legges filmene 1-2 dager etter livestream-kurset

Trygderett

Her legges filmene 1-2 dager etter livestream-kurset