Norsk forum for Erstatningsrett (NFFE)

PROGRAM 

17. oktober 2019

kl. 17.30-19.30

Sted for forumsmøtets faglige del:

St. Olavsgate 24 i Oslo, Filadelfiakirken. Vi har fått bedre lokale enn ved forrige møte. Denne gangen møtes vi i Lillesalen som er en halv etasje opp fra grunnplanet (gå rett frem når du kommer inn). 

 

Innledning ved Morten Kjelland

Forumsmøtet innledes med noen ord fra Morten Kjelland, som presenterer kveldens opplegg og gir noen oppdateringer fra Lexia Education.

 

 

Gjenåpning og etteroppgjør i lys av HR-2019-1153-A:

Dommens praktiske betydning – og hvor står vi i dag?

Forumsmøtets første del omhandler gjenåpningsdommen fra Høyesterett 18. juni i år.

En kvinne ble utsatt for en trafikkskade. Tre år senere inngikk hun en avtale med trafikkforsikreren om erstatningsoppgjøret. Kvinnen ble senere tilkjent uførepensjon som 100 prosent ervervsufør, og krevde da forsikringsoppgjøret gjenopptatt etter avtaleloven § 36. Hun fikk ikke medhold i Høyesterett. Slik situasjonen var da avtalen ble inngått, fremsto det som utvilsomt at den etterfølgende utviklingen ikke lå utenfor det partene da måtte regne med. Retten viste også til at det på avtaletidspunktet måtte ha fremstått som svært usikkert hva som ville bli utfallet av en eventuell tvist hvis uførheten skulle bli varig

Forelesningen belyser hovedtrekkene i dommen og dens betydning for praktisk rettsanvendelse. Det legges opp til en belysning fra begge partssider, fra advokatene som prosederte saken for Høyesterett. Advokat Nora Lund Lefdal representerte trafikkforsikreren (If Skadeforsikring NUF), mens advokat Einar Lohne (Langseth Advokatfirma DA) representerte skadelidte. Saken har vært omtalt i ulike medier, se til illustrasjon Rett24. Dommen kan lastes ned her.

lefdal og lohne.PNG

 

PAUSE

 

Hva en personskadeadvokat må kunne om «frozen shoulder» og nerveskader

– og hvordan slike skader vurderes i relasjon til varig medisinsk invaliditet og funksjonsevne

I denne andre delen av forumsmøtet blir det en medisinskfaglig gjennomgang av to temaer som i liten grad har vært behandlet som eget tema på tidligere forelesninger og kurs: «frozen shoulder» og nerveskader. Presentasjonene er praktisk vinklet, idet foredragsholderne dr. Thomas Glott og dr. Einar Kinge vil knytte an mot personskadesaker og de vurderingene som standardmandatet etterspør ved fastsettelsen av medisinsk invaliditet og funksjonsevne. Glott og Kinge er tilknyttet Sandvika Nevrosenter.

glott og kinge.PNG

 

Tid & sted – og litt om NFFEs nettverksbyggende og sosiale dimensjon

Møtet holdes på St. Olavsgate 24, Filadefiakirken, torsdag 17. oktober klokken 17.30-19.30. Denne gangen holdes møtet i Lillesalen, som er en halv etasje opp fra grunnplanet. 
Rett etter møtet blir det som vanlig mingling & sosialt treff – denne gang i baren på Clarion Collection Hotel Savoy i Universitetsgata 11.

  

Vel møtt!

Ser frem til gode meningsutvekslinger og tverrfaglige refleksjoner innen flere av personskaderettens mest spennende deler.

 

Hilsen Morten Kjelland

Leder av Norsk forum for erstatningsrett (NFFE), en del av Lexia Education AS 

Allerede medlem?

Medlemmer har tilgang til den lukkede nettsiden, som vist på bildeutsnittet til høyre. Medlemssiden inneholder blant annet

  • live streaming-side for de som følger møtet fra annet sted enn i kurslokalet (derfor har vi medlemmer fra hele landet)
  • filmer med opptak fra møter
  • lysbilder og hjelpeskisser

Medlemmer benytter sitt tildelte brukernavn og passord for å logge inn, noe som kan gjøres enkelt via den blå knappen her. Glemt brukernavn og passord? Kontakt oss via Kontaktskjemaet – vi hjelper deg gjerne!

Direktetilgang til medlemssiden Kontakt oss
nffe-siden.PNG

Hva mer gir NFFE-medlemskap?

NFFE er et  «lavterskeltilbud» fra Lexia Education i den forstand at den årlige medlemsavgiften er lav. For 2018 og 2019 har medlemsavgiften vært satt til 500 kr. Med normalt

  • 4 forelesningstimer fordelt på to samlinger årlig, med
  • faglige oppdateringer og meningsutvekslinger med andre som arbeider med erstatningsrett (mao. et fagforum)

Med en medlemsavgift på 500 kr blir det dermed kun 125 kr per forelesningstime! De som har anledning til å komme til møtene får også dette godskrevet som

  • etterutdanningstimer og mottar kursbevis

Andre nøkkelopplysninger er beskrevet på bildet.

Vediboks NFFE (2019).PNG

Norsk forum for Erstatningsrett (NFFE)

har som sitt primære formål å drive informasjonsgivning om og rettspolitisk refleksjon over norsk erstatningsrett – med vekt på personskadesaker – til advokater, dommere, saksbehandlere og andre som arbeider med eller har interesse for fagområdet.

Informasjonsgivningen skjer hovedsaklig gjennom forelesninger. Forumet skal ha et nøytralt ståsted med tanke på partsside, skadelidtsiden vs. skadevolderside. Forumet tar særlig sikte på å belyse

  • nyheter i erstatningsretten slik at du som personskadebehandler er oppdatert på gjeldende rett
  • aktuelle medisinske temaer, med relevans for praktisk-juridisk saksbehandling for jurister og utredende medisinske spesialister

Hilsen Morten Kjelland, professor dr. juris

Leder av Norsk forum for erstatningsrett (NFFE), en del av Lexia Education

Velkomst-lysbilde NFFE.png

Nettverksbygging & mingling!

I tillegg til det faglige, har NFFE-møtene en nettverksbyggende funksjon og sosial dimensjon: Rett etter avslutningen av møtets faglige del, blir det sosialt treff. Disse er ofte på Café Amsterdam, i Kristian Augusts gate 12, men det varierer hvor vi møtes. Det får medlemmene informasjon om sammen med møteinnkallingene.

Cafe Amsterdam.jpg

Medlemskap kan tegnes her!

Du klikker på knappen og fyller inn navn og e-postadresse, og vi sender deg deretter en faktura. Kontingenten er på 500 kroner og gir deg medlemskap ut kalenderåret 2019.

Mange av våre medlemmer er fra advokatfirmaer og forsikringsselskaper, som ønsker å fellesinnmelde flere ansatte. Vi sender deg derfor en egen e-post om dette etter at du har sendt oss kontaktinfo via skjemaet nedenfor!

Jeg vil tegne NFFE-medlemskap!
Logo NFFE.png